Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Matematikai fogalmak

Magyarázd meg a fogalmakat!

TermDefinition
Tört Az egész része
Hosszúság Lemérhető távolság két végpont között
Zárójel Ha zárójel szerepel a műveletsorban, akkor először a zárójelben lévő műveleteket végezzük el.
Természetes számok 0-ból és egész számokból állnak
Valódi érték Bármely természetes szám leírható 10 számjeggyel, ha a számjegyek alakjának és helyének is értéket adunk
Természetes számok halmazának jelölése N
törtek részei Törtvonal, számláló, nevező
Tömeg mértékegysége kilogramm
Kerület A kerület hosszúságot jelent. Pl. milyen hosszú dróthálót kell vennem kerítésnek
Kocka A kocka olyan test, melynek minden lapja ugyanakkora négyzet.
Egész számok halmazátnak jelölése Z
Maradék Egy szám osztásakor megmaradó mennyiség
Másodperc az idő alapegysége
Melyek az osztás részei? osztandó, osztó, hányados
állítás Kijelentés, ítélet, illetve annak tartalma.
Római szám Római szám: rómaiaktól származó számjegyek
A szorzás részei Szorzó, szorzandó, szorzat.
alakiérték A számjegy értéke, amit jelöl.
Negatív szám A nullánál kisebb szám.
oszthatóság egy a szám akkor osztható b-vel, ha az a:b osztás hányadosa egész szám és a maradék 0
helyiérték A helyiérték megmutatja, hogy egy számjegy milyen értékű helyet foglal el egy számrendszerben.
űrtartalom A folyadékok mennyisége.
Popular Math sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards