Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voca ELDLM

TermDefinition
Comprobar Controleren/checken
Repleto/a Vol/gevuld
DNI (Documento Nacional de Identidad) Identiteitskaart (ID)
Aliviado/a Opgelucht
Gritar Gillen/schreeuwen
Anticuado/a Ouderwets
Reluciente Glimmend
Desconocido/a Onbekend
Esconder Verstoppen
La solapa De flap (van een jas)
A las afueras de In een buitenwijk van
Abrazar Omhelzen
Ahorrar dinero Geld sparen
Aliviado/a Opgelucht
Alquilar Huren
Anticuado/a Ouderwets
El bolsillo del pantalón De broekzak
La cartera De portemonnee
Compartir Delen
Comprobar Controleren/checken
Dar un beso en la mejilla Een kus op de wang geven
Desconocido/a Onbekend
El DNI De identiteitskaart (ID)
Encender el coche De auto starten
Esconder Verstoppen
Gritar Schreeuwen
Guardar Bewaren
Mientras Terwijl
Mostrar Laten zien
El olor De geur
Reluciente Glanzend/stralend
Repleto/a de Vol met
Respirar Ademhalen
Soñar con Dromen van
Tener hambre Honger hebben
Tocar Aanraken
Pesado/a Zwaar/irritant
La copla Spaanse dichtvorm van meestal vier regels
El/la bromista Grappenmaker
Reír a carcajadas Hardop lachen
Acomodarse Lekker gaan zitten
El asiento de copiloto De bijrijdersstoel
Comenzar Beginnen
Conducir Rijden/besturen
Chulo/a Leuk/gaaf
Limpiar Schoonmaken
Pesado/a Zwaar/irritant (van persoon)
Reír a carcajadas Hard lachen/schaterlachen
Se dan dos besos Ze geven elkaar twee zoenen
Colgar Hangen/ophangen
Unirse Bij elkaar komen/erbij komen
Alborotado/a Door de war (bijvoorbeeld van je haar)
Colocar Neerzetten/plaatsen
Asentir Bevestigen (dat iets zo is)
Repostar Tanken
Alborotado/a In de war (wanneer het gaat over je haar)
El arcén De stoep
Los asientos traseros De achterbank (in de auto)
Aunque Hoewel
La carretera De weg
Colgar (Op)hangen
Colocar Plaatsen/neerzetten
De arriba hacia abajo Van boven naar beneden
El dedo pulgar De duim
Desde hace Sinds
Detenerse Blijven staan/stilstaan
Divertido/a Leuk/grappig
Encender la radio De radio aanzetten
El espejo retrovisor
De achteruitkijkspiegel
Extender Uitstrekken/uitsteken
Parar Stoppen
Perezoso/a Lui
Preocupado/a Bezorgd
El puño De vuist
Quizás Misschien
Repostar Tanken
Rodeado/a de Omgeven door
Tener sed Dorst hebben
Unirse a Erbij komen
Huir Vluchten
Echar un vistazo Even bekijken/een kijkje nemen
Susurrar Fluisteren
La basura Het afval/de rotzooi
Una bolsa Een tasje
Cansado/a Moe
Dar golpes contra Klappen geven tegen/slaan tegen
Echar un vistazo Een kijkje nemen
Enfadado/a Boos
Esconderse Zich verstoppen
La foto de perfil De profielfoto
Hace mucho tiempo que no corre tanto Hij heeft al lang niet meer zo hard gerend
Huir Vluchten
Mantener Houden
El mostrador De balie/toonbank
Oculto/a Verstopt/verborgen
Las orillas de De oever van
La prenda Het kledingstuk
Le propina De fooi
El ratón De muis (ook van de computer)
Susurrar Fluisteren/mompelen
La tela De stof
La vuelta Het wisselgeld
Popular Spanish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards