Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ochrona środowiska

Grażyna P - rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, katastrofy naturalne

QuestionAnswer
atmosfera atmosphere
tama dam
skorupa (np. ziemska) crust
bogactwo naturalne natural resources
zbiornik paliwa fuel tank
wstrząsy sejsmiczne tremors
szczątki debris
resztki, szczątki czegoś(np. samolotu) wreckage
chemikalia przemysłowe industrial chemicals
dwutlenek siarki sulphur dioxide
dwutlenek węgla carbon dioxide
dziura ozonowa ozone hole
efekt cieplarniany greenhouse effect
ekosfera ecosphere
ekosystem ecosystem
pęknięcie crack
emisja zanieczyszczeń przemysłowych factory emission
erozja gleby soil erosion
gatunek species
zagrożony endangered
komin fabryczny factory chimney
kwaśny deszcz acid rain
łańcuch pokarmowy food chain
las tropikalny rain forest
mieszkańcy inhabitants
nawozy fertilizers
niszczenie lasów forest destruction
ochrona protection/conservation
ochrona przyrody wildlife conservation
oczyszczalnie ścieków sewage treatment plant
odpady waste
odpady przemysłowe industrial waste
paliwa kopalne fossil fuels
przetwarzanie odpadów recycling
równowaga ekologiczn ecological balance
składowanie odpadów waste storage
smog smog
surowce raw materials
spaliny exhaust materials
ścieki sewage
śmieci litter
środki owadobójcze pesticides
środki zatruwające środowisko pollutants
środowisko environment
środowisko naturalne natural habitat
uszkodzenie damage
walka o przetrwanie struggale for survival
warstwa ozonowa ozone layer
wycinanie lasów deforestation
wyginięcie extinction
wysypisko dump
wysypisko chemiczne chemical dump
wyziewy trujące toxic fumes
zalesienie afforestation
znieczyszczenie pollution
znieczyszczenie powietrza air pollution
znieczyszczenie wody water pollution
zasoby odnawialne renewable resources
zatrucie contamination
zniszczenie destruction
źródła pożywienia food sources
ginący dying
narażony na poważne ryzyko at serious risk
nieskażony pure
nieszkodliwy harmless
odnawialny renewable
przeludniony overpopulated
radioaktywny radioactive
rozkładany biologicznie biodegradable
rozrzutny wasteful
rozwijający się developing
rzadki rare
szkodliwy harmful
środowiskowy environmental
w niebezpieczeństwie in danger
wytrzymały sustainable
zagrożony under threat
zatruty poisoned
chronić środowisko to protect the environment
dostosować do potrzeb środowiska to adapt to the environment
kształtować środowisko to create the environment
narażać na niebezpieczeństwo to endanger
poprawić stan środowiska to improve the environment
przetrwać to survive
przetwarzać to recycle
przyjmować/chłonąć to take in
rozwiązać problem to solve a problem
wchłaniać to soak up
współpracować to cooperate
wydzielać to release, to give off
wyginąć to die out
wymierać to become extinct
wyrzucać(na wysypisko) to dump
zakłócać to disturb
zanieczyszczać to pollute
zatruwać to poison
zmieniać środowisko to alter the environment
zniszczyć to destroy/ to damage
żyć w harmonii to live in harmony
ugasić pożar to estinguish the fire
ewakuować to evacuate
lawina avalanche
powódź flood
tajfun typhoon
susza drought
wybuch wulkanu volcanic eruption
głód famine
eksplozja nuklearna nuclear explosion
katastrofa morska shipwreck
katastrofa samolotowa plane crash
trzęsienie ziemi earthquake
ziemia drży the earth moves
sygnał ostrzegawczy warning signal
zawalenie się collapse
epicentrum epicentre
mierzyć w skali Richtera to measure in Richter scale
wybuchł wulkan a volcano errupted
erupcja eruption
wulkaniczny krajobraz volcanic landscape
aktywny wulkan active volcano
wygasły dormant
zastygła lawa solidiefied lava
wulkaniczny popiół volcanic ash
być zagrożonym wybuchem wulkanicznym to be in danger of volcanic eruption
susza drought
jałowy bare
zasoby, zbiory stockpiles
prażyć, suszyć parch
palące słońce scorching sun
niedostateczne opady deszczu insufficient rain
głód famine
głodować starve
niedożywienie malnutririon
powódź flood
wystąpić z brzegów to burst out banks
potężne opady heavy precipitation
lawina avalanche
brać korzyści z take advantage of
odnawialny renewable
wady drawbacks
oszczędzić, poddawać konserwacji conserve
wirnik rotor blades
promienie arrays
brak shortage
redukować reduce
wschodzić, wzrastać rise
skutek the effect of
źródło source
rozwój miasta urban sprawl
ochrona środowiska protection of environment
zatruwać to poison
truciciel poisoner
ratować to save/ to rescue
oczyścić to clear/ to purify
natura nature
dewastacja devastation
pył dust
kwaśny acid
odpady waste
ołów lead
złom scrap metal
żyć w harmonii z.. live in harmony with..
erozja erosion
nawóz fertilizer
dzika przyroda wildlife
warstwa ozonowa ozone layer
światło słoneczne sunlight
wysypisko śmieci waste disposal dump
zasoby naturalne natural resources
tereny zielone greenery
być zagrożonym wyginięciem to face extinction
zagłada extermination
zakaz ban/prohibition
zanikać to disappear/to vanish
zagrażać to endanger/to threaten
zapobieganie, prewencja prevention
wysypisko dumping ground
zmniejszać to decrease
wypuszczać to release
współpracować to co-operate
ryzykowny hazardous/risky
śmiertelny mortal,lethal,deadly
usunąć/pozbyć się czegoś to dispose of
węgiel coal
przeciek leaking
przeciekać to leak
wpływać na coś to influence on sth
szkodnik pest
syntetyczny synthetic
surowiec raw material
rurociąg pipeline
ropa crude oil
sadza soot
pogarszać to deteriorate
pogorszenie deterioration
gnić to decay
plewić to weed
kwitnąć to blossom
ssak mammal
gad reptile
płazy amphibian
oddziaływać to affect
ogrodzenie enclosure
opary vapour
pojawić się, występować occur
plaga plague
przerwana tama ruptured dam
trąba powietrzna whirlwind
wiercić studnie drill wells
założyć fundację set up../establish a foundation
wydobyć draw out/pull out
zastygająca lawa hardening lava
woda po kolana knee-deep water
przelewać się overflow
dostarczyć coś ludziom provide people with
Created by: Kajciaa
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards