Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

New Headway A1 - 3

Part 3

TermDefinition
square площад
statue статуя
market пазар
town hall кметство
library библиотека
car park паркинг
pavement тротоар
office block офис сграда
petrol station бензиностанция
field поле
wood гора
bridge мост
path пътека
river река
cottage селска къща
hill хълм
church църква
mountain планина
pub кръчма
lake езеро
roundabout кръгово движение
traffic lights светофар
pedestrian crossing пешеходна пътека
traffic sign пътен знак
over над
along по продължението на, по
past покрай
straight направо
round около
up нагоре
down надолу
through през
under под
on the left от ляво
on the right от дясно
turn left завий наляво
turn right завий надясно
at a party на парти
in a meeting на среща
at the airport на летището
at the bus stop на автобусната спирка
in my car в колата
in my office в офиса
at work на работа
in town в града
on my way home на път за вкъщи
in the pub в кръчмата
on the train във влака
at school в училище
in bed в леглото
at university в университета
on holiday на почивка
in the kitchen в кухнята
in a café в кафето
at Jenny's house в къщата на Джени, у Джени
at home вкъщи
on the bus в автобуса
sit седя
stand стоя прав
shout викам
wear нося (дрехи)
do my homework пиша си домашното
make noise вдигам шум
do the washing-up мия чиниите
make the dinner приготвям вечеря
What a pity! Колко жалко!
loud силен, висок (за звук)
pretty хубав
handsome красив (за мъж)
beautiful красива (за жена)
good-looking привлекателен
tall висок
short нисък
straight hair права коса
curly hair къдрава коса
long hair дълга коса
short hair къса коса
blond hair руса коса
dark hair тъмна коса
blue eyes сини очи
brown eyes кафяви очи
suit костюм
tie вратовръзка
hat шапка
trainers маратонки
scarf шал
coat палто
boots ботуши
shorts къси панталонки
sweater пуловер
lie лежа; лъжа
tie връзвам
decide решавам
spread разпространявам
dig копая
forget забравям
rob ограбвам
respond отговарям
similar подобен, сходен
advertise рекламирам
recently наскоро
keep in touch поддържам връзка
science наука
scientific научен
prepare подготвям
preparation подготовка
space космос
orbit обикалям
go around обикалям
distance разстояние
supply доставка
aim цел
origin произход
universe всепена
compete състезавам се
against срещу
weight тегло
weightlessness безтегловност
affect засягам, влияя
tin консерва
float нося се, плавам, летя
spicy пикантен
compartment отделение
attached прикрепен
degree градус
below под
yet все още
manned с екипаж
certainly със сигурност, определено
crowded претъпкан
convenient удобен (за време и място)
heavy тежък
look at гледам
through през
hold държа в ръка
retire пенсионирам се
graduate завършвам (училище/университет)
sit down сядам
pay rise увеличение на заплатата
racing driver автомобилен състезател
do the washing пера
look round разглеждам
stay отсядам, оставам
finally накрая
next след това, после
after that след това
then тогава, след това
climb катеря, изкачвам
temple храм
drop изпускам
fall падам
sneeze кихам
socks чорапи
skirt пола
confirm потвърждавам
make an appointment записвам си час
keep fit поддържам форма
ruins руини, останки
ginger рижав
carry нося (в ръка)
take care of грижа се за
cap шапка с козирка
sweatshirt суичър
trousers панталони
boots ботуши
backpack раница
stick пръчка
merry весел
passer-by минувач
sign знак, табела
supper вечеря
soon скоро
decide решавам
the whole целият
hospitality гостоприемство
still все още
activity дейност
stressful стресиращ
artist художник
bookseller продавач на книги
gardener градинар
charity благотворителност
look for търся
adventure приключение
sunny слънчево
rainy дъждовно
cloudy облачно
foggy мъгливо
windy ветровито
stormy бурно
snowy снеговито
hot горещо
warm топло
cold студено
cool хладно
wet мокро
dry сухо
weather forecast прогноза за времето
degree градус
temperature температура
take place случва се, провежда се
attend присъствам
basement мазе
grave гроб
diner закусвалня
ask for моля за
ask about питам за
graduate from завършвам, дипломирам се
without без
release пускам (на пазара)
another друг
like като
minus минус
go for a walk отивам на разходка
go for a picnic отивам на пинкик
go out for a coffee излизам на кафе
turn off изключвам
turn on включвам
look forward to очаквам с нетърпение
abroad в чужбина
relatives роднини
gone отишъл съм
been ходил съм
fly - flew - flown летя
sleep - slept - slept спя
eat - ate - eaten ям
fail късат ме, провалям се
run - ran - run тичам
give - gave - given давам
give a speech изнасям реч
have an operation подлагам се на операция
take - took - taken вземам
martial arts бойни изкуства
do yoga практикувам йога
do martial arts тренирам бойни изкуства
work shifts работя на смени
schedule график, разписание
already вече
yet вече, все още не
just току-що
find - found - found намирам
check in регистрирам се (за полет)
Created by: ljuby
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards