Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

English Words

QuestionAnswer
observe gözlemlemek
cutting-edge çığır açan
verb yüklem
adjective sıfat
noun isim
cause sebep
accurate doğru,net
Artificial yapay
ınnovation yenilik
Breakthrough atılım,buluş
take place meydana gelmek
award ödül
Estimate tahmin etmek
Experiment deney
advanced ileri,gelişmiş
Development Gelişme
Occur meydana gelmek
Calculate hesaplamak
phrasal Verbs Deyimleşmiş Fiiller
Set up kurmak
Narrow down liste,seçenek konu vs sınırlamak daraltmak
Turn into dönmek,dönüşmek
run out tükenmek
give off ısı,gaz,koku,ışık vermek,çıkarmak yaymak
use up hepsini kullanmak,bitirmek
break down bozulmak
put through bağlantı kurmak,telefonla bağlanmak
work out çözüm bulmak
back up yedeklemek
Carry out gerçekleştirmek,uygulamak
come up with bir fikir,plan,çözüm ile ortaya çıkmak,ileri sürmek,öne sürmek,ortaya atmak
Plug in prize takmak
Plug out prizden çıkarmak
Cut off kesmek, elektriğin kesilmesi
Turn off kapatmak,elektronik
Turn on açmak,elektronik
Come off başarmak,başarıla sonuçlanmak
Find out öğrenmek,keşfetmek
Come on ilerlemek,gelişmek,iyiye gitmek
have sahip olmak ,yemek,içmek , zaman geçirmek
weigh birşey tartmak
think düşünmek
consider dikkate almak,bir şey hakkında düşünmek
see görüşmek
taste tatmak
smell koklamak,kokmak
feel hissetmek
look bakmak,görünmek
remember anmak
appear sahne almak
be-being farklı davranmak
imagine hayal etmek
know bilmek
hope ummak
suspect kuşkulanmak
remember hatırlamak
expect ummak
understand anlamak
believe inanmak
mean kastetmek
forget unutmak
realise farkına varmak
wonder merak etmek
doubt şüphe etmek
suppose sanmak
accept inanmak,kabul etmek
recognize anlamak,farkına varmak
detest nefret etmek
love sevmek
hate nefret etmek
forgive bağışlamak
need ihtiyaç duymak
gratify tatmin etmek
appeal cezbetmek
envy kıskanmak
like sevmek
care önemsemek
appreciate takdir etmek
satisfy tatmin etmek
despise küçümsemek
fancy sevmek
dislike sevmemek
desire arzulamak
trust güvenmek
prefer tercih etmek
fear korkmak
adore tapmak
want istemek
pity acımak
wish dilemek
acknowledge kabullenmek
consent razı olmak
agree onaylamak
deny reddetmek
disagree onaylamamak
accept kabul etmek
resemble benzemek
taste tatmak
notice fark etmek
perceive algılamak
appear görünmek
sense algılamak
see görmek
hear duymak
seem görünmek
sound ses
contain içermek
possess sahip olmak
measure ölçü
belong ait olmak
acquire edinmek
own sahip olmak
obtain elde etmek
include içermek
involve içermek
concern ilgili olmak
owe borcu olmak
depend bağlı olmak
equal eşit olmak
cost mal olmak
fit uymak
consist oluşmak
suit uymak
lack yoksun olmak
be olmak
exist var olmak
happen olmak,meydana gelmek
live var olmak
mind alınmak, gücenmek
deserve haketmek
matter önem taşımak
astonish şaşırtmak
impress etkilemek
exhaust yormak
present şimdiki zaman
collocation söz öbeği
beginning başlangıç
beginning with bir şey ile başlayarak
in the beginning başlangıçta
at the beginning bir şeyin başlangıcında
fact gerçek,doğru
face the facts gerçeklerle yüzleşmek
as a matter of fact işin aslı,doğrusu
In fact aslında,gerçekte
the fact (of the matter) is (that) işin aslı şu ki
attempt girişim,teşebbüs,yeltenme
attempt to do bir şey yapmak için yeltenmek
In an attempt to do bir şey yapmak için
make an attempt to do bir şey yapmaya yeltenmek
Introduction giriş
An introduction to sth bir şey için giriş
With the introduction of something bir şeyin başlangıcında
The cause of something bir şeyin nedenini aramak
Conclusion sonuç
In conclusion sonuç olarak
Come to /reach the conclusion (that) bir sonuca varmak
bottom alt,dip
on the bottom (of sth) bir şeyin alt tarafında
at the bottom (of sth) bir şeyin dibinde , altında
sometime bazen
occasionally bazen
from time to time zaman zaman
every now and then zaman zaman
rarely nadiren
seldom nadiren
hardly ever neredeyse hiç
almost never neredeyse hiç
never hiç
at the very moment, at the moment şuan
for the time being şuan
right now şuan
at the present şuan
nowadays bugünlerde
these days bugünlerde
for now şimdilik
currently bu aralar
today bugün
argue tartışmak
attention dikkat
realise farkına varmak
plan planlamak
plan to do yapmaya niyet etmek
Know bilmek
Know of something Duymuş olmak
Know about something Bir şey hakkında bilmek
Be known as something Öyle bilmek
Consider Düşünmek
Consider somebody for something Birisini veya bir şey hakkında özel fikirleri olmak
Consider İt strange Tuhaf görmek , garip bulmak
Consider if whether Olup olmadığını düşünmek
Consider something / doing Enine boyuna düşünmek
Look forward to something Dört gözle beklemek
Look for something /Somebody Birisini birşeyi aramak
Look at something/Somebody Birisine birşeye bakamak
Possible Mümkün
Find something possible Birşeyi mümkün bulmak
Intend Niyetlenmek
Intend to do/doing yapmayı amaçlamak
Created by: blueeyedgoliath