Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

New Destination B2-1

Unit I Holidays

TermDefinition
appealing привабливий
reading gist читання сканування
valid дійсний
mantadory insurance обов*язкова страховка
complimentary безкоштовний
chartered найнятий, замовлений
incentive стимулюючий, заохочувальний
cater догоджати обслуговувати
outing виїзд. прогулянка
CPR cardiopulmonary resuscitation. Серцево-легенева реанімація СЛР.
stunt package комплект каскадера( екстремальний комплекс)
SCANNING FOR SPECIFIC INFORMATION читання для виділення спеціальної інформації
appeal зверненняя, привавaблий
impress-impression вражати
decide-decision вирішуватм
attract-attraction приваблювати
act-action діяти
intend-intention мати намір
produce-production виробляти
receive-reception отримувами
permit-permission дозволяти
exame-examination екзаменувати
invite-invitation запрошувати
prepare-preparation готувати
assist-assistance допомагати
appear-appearance з*являтися
perform-performance виступати
amuse-amusement потішати, розважати
agree-agreement погоджуватися
argue-arguement сваритися
discuss обговорювати
advertise рекламувати
instruct давати інструкції
act діяти
introduce представляти, знайомити, рекомендувати
describe описувати
amaze вражати
disappear зникнути
equipment обланання
accomodation житло
surrounding area прилегла територія
lounge кімната відпочинку
encourage зоохочувати
features риси
overnight на всю ніч
it is worth visiting це варто відвідати
coral reef кораловий риф
rainforest джунглі
islet острівець
fjord фіорд
facilities in hotel зручності в готелі, умови відпочинку
sights визначні місця
temple храм
cathedral собор
mosque мечеть
archeological site археологічна пам*ятка
related пов*язаний
tour guide туристичний гід
stewardess стюардесса
bellboy швейцар
chambermaid покоївка
countable/uncountable noun злівальні/ незлічувальні іменники
difference between різниця між
means of transport засіб транспортування
confined (space) обмежений, вузький
cоnveniеnt зручний
delay відкласти
scenery пейзаж. декорація, сцена чогось
adrеnaline-filled повний адреналіну
challenging складний
natural wilderness природнє дике оточення
planning ahead планувати наперед
destination місце призначення
avoid уникати
charter a formal, written description of the principles, activities, and purpose of an organization устав
value цінність
provided with забезпечений чимось
catered to обслуговував
certified with сертифікований
consider брати до уваги, гадати. міркувати
require вимагати
available наявний
partial частковий. упереджений
modified пом*якшити. видозмінити
obligatory обов*язковий
beverages напої
purchase покупки
stunt ризикований ( каскадерський) трюк.
arrive at/in прибути в місце/ місто
get to дістатися до
resort курорт
conquer завоювати
reach destination досягти місця призначення
increasingly popular зростаюче популярний
to be drawn звернути увагу
feel confident enough достатньо почуватися впевненим
landscape пейзаж
breathtaking захоплюючий подих
sport holds for many people спорт захоплює багато людей
congratulations вітання
improve поліпшити
it is commonly said that the best way звично сказати, що найкращий спосіб
statement твердження
completely immersed повністю занурений
exposed to піддаватися, впливати
asking for direction спитати про напрямок
acquaintance знайомство
obliged зобов*язаний
the possibility of entrolling можливість вступу
benefit from користь від
organised learning environment організувати навчальне середовище
all in all врешті -решт
stuffy душно
endangered species зникаючі види
furnuture(Un) меблі
stylish стильний
scissors(Pl) ножиці
luggage(Un) багаж
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards