Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Password 3 Unit 4

QuestionAnswer
pieczony baked
gotowany boiled
chrupiący crisp
wyśmienity, smakowity delectable
pyszny delicious
ochydny disgusting
suchy dry
smażony fried
gillowany grilled
grudkowaty lumpy
wilgotny moist
wciągający moreish
rozpływający się w ustach mouth-watering
paskudny nasty
przesmażony, rozgotowany overdone
odrażający revolting
pieczony roast
przepyszny scrumptious
przesłodzony sickly-sweet
śmierdzący smelly
rozmoczony soggy
gotowany na parze steamed
soczysty succulent
smak taste
delikatny, miękki tender
konsystencja texture
twardy tough
być wybrednym be a fussy/picky eater
lubić słodycze have a sweet tooth
polubić coś acquire a taste for sth
byc głodnym jak wilk be as hungry as a bear
jeść jak ptaszek eat like a bird
jeść za dwóch eat like a horse
być zachłannym your eyes are bigger than your stomach
przyprawiać o mdłości turn your stomach
dynamiczny high-energy
wychwalany, rekomendowany highly-recommended
ryzykowny high-risk
współczesny modern-day
otwarty, o otwartym umyśle open-minded
pewny siebie self-confident
dobrze znany well-known
wyrzucać do śmieci bin
pozbywać się czegoś dispose of sth
jadalny edible
zbędny excess
zajadac się czymś feast of sth
bank żywności food bank
marnotrawstwo żywności food waste
łakomczuch foodie
marnować się get wasted
zepsuć się (jedzenie) go off
zmarnować się go to waste
wyśmienity gourmet
resztki leftovers
ocalić salvage
data przydatności do spożycia sell-by date
rozrzutny wasteful
oskarżać kogoś o coś accuse sb of sth
popierać coś approve of sth
zaczynać od czegoś begin with sth
przyznawać się do czegoś cenfess to sth
mylić kogoś/coś z kimś/czymś confuse sb/sth with sb/sth
składać się z czegoś consist of sth
radzić sobie z czymś cope,deal with sth
decydować się na coś decide of sth
zależeć od czegoś depend of sth
różnic sie od czegoś differ from sth
zniechęcac kogoś do czegoś discourage sb from sth
wyjaśniac coś komuś explain sth to sb
pozbywać się czegoś get rid of sth
nalegać na coś instist on sth
nie móc się czegoś doczekać look forward do sth
sprzeciwiać się czemuś object to syh
planować coś plan on sth
powstrzymywać kogoś przed czymś prevent sb from sth
dostarczać komuś coś provide sb with sth
przypominąc komuś o czymś remind sb of sth
zrezygnować z czegoś resign from sth
uchronić przed czymś save from sth
zwracać się do kogoś/w strone czegoś turn to sb/sth
szarlotka apple pie
bułka bread roll
bufer, bar buffer
przypalić, spalić burn
zapiekanka casserole
żuć chew
odchrząknąć clear your throat
pocieszenie consolation
gotowe danie convenience food
lekcja gotowania cookery class
zdolności kulinarna cookery skills
kuchnia cuisine
problemy trawienne digesive problems
oblegać douse
pierogi dumplings
kontener na śmieci dumbster
umożliwiać enable
odkrycie eye-opener
tuczący fattening
tłusty fatty
karmić feed
alergia pokarmowa food allergy
brak bezpieczeństwa żywnościowego food insecurity
nietolerancja pokarmowa food intolerance
zmuszać force
przybierac na wadze gain weight
powiadomic kogoś w wyprzedeniem give sb advance notice
gospodarstwo domowe household
niestrawność indigestion
niejadalny inedible
jarmuż kale
zdołać coś zrobić manage to do sth
mięso zapiekane w cieście meat pie
składnik odżywczy nutrient
otyłośc obesity
przesadzic z czymś overdo
ciasto pastry
zjawisko phenomenon
zniechęcać kogoś put sb off
próbować sample
snaitarny sanitary
gulasz stew
ścisły wegetarianin strick vegetatrian
udać się succeed in sth
połykać swallow
kuszący tempting
przyjemność, na którą można sobie pozwolić od czasu do czasu treat
nieprzyjemny, nieapetyczny unappealing
Created by: Ewelina_
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards