Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BlueBridge

Active Vocabulary

QuestionAnswer
daryti tai, kas patinka, elgtis laisvai, pagal savo norus, interesus to do one’s (own) thing
'atsijungti' to switch off
atsisakyti to refuse
pažeisti / sulaužyti taisyklę to break a rule
pažeisti / sulaužyti įstatymą to break the law
nenuostabu, kad not surprisingly
sąlyginai relatively /ˈrelətɪvli/
dirbti ilgas valandas / skirti daug laiko to put in the hours
prekė su gera nuolaida / pigiai pirkta prekė a bargain
derėtis to bargain
įmonininkas, verslininkas an entrepreneur
apklausa, (iš)tyrimas a survey
sąžiningas honest
protingas, sveiko proto, nuovokus sensible
patikimas reliable
pasiekti; įgyti to achieve
gerai perteikiantis informaciją a good communicator
mąstyti plačiau, išradingiau to think outside the box
konkuruojantis, rungtyniaujantis / mėgstantis konkuruoti competitive
neryžtingas, svyruojantis indecisive
Nesuprantu, ką sakai / sakote. I don't get what you're saying.
Ar tu nori man pasakyti, kad...? Do you mean to tell me that...?
Ką tiksliai turi omeny? What exactly do you mean?
Ar gali tai pakartoti? Can you say that again?
Nebesuprantu, ką sakai. You've lost me.
Visai nieko nesupratau. I didn't catch any of that.
juoktis / šaipytis iš ko to make fun of sb.
šeimininkas (priimantis svečius); renginio vedėjas a host
pasitikintis; įsitikinęs, tikras; confident
gamintojas a manufacturer
priešingu atveju; kitais atžvilgiais otherwise
iš tikrųjų, tiesą sakant actually
dabar, šiuo metu currently
ginčas, kivirčas An argument
užmaršus, už(si)mirštantis Forgetful
pavaldinys a subordinate
susijęs su related TO
būti susipažinusiu su paskiausiais įvykiais to be up-to-date
alkis hunger
priaugti svorio to put on weight
vynuogynas a vineyard
atsibosti / pabosti (ką daryti) To get bored (of doing sth.)
mesti (ką darius) To give up (doing sth.)
šeimininkas (priimantis svečius); (renginio, programos) vedėjas a host
vieni juokai; labai lengva/paprasta it’s a piece of cake
prižiūrėti ką / vis "užmesti" akį to keep an eye on sb. / sth.
(ne laiku, ne vietoje) įsiterpti, netaktiškai pasielgti to put one’s foot in it
būti bėdoje / turėti nemalonumų to be in hot water
artimas mano širdžiai / svarbus / įdomus close to my heart
ne mano skonio / ne mano dalykas not my cup of tea
mintyse, galvoje, ant širdies guli on one’s mind
(dirbti) labai skubant, stengiantis aplenkti laiką (to work) against the clock
nesveikuoti, negaluoti to be under the weather
įrodymai evidence
(pa)stebėti; sekti to observe
(iš)tirti, tyrinėti to explore
pirštų atspaudas a fingerprint
patvirtinti to confirm
sujungti, sulieti to merge
tarpininkas (ginče ir pan.) an intermediary
(anat.) tinklainė a retina
paklausa demand
pareikalavus, pagal pareikalavimą (apie apmokėjimą ir pan.) on demand
susitaikyti (su kuo) to make up (with sb.)
barti(s); koneveikti, plūsti to scold
palaikyti ryšį to stay in touch / to keep in touch
nenustoti apie ką šnekėjus to go on and on about sth.
aš nesuprantu to I don't get it.
susisiekti su kuo / sukontaktuoti to get hold of sb.
užbaigtas; visas; pilnutinis, pilnas complete
įspėti to warn
girtis to boast
dejuoti to moan
prijuostė an apron
(laivo, lėktuvo, erdvėlaivio) įgula, komanda, ekipažas a crew
atvirkštinis skaičiavimas, laiko skaičiavimas atgal countdown
stiklinis indas, stiklainis; ąsotis; puodynė a jar
būsena a state
švinas lead [led]
nuodai poison
nuodingas poisonous
forma, pavidalas a shape
žiurkėnas a hamster
papūga a parrot
narvas, narvelis a cage
papartis a fern
pasveikinti ką SU kuo To congratulate sb. ON sth.
Leisk pasveikinti tave su gimtadieniu! Let me congratulate you ON your birthday!
Mes darome klaidas. We MAKE mistakes.
Aš padariau klaidą. I made a mistake.
paplūdimyje, pliaže on the beach
vakare In the evening
šienas hay /hei/
Leisk man tai padaryti! Let me do that!
smėlio kopos sand dunes /dju:nz/
Stebėti saulėlydį To watch the sunset
aš su šeima ME and my family
Aš bijau (tamsos) I am afraid of (the dark)
baimė a fear
tvenkinys, kūdra; vandens telkinys a pond
dėlė, siurbėlė a leech
skruzdėlė an ant
rūgštynės sorrels
blogiausias dalykas the worst thing
takelis, takas a path
pagalys, lazda a stick
kvadratas (žaidimas) dodge-ball
slėpynės (žaidimas) hide-and-seek
sportiškas sporty
krikštamotė a godmother
ryžtas, ryžtingumas; pasiryžimas Determination
iššūkis, sunkumas, išbandymas a challenge
kankinti to torture
mokinys, pameistrys; naujokas, pradedantysis an apprentice
pragaras hell
imperija an empire
didžiulis; platus vast
varžybų/konkurso dalyvis, pretendentas a contestant
malonumas; vaišinimas a treat
tikslas; siekinys, taikinys an aim
griežtas, reiklus strict
suteikti malonumo; įtikti to please smb.
jam sunku įtikti He's hard to please.
jam nelengva įtikti. He's not easy to please.
akcininkas a shareholder
aprūpinimas maistu ir gėrimais catering
Man tinka. That’s fine by me.
Ką tu manai? What do you think?
Apie ką galvoji? What are you thinking about?
kas tau labiau patinka? What do you prefer?
Ką tu siūlai? What do you suggest?
Ką gali pasiūlyti? What can you suggest / offer?
pradžioje First of all = in the beginning
nuo pradžių from the beginning
Mes turime pagalvoti APIE naują vardą. We must think ABOUT the new name.
Mes turime sugalvoti naują vardą. We must think OF a new name.
išleistuvių / atsisveikinimo vakarėlis A farewell party
audra su perkūnija A thunderstorm
žaibas A lightning
sportbačiai Trainers
praktikantai Trainees
treniruotė A training
miesto Urban
kaimo rural
virtuvinis kombainas A food-processor
namų apyvokos daiktai Household things
su(si)traukti, sumažėti (dydžiu, kiekiu, verte) To shrink (shrank, shrunk)
prieinamas, įperkamas Affordable
išradimas An invention
santechnikas A plumber
panašus Į Similar TO
toks pat, KAIP the same AS
kitoks, NEI different FROM
išsiblaškęs, užuomarša absent-minded
gepardas a cheetah
žinduolis a mammal
Brangus (tiek verte, tiek perkeltine prasme); didelės vertės, vertingas precious
brangakmenis a precious stone
svarstomas klausimas, problema An issue
esančios pavojuje/nykstančios rūšys endangered species
aš negaliu pakęsti I can’t stand
taikus, ramus peaceful
tirštas rūkas Thick fog
naudoti, vartoti; valgyti; suvartoti (degalų ir pan.) To consume
drąsus brave
tvora a fence
netolimoje ateityje In the near future
(plaukų) rausvai gelsva spalva (ryža) ginger
(gėlių, lapų) vainikas Wreath /riːθ/
prieštarauti To object
apytikrė mintis A rough idea
smalsus; landus nosy
trokštantis, siekiantis eager
susidoroti, susitvarkyti su kuo To cope with sth.
tikėti; pasitikėti, pasikliauti to trust
eglė (medis) a fir-tree
ragana, raganius; burtininkė a witch
didžiulis namas, rūmai a mansion
amatas crafts
tam, kad (galėčiau tai padaryti) So that (I could do it)
staiga, netikėtai all of a sudden
netrukus, greitu laiku before long
seka, eilės tvarka; nuoseklumas a sequence
išbrinkęs, patinęs, ištinęs swollen
perdėti, padidinti, išpūsti (kalbant) to exaggerate
perdėjimas, išpūtimas (kalbant) exaggeration
išmėtytas, išsimėtęs; padrikas scattered
citata A quote
cituoti to quote
kai tik as soon as
teisingumas, teisybė, teisumas justice
buvęs; ankstesnis, ankstyvesnis former
buvęs ministras pirmininkas former Prime Minister
susidraugauti to befriend sb. / to make friends with sb.
(amer. šnek.) draugužis, bičiulis a buddy
(iš)gauti, į(si)gyti; pasiekti to obtain
atskleisti; parodyti; iškelti aikštėn to reveal
Created by: iuleckaite
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards