Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NEF Pre-intermediate

Reading

TermDefinition
salesman продавач, търговец
make money изкарвам пари
own притежавам
boutique бутик, малък магазин
leather кожен
trousers панталон
gamble риск
to tell you the truth честно казано
go on sale влиза в продажба
recession рецесия
broke разорен, без пукната пара
set up основавам
figure цифра
contract договор
be awarded награждават ме, получавам награда
prize награда
employ наемам
hire наемам
private частен
ghost-writer професионален писател
autobiography автобиография
be proud of гордея се с
burst into tears избугвам в сълзи
lorry камион
break down чупя се, развалям се
mechanic механик, монтьор
fix поправям
surround заобикалям
curious любопитен
condition условие, състояние
fall down падам, срутвам се
blackboard черна дъска
desk бюро, чин
be amazed by удивен съм от
headmaster директор
orphan сирак
refugee бежанец
deserve заслужавам
suggest предлагам
make progress напредвам
suffer from страдам от
malnutrition недохранване
be involved in участвам в
tournament турнир
community общност
find out разбирам, откривам, установявам
face problems сблъсквам се с проблеми
face challenges изправям се пред предизвикателства
consecutive последователен
even дори
be infested with гъмжи от
fall ill разболявам се
be behind изостанал съм
heat жега
boiling горещ
humidity влажност
humid влажен
paddle греба
paddle гребло
current течение
against срещу
wide широк
surface повърхност
melt топя се
melted разтопен
blister мехур, пришка
bandage превръзвам
inspire вдъхновявам
exhaustion изтощение
exhausted изтощен
ache боли
ache болка
target цел
count броя
name изброявам, назовавам
superstitious суеверен
mosquito комар
drive somebody crazy/mad подлудявам някого
scratch чеша, драскам
come to an end свършвам, приключвам
flavour вкус
flavourings овкусители
urgent спешен
urgently спешно
race бързам
engaged зает
goat коза
quit спирам, напускам
point смисъл
pick-up time време за вземане
long-term дългосрочен
short-term краткосрочен
justify оправдавам
ridiculous абсурден
guilty виновен
set off тръгвам, заминавам
stall сергия
approximately приблизително
roughly грубо
race състезание
oyster стрида
Oyster card карта за пътуване в Лондон
achieve постигам
confusing объркващ
confused объркан
frustrating изнервящ
frustrated изнервен
steady постоянен
permit for разрешително за
cameraman оператор
get worse влошавам се
restriction ограничение
slightly малко
beat - beat - beaten побеждавам
slightly малко, леко
be skeptical of скептичен съм към
common belief разпространено схващане
claim твърдя
whereas докато (при контраст)
be fitted with оборудван съм с
swap разменям
reduce намалявам
solve разрешавам
stick to придържам се към, следвам
according to според, съгласно
do research правя проучване
carry out research провеждам проучване
almost почти
nearly почти
except освен
apart from освен
tend to обикновено, склонен съм да
find out установявам, разбирам
doubt съмнявам се
credible достоверен
be fired уволнен съм
box office каса за билети, билетен център
multilingual многоезичен, полиглот
bilingual двуезичен
demonstrate показвам, демонстрирам
skills умения
amount количество
language barrier езикова бариера
exception изключение
link връзка
make an effort правя усилие
effort усилие
even дори
phrase фраза, израз
wherever където и да е
instantly моментално
tactless нетактичен
once веднага щом, когато
have time on my hands разполагам със свободно време
vain суетен
tip съвет
grateful благодарен
permission разрешение
should've трябваше
shouldn't've не трябваше
hell ад
fiancé годеник
fiancée годеница
nasty гаден, неприятен
criticize критикувам
lack of липса на
allergic to алергичен към
unless освен ако не
additional допълнителен
helping порция
amused развеселен
according to според
thank благодаря
prepare подготвям
sincere искрен
movement част (от музикално произведение)
riff мелодия
stranger непознат човек
horrified ужасен, потресен
discomfort неудобство
whether дали
conductor диригент
halt спирам
performance представление, концерт
stand - stood - stood ставам прав, изправям се
demand искам, настоявам
drag влача
stage сцена
tie връзвам
stake клада
set alight паля, подпалвам
put to use използвам по предназначение
locate намирам
disturbance смущение, нарушение, безредица
disturb нарушавам, притеснявам, смущавам
allow позволявам
applaud ръкопляскам
resurrect възкресявам
applause аплодисменти
cheers овации
neither...nor... нито...нито...
acknowledge приемам, признавам
resume подновявам
bar такт
raise вдигам
baton палка
brave смел
bring - brought - brought нося, донасям
borough квартал
convenient удобен
hug прегръдка
toe пръст
make progress напредвам
annoy дразня
Created by: ljuby
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards