Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Holidays

TermDefinition
apartment apartmán, byt
away pryč
beach pláž
expression výraz
far daleko
hope doufat
ill nemocný
off volný (den)
rain pršet
sir pan (oslovení)
sports instructor sportovní instruktor
theme park zábavní park
wedding svatba
weekend víkend
at a theme park v zábavným parku
at a wedding na svatbě
at home doma
at school ve škole
at work v práci
in bed v posteli
in the garden na zahradě
in the park v parku
on holiday na prázdninách / dovolené
on the beach na pláži
angry rozzlobený, naštvany
car wash myčka aut
close zavřít
collect vyzvednout
enjoy užívat si, bavit
grab popadnout
land přistát
notice všimnout si
pack zabalit
phone call telefonní hovor
pick up zvednout, vzít
pocket kapsa
shopping list seznam na nákup
shout křičet
someone else někdo jiný
travel cestovat
unpack vybalit
want chtít
airport letiště
campsite kemp, tábořiště
caravan obytný přívěs
label visačka, štítek
luggage zavazadlo
passenger cestující
passport cestovní pas
plane letadlo
rucksack batoh
runway ranvej (přistávací dráha)
suitcase kufr
tent stan
ticket jízdenka, letenka, lístek
trolley vozík
by boat lodí
drive řídit, jet autem
drop upustit
Greetings from Pozdrav od
have an accident mít nehodu
hurt zranit (se)
irregular nepravidelný
journey cesta
luckily naštěstí
not...any more už ... ne
on the way po/na cestě
out of venz
painful bolestivý
piece of paper kus papíru
postcard pohled
regular pravidelný
separate oddělený
spooky strašidelný
top vrchol
waiter čišník
bit kousnout
break zlomit
fall over spadnout
feel seasick mít mořskou nemoc
forget zapomenout
get lost ztratit se
leave nechat
lose ztratit
miss zmeškat
steal ukrást
take the wrong bus jet špatným autobusem
go camping jet kempovat
go sailing jet na plachetnici
look after starat se o
picnic piknik
unhappy neštastný
abroad cizina
by car autem
cathedral katedrála
end konec
environment (životní) prostředí
exciting vzrušující
famous slavný
ferry trajekt
go away jet pryč, odjíždět
sights památky
spend (s)trávit
tourist turista
tunnel tunel
university univerzita
visitor návštěvník
a few několik
ago před
at first nejprve
century století
change změnit
cheap levný
dangerous nebezpečný
everywhere všude
expensive drahý
factory továrna
for short zkráceně, krátce
front přední
history dějepis, historie
however avšak
invent vynalézt
later později
motorcycle motorka
motor vehicle motorový vůz
ordinary obyčejn
over přes, víc než
past minulý, minulost
pedal pedál, šlapka
push tlačit
railway železnice
rich bohatý
soon brzy
thousand tisíc
transport doprava
wheel kolo
wooden dřevěný
finally nakonec
make friends spřátelit se
rush spěchat
terrible hrozný
choose vybrat
copy okopírovat, opsat
draft nanečisto
have fun bavit se
memory stick fleška
mistake chyba
seem zdát se
since od (nějaké doby do teď)
take away vzít pryč
Created by: kristynav
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards