Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vocabulary

QuestionAnswer
english persian
Dagger خنجر
intense شدید
munchies munchies
cracker bread نان خشک
deliberation بررسی
diminish کم کردن
inevitably به ناچار
insane دیوانه
ego نفس
Margin حاشیه
padding بالشتک
mister سرکار
gullible گول خور
gull گول زدن
Metaphor استعاره
conventional معمولی
convey رساندن
cynicism or despair بدبینی یا ناامیدی
Plato افلاطون
wham ضرب
kindle بر افروختن
mirth نشاط
conspiracy توطئه
pseudo شبه
revert برگشت
intention قصد
eventful پرحادثه
abbreviation مخفف
Grenade نارنجک
newbie کاربر جدید
stringent دقیق
speculate اندیشیدن
speculative مربوط به اندیشه
precedent سابقه
crucial بسیار سخت
sprung با فنر
mollusc جانور نرم تن
habit عادت
weird خارق العاده
Brutal وحشی
lay غیر روحانی
watered سیراب
plant "ID = ""قیمت"" نام = ""قیمت""..."
motivator محرک
posture حالت
crave ارزو کردن
Robbery سرقت
polite مودب
swag کوله پشتی
fluent روان
warmth گرمی
intolerable غیر قابل تحمل
suspenders بند
"plate plane plain plan plant" "صفحه هواپیما ساده برنامه گیاه"
resurrection رستاخیز
avocado آوکادو
fetch اوردن
mindset طرز فکر
nocturnal شبانه
deity خدا
affair امر
guardian نگهبان
guardian محافظ
affair کار و بار
faint ضعف
faint غش
ceremony مراسم
ceremony تشریفات
smear لکه
smear اغشتن
condemn محکوم کردن
"condemn condom" "محکوم کردن کاندوم"
Surviving زنده ماندن
debatable قابل مناظره
raincoat بارانی
pheasant مرغ بهشتی
cluck قدقد کردن
tummy شکم
"stabbed stab" "چاقو زخم چاقو"
tense زمان فعل
tension تنش
rebel شورشی
shovel بیل
dig حفاری
Portfolio مقام
critique انتقاد
symptoms علائم
moult پوست انداختن
peeling پوست انداختن
omitted محذوف
omit از قلم انداختن
sulk اخم
flatulent نفخ دار
bust بیچاره کردن
coop مرغدان
simulate شبیه سازی
Azure لاجوردی
lunatic مجنون
vaccination واکسیناسیون
mindful متوجه
Dignity شان
cruel بی رحم
invention اختراع
transform دگرگون کردن
transportation حمل و نقل
patent حق ثبت اختراع
thin نازک
slimmer باریک
slim لاغر
thick ضخیم
comb شانه
groomed مرتب
strap تسمه
shell عایق
liaison ارتباط
promoting ترویج
accomplished انجام
suspicious مشکوک
tend تمایل
hoax شوخی فریب امیز
subsequent متعاقب
anonymously ناشناس
anonym نام عاریه
provisions مقررات
impairment اختلال
apologies عذر خواهی
bachelor عزب
Alumni فارغ التحصیلان
laminate ورقه ورقه شدن
Critical انتقادی
novelty تازگی
optimistic خوش بین
constant ثابت
insist اصرار
intermediate واسطه
mediate وساطت کردن
Build ساختن
detail جزئیات
usage استفاده
infringement تخلف
frequently غالبا
periodically در فواصل معین
exceed تجاوز
popular محبوب
subject در معرض
subject مشمول
widget چیز
status وضعیت
"status state" "وضعیت دولت"
recoup تلافی کردن
producer تولید کننده
stall غرفه
variety تنوع
exponentially نمایی
exponential تعریفی
voila نامنویسی
particularly ویژه
mockup نمونهای
mock تقلیدی
mock مسخره
comprehensive جامع
abbr اختصار
abbreviation تلخیص
"lobster major classy" "خرچنگ دریایی عمده درجه یک"
sustainable قابل تحمل
pint پیمانه وزن مایع معادل نیم کوارت
predominantly عمدتا
wildlife حیوانات وحشی
conservation حفاظت
cereal حبوبات
"criticism critic" "انتقاد نقاد"
extensive وسیع
scissors قیچی
scissors قطع کننده
swing نوسان
swing تاب
swing تاب خوردن
wag تکان دادن
wag جنبیدن
wag طفره رو
"vague dumb" "مبهم گنگ"
cave غار
inception شروع
sneakers کفش ورزشی
sneaker کفش کتانی
majestic با شکوه
regulation ایین نامه
objective هدف
validity اعتبار
Interim موقت
Interim موقتی
strive تلاش
strive for consistency برای هماهنگی تلاش
locus مکان
encountered مواجه می شوند
encounter برخورد
Lounge سالن
Lounge سالن استراحت
Contingency احتمال
aggressive مهاجم
aggressive پرخاشگر
repetition تکرار
Elicitation استخراج
creep خزیدن
aesthetic زیبایی
assault حمله
although اگر چه
determination عزم
ambition جاه طلبی
intimate صمیمی
precious گرانبها
conscious هوشیار
unconscious غش کرده
veracious راستگو
gracious بخشنده
senior ارشد
junior تازهتر
definiteness معرفه
definite قطعی
indulge مخالفت نکردن
boredom خستگی
curb محدود کردن
fantasies توهمات
absurd پوچ
realised متوجه
favor به نفع
Genito تناسلی
"Genito-Urinary Medicine Genito Urinary Medicine" "عنوان امور پزشکی مربوط به دستگاه ادراری تناسلی تناسلی ادراری پزشکی"
handcuffed دستبند
naked برهنه
flyer اگهی روی کاغذ کوچک
Ambassador سفیر
Pronunciation تلفظ
"Enterprise Awards" "سرمایه گذاری جوایز"
Taught تدریس
"Curriculum vitae Curriculum vitae CV" "تاریخچه مختصری از زندگی برنامه تحصیلی رزومه CV"
domiciled مقیم
repent توبه کردن
tethering اتصال اینترنت با تلفن
cleansing تطهیری
regularity نظم
loss فقدان
gluten گلوتن
concrete بتون
Cause علت
trousers شلوار
exterior خارجی
fiercely به شدت
ruined خراب
trait ویژگی
paralytic فلج
shivered لرزیدند
shiver لرزیدن
skirt دامن
Collaborative همکاری
junk بنجل شمردن
junkie استعمال کنندهء هروئين و مواد مخدره
obscene ناپسند
"flirt flirting" "لاس زدن معاشقه"
emphasis تاکید
Humanities and Performing Arts علوم انسانی و هنرهای نمایشی
barrel لوله تفنگ
orthopedics اصلاح و ترمیم عیوب استخوانی
Muffin نوعی شیرینی یا کلوچه که گرماگرم باکره میخورند
sympathiser طرفدار
oppression ظلم
compelled مجبور
kidnap ادم سرقت کردن
isolate منزوی
rather ترجیحا
deterioration زوال
deterioration بدتر شدن
vulnerable اسیب پذیر
staring خیره
نا امید Frustrated
coins سکه
spoilt لوس
sincere صادق
detective کاراگاه
sincerely خالصانه
colloquial گفتگویی
colloquial محاورهای
participle صفت مفعولی
past participle اسم مفعول
punch مشت
vice chancellor معاونت
deficit کمبود
argue استدلال
signpost تابلو اعلان
homophone متشابه الصوت
mischief شرارت
induced تحریک شدن
cosplay لطیفه
modest فروتن
arrogant متکبر
frank رک
quirky دمدمی
clumsy زمخت
jock سوار کار ماهر
slacker کسی که از انجام وظیفه شانه تهی کند
build ساختن
slender بلند و باریک
cubby محل کوچک ومحصور
chubby چاق
obese فربه
bearer حامل
"bear bird beard" "تحمل پرنده ریش"
mustache سبیل
chin چانه
showdown مرحله نهایی مسابقات
greed طمع
"trap trapped" "تله به دام افتاده"
escalator پله برقی
booze مشروب الکلی
breach نقض کردن
despite علیرغم
spread گسترش
scrapbook مجموعه عکسها وقطعاتی که از کتب مختلف بریده شده
scrap قراضه
flax بذرک
mount کوه
headland پرتگاه
outpatient سرپایی
gateway دروازه
"convenient convenience" "مناسب راحتی"
telephone تلفن کردن
Work is in PROGRESS کار در حال انجام است
consume مصرف
lion mane یال شیر
دستگاه گوارشی Gut
Anniversary سالگرد
حمله assault
lnkd.in
3rQBRi
lnkd.in
3rQBRi
endorse امضا کردن
torture شکنجه
trial محاکمه
trial ازمایش
apprehended توقیف
Face up to your actions consequences. رو به بالا به عواقب اعمال خود را.
slang اصطلاح عامیانه
crutch چوب زیر بغل
excess مازاد
"excess access" "مازاد دسترسی"
sleeve استین زدن به
precaution احتیاط
precautions احتیاط...
precautions اقدامات احتیاطی
prior قبلی
incident حادثه
vomit قی کردن
Merit شایستگی
ambitious جاه طلب
Discretionary احتیاطی
pronouns ضمایر
plural جمع
"barbecue bbq" "کباب BBQ"
Terrace تراس
"cloth (klus) textile" "پارچه (klus) پارچه"
bondage اسارت
"bandage bondage" "نوار زخم بندی اسارت"
"gown robe hood and hat (normally a mortar board) terracotta colour Smart attire casual shawl chronological" "لباس شب لباس بلند و گشاد هود و کلاه (به طور معمول هیئت مدیره ملات) رنگ قرمز مایل به قهوهای لباس هوشمند اتفاقی شال ترتیب زمانی و قوع"
"gown robe hood and hat (normally a mortar board) terracotta colour Smart attire casual shawl chronological circumference marquee Tempest superb commemorative Tankard" "لباس شب لباس بلند و گشاد هود و کلاه (به طور معمول هیئت مدیره ملات) رنگ قرمز مایل به قهوهای لباس هوشمند اتفاقی شال ترتیب زمانی و قوع محیط خیمه تندباد عالی یادبودی افتابه"
"screw screwdriver" "پیچ پیچ گوشتی"
hijacking ربودن
jacking سرقت
"jacking hijacking Spoofing prey" "سرقت ربودن حقه بازی شکار"
"delighted outcome pressure's off" "خوشحال نتیجه فشار خاموش"
"Dictation machine shredder binding" "دستگاه دیکته پاره پاره کننده متصل شونده به"
"lengthy guilty jury deliberations retrial trial verdict consensual" "طولانی گناهکار هيئت منصفه مذاکرات محاکمه مجدد محاکمه حکم مبنی بر رضایت طرفین"
ceiling سقف
dry rack سخت بازپرسی کردن از خشک
tinsel زرق و برق دار
"satan poultry drill fur trapper Obesity" "شیطان مرغ تمرین تله خز چاقی"
"satan poultry drill fur trapper Obesity Invaded Janitor Punk Teenagers" "شیطان مرغ تمرین تله خز چاقی تاخت و تاز سرایدار نوجوانان پانک"
"exotic Butcher Dropout Indigent" "عجیب و غریب قصاب ترک تحصیل تهی"
Vandals خرابکاری
"past participle borne" "اسم مفعول به عهده"
Venus ناهید
پستو Closet
consis مطابق
gross بزرگ
gross شرم اور
Bullion شمش
extinct منقرض
meteor شهاب
Fast and Furious 6 سریع و خشمگین...
bucket سطل
repository مخزن
aubergine بادمجان
inclined متمایل
"even though although" حتی اگر...
"even though although" "حتی اگر اگر چه"
somewhat قدری
despicable نکوهش پذیر
practitioner شاغل
"Flour Flower Flavour" "پودر گل طعم"
stink تعفن
enthusiasm اشتیاق
"enthusiasm inevitable phases" "اشتیاق اجتناب ناپذیر فاز"
"contraction construction" "انقباض ساخت"
doomed محکوم
articulate شمرده سخن گفتن
Councillor مشاور
unless otherwise stated مگر اینکه در غیر این صورت اعلام کرد
mutation جهش
mutation radiation plant کارخانه تابش جهش
"substitute sub-stih-choot I substitute sugar with dates. We substituted fast food with home made foods more often." "جانشین زیر stih choot من جای قند با خرما. مواد غذایی سریع با خانه غذاهای ساخته شده جایگزین بیشتر."
"lounge luw-nj lounge is same as sitting or living room" "سالن luw-NJ همان سالن نشسته یا اتاق نشیمن"
"extent we eat to the extend we feel full. extend They extended the garden and add a bathroom. or extend the deadline." "حد ما می خوریم به گسترش ما احساس کامل. گسترش آنها باغ تمدید و اضافه کردن یک حمام. و یا تمدید مهلت."
"sour
sava
like: owl" "ترش
ساوا
مانند: جغد"
premium اعلاء
pitch گام
tenderly به نرمی
compromise سازش
tip نوک
butt ته قنداق تفنگ
pavement پیاده رو
I would have had to get them refunded if not من می خواهم که تا به حال به آنها مسترد اگر نه
rip off پاره کردن
Acupuncture طب سوزنی
Outsourcing برون سپاری
"Recruit Recruiting" "نو اموز استخدام کردن استخدام"
"projection subset duplicates Distinct closure nesting wildcard brief aggregate clause unary lossless decomposition syntax cartesian Theta omitted unambiguous" "طرح زیر مجموعه تکراری متمایز بسته شدن تودرتویی کلمات مختصر مجموع بند یگانی فشرده سازی lossless تجزیه نحو دکارتی تتا محذوف غیر مبهم"
terminology واژگان
Sophisticated پیشرفته
snoop جاسوس
objection اعتراض
"objection opposed Harbour Quay denounced debut thread" "اعتراض مخالف بندرگاه اسکله را محکوم کرد اغاز کار نخ"
sarcastic نیش دار
liaise برقراری ارتباط
whereabouts محل
sophisticated پیچیده
impediment مانع
alliance اتحاد
adhere چسبیدن
empirical تجربی
sprint با حداکثر سرعت دویدن
nonetheless با اینحال
Simultaneously به طور همزمان
iterative تکرار شونده
artifact مصنوع
prepended اضافه
inclusion شمول
emitted ساطع
poll رای
desired مطلوب
convicted محکوم
caution احتیاط
reprimand توبیخ
"coast coastal" "ساحل ساحلی"
strike اعتصاب
knock on effect دست کشیدن در اثر
"knock on effect [Having effect on situation and other stuff without intention]" "دست کشیدن در اثر [داشتن اثر بر وضعیت و چیزهای دیگر بدون قصد]"
impair خراب کردن
filthy کثیف
conversational محاورهای
evicted از cache خارج
deduct کسر کردن
scarcity کمیابی
ratio نسبت
emission نشر
populous پرجمعیت
supplementary مکمل
fourfold چهار برابر
conquer تسخیر
deforestation قطع درختان جنگلی
ecological زیست محیطی
erosion فرسایش
soil erosion فرسایش خاک
territory قلمرو
deteriorate فاسد شدن
truncation ناقص سازی
Ubiquitous همه جا حاضر
skeptical دیر باور
prosperity کامیابی
"rhetorical rhetorical question" "لفاظی مسأله مربوط بمعانی بیان"
provoking تحریک
gutted روده در اوردن از
Zionism نهضت صهیونیسم
entail متضمن بودن
"entail foreword concisely deliberate post-mortem" "متضمن بودن پیش گفتار به اختصار عمدی پس از مرگ"
"abandoned reliant dispute compensation dissolved firm beset dispute supplier" "متروکه متکی نزاع جبران محلول شرکت حمله کردن بر نزاع تهیه کننده"
"abandoned reliant dispute compensation dissolved firm beset dispute supplier riven" "متروکه متکی نزاع جبران محلول شرکت حمله کردن بر نزاع تهیه کننده Riven به"
"fiasco posthumous dismantled saga despite purse robustly forecast insufficient" "شکست مفتضحانه متولد شده پس از مرگ پدر برچیده حماسه با وجود کیف پول استوار پیش بینی نارسا"
vehicle وسیله نقلیه
compulsory اجباری
unreliable غیر قابل اطمینان
leak نشت
Criticism انتقاد
safeguard حفاظت از
"inadequate adequate" "ناکافی کافی"
"transition transitioned" "انتقال انتقال"
aggressively به شدت
commonsense عرف عام
"motives motivation" "انگیزه انگیزه"
vanity غرور
laudable قابل ستایش
haste عجله
One so-called innovation for which NPfIT was originally praised was the speed and efficiency of its procurement and contracting process یک به اصطلاح نوآوری که NPfIT در اصل مورد تقدیر قرار گرفت، به سرعت و بهره وری از تهیه آن و فرایند عقد قرارداد بود
indecent خارج از نزاکت
bounded محدود
absorbed جذب
paradigm نمونه
accountability مسئوليت
demise مردن
embrace پذیرفتن
procure خریدن
The rationalisation of an inevitable announcement looks nakedly political. انطباق با اصول عقلانی از اعلام اجتناب ناپذیر نظر می رسد nakedly سیاسی.
fortnight هر دو هفته یکبار
interoperable سازگار
harness مهار
bribery رشوه
despite با وجود
sceptical دیر باور
struck زده شده بود
lit روشن
fragile شکننده
reinvigorated تقویت
procurement تهیه
ramifications انشعابات
pros and cons جوانب مثبت و منفی
populate مسکون کردن
Embracing در اغوش گرفتن
explicit صریح
binding اجباری
Calculator حسابگر
metadata ابرداده
arbitrary دلخواه
emit خارج کردن
converter مبدل
Fahrenheit درجه حرارت فارنهایت
abstraction انتزاع
agnostic عرفان منکر وجود خدا
vendor فروشنده
"vendor vend" "فروشنده داد و ستد کردن"
instantiate معرفی کردن بوسیله کنسرت
dial شاخص
"ego ago" "نفس پیش"
ego ضمیر
transformation دگرگونی
abstract چکیده
abstraction ربایش
instantiation نمونه
"instant instantiation" "فوری نمونه"
introspection درون گرایی
grenades نارنجک
compromising سازش کردن
notion مفهوم
conducted انجام
relational وابستگی
"dutch Deutsch" "هلندی دویچ"
"trail trial" "دنباله محاکمه"
coherent چسبیده
coherent argument
discussion on استدلال منسجم
بحث و گفتگو در
defect نقص
complementary مکمل
procedures روش
procedures طرز عمل
inspection بازرسی
Sporty ورزشی
adobe خشت
soy سویا
سازگار Compatible
consent رضایت
swell تورم
throat گلو
Asphyxiation خفگی
severe شدید
pedagogical آموزشی
intent قصد
persuasion ترغیب
dominion قلمرو
swept جاروب شده
sweep جارو
Integrability انتگرالپذیری
swayed اثر گذار
audit حسابرسی
marginal مرزی
dietitian متخصص تغذیه
curve منحنی
laminating لمینیت
readily به آسانی
illumination اشراق
eliminate از بین بردن
"Modify an existing substance Modify an existing field Add a new field Add a substance Add a substance and a field" "اصلاح ماده موجود تغییر میدان های موجود اضافه کردن یک فیلد جدید اضافه کردن یک ماده اضافه کردن یک ماده و یک میدان"
substance ماده
welfare رفاه
skimmed تماس مختصر حاصل کردن
bust مجسمه نیم تنه
possession مالکیت
bladder مثانه
precisely دقیقا
begging خواهش
"vague vast" "مبهم بزرگ"
Volatile فرار
advocacy وکالت
proponents طرفداران
elitist نخبه گرا
obligate متعهد و ملتزم کردن
materialistic مربوط به ماده گرایی
thus بنابر این
coordinates مختصات
tickle غلغلک دادن
potion دارو یا زهر ابکی
cuisines غذاهای
inverted معکوس
برگردان یقه Lapel
competent شایسته
retrospective گذشته نگر
immersive همهجانبه
tempest توفانی شدن
seizure تصرف
Dissemination انتشار
pragmatism مصلحت گرایی
obedient مطیع
ژرف اندیشیدن Mull
brute بی رحم
refrain برگردان
loneliness تنهایی
contestant مسابقه دهنده
claustrophobic بسته هراسی
tenant مستاجر
baffle دست پاچه کردن
impede مانع شدن
تعمیم Generalization
در گردش Circulating
thug گردن کلفت
deviation انحراف
sarcasm طعنه
defer تسلیم شدن
initialization مقدار دهی اولیه
hijack ربودن
coalition ائتلاف
defective معیوب
salvation نجات
pact پیمان
spoil از بین بردن
sediment رسوب
humidity رطوبت
spike میخ
Oriental شرقی
Mutation جهش
ancestry تبار
insurgents شورشیان
predator درنده
exposed در معرض
corded طناب دار
spontaneously خودبخود
freak دمدمی مزاجی
literate باسواد
cuss فحش دادن
gossip شایعات بی اساس
exterminated نابود شده
captivate اسیر کردن
Expedition سفر
Antarctic قطب جنوب
ineffective بی اثر
hinge لولا
bizarre غریب و عجیب
Constructive ساختمانی
invoke دعا کردن به
counterproductive معکوس
Mull ململ نازک
funky بد بو
partially تا حدی
persistence اصرار
foregone قبلی
disputed مورد مناقشه
oriented جهت دار
inclusive شامل
swelling تورم
betray خیانت کردن به
ascendancy تعالی
Deposed عزل
marinated ترشی
marinate marinate
devastate ویران کردن
wardrobe جا رختی
parole عفو مشروط
hitter hitter وظیفه
fought مبارزه
amidst در میان
syllable هجا
Province استان
Autonomous خود مختار
perusal مطالعه
statistical آمار
envoy فرستاده
harass اذیت کردن
snippets قطعه
subsidiary فرعی
tinder اتش افروز
vegan گیاهخواری
conscience وجدان
decompositions تجزیه
schema طرح
transitive متعدی
determinant تعیین کننده
offence حمله
novel رمان
intimidating ترسناک
gem جواهر
rub مالیدن
imitate تقلید کردن
panoramic وسیع
desire میل
cosy گرم و نرم
Glamorous فریبنده
meant به معنای
holiday روز تعطیل
innocent بی گناه
pilfer دله دزدی کردن
captcha تصویر امنیتی
ignition احتراق
immensely فوق العاده
prohibition ممنوعیت
annual سالیانه
bribe رشوه
complicity شرکت در جرم
concession امتیاز
blindfolded چشم بند
extensible توسعه پذیر
polio بیماری فلج اطفال
successor جانشین
signage علامت های
hideous زشت
Splurge تفریح و ولخرجی کردن
seldom بندرت
garment پوشاک
scent عطر
instantiated نمونه
flawed ناقص
flow جریان
Ordinary معمولی
negated نفی
negate نفی
pitfall دام
collapse فروپاشی
exploit بهره برداری
gambit شروع بازی شطرنج
wardrobe کمد لباس
reiterate تکرار
dehydration کم آبی بدن
bland شیرین و مطلوب
syrup شربت
vomit استفراغ
condiment نمک و فلفل
quirky psychiatrist روانپزشک دمدمی
humdrum یک نواختی
embark سوار شو
quest تلاش
departure خروج
arrivals ورود
defamatory توهین آمیز
dispute اختلاف
obstacles موانع
aloof دور
plaque پلاک
"pluck plaque" "شهامت پلاک"
ought باید
honk صدای بوق
stary ولگرد
shrimp میگو
eliminated حذف
speculate حدس و گمان
ripped پاره پاره
hiccup سکسکه
muck خراب کردن
overwhelmed غرق
deceiving فریب
deceive فریب
babe شخص ساده و معصوم
crud خام
decker طبقه
Revelation وحی
pronoun ضمیر
relative نسبی
premiered اولین بار
Bachelor کارشناسی
blunt بی پرده
cue نشانه
focal فاصله کانونی
bait طعمه
jerk حرکت تند و سریع
elegantly زیبایی
perceived درک
solitude تنهایی
stubborn خیره
instinct غریزه
expendable لوازم مصرفی
niche تو رفتگی در دیوار
philanthropist نیکوکار
soar افزایش می یابد
colossal عظیم
gobble قورت دادن
warriors رزمندگان
compassion همدردی
aggravate تشدید
bachelor کارشناسی
insurmountable غیر قابل عبور
stereotyping کلیشه
elastic الاستیک
cling چسبیده
cocky از خود راضی
inventory موجودی
flirt لاس زدن
viral ویروسی
obscures مبهم
vein رگ
boycott تحریم
prospective آینده نگر
مربوط به اینده Futuristic
acquaintance آشنایی
iterative تکراری
parenthesis پرانتز
yacht قایق بادبانی
extensible توسعه
concatenates concatenates
allies متحدان
Accelerated شتاب
absorption جذب
craft هنر و صنعت
competition رقابت
misperceptions برداشت های نادرست
humanoid ربات های انسان نما
fam خانواده
historic تاریخی
poverty فقر
contestants مسابقه
vow نذر
propoganda تبلیغ
propaganda تبلیغات
photogenic نور و روشنایی
refurbish بازسازی
demonstrator نشان دهنده
oppose مخالفت با
gust تند باد
modest متوسط
rhino کرگدن
dither هیجان
heroic قهرمان
intensify تشدید
dismay ترس
warfare جنگ
Patriotic میهنی
invaders مهاجمان
momentum حرکت
artillery توپخانه
feat شاهکار
propaganda تبلیغات
inevitable اجتناب ناپذیر
Subtractor Subtractor
vanished از میان رفت
rant بیهوده گویی
stroke سکته مغزی
horrific وحشتناک
tolerated تحمل
strip نوار
crucified مصلوب
kindergarten مهد کودک
communal جمعی
prostitution فحشا
attire لباس
privilege امتیاز
arrear پس افت
"arrear career courier" "پس افت حرفه ای پیک"
vice معاون
tale داستان
spontaneous خود به خود
spade بیل زدن
defamation افترا
instigate تحریک
contraception پیشگیری از بارداری
implant ایمپلنت
Asexual فاقد خاصیت جنسی
گرایش Orientation
heterosexual علاقمند به جنس مخالف
queer عجیب و غریب
pansexual pansexual
foreplay عشقبازی
deed عمل
boundary مرز
coy فروتن
carousel چرخ فلک
bill لایحه
misc متفرقه
mede مدی
wail ناله
drawn کشیده
empathy یکدلی
Exceptionally gifted. People are drawn to you and your charisma is highly enchanting. فوق العاده با استعداد است. مردم به شما کشیده و جاذبه خود را بسیار دلربا است.
Recurring تکرار
debt بدهی
rifle تفنگ
fussy داد و بیداد کن
SYNONYM مترادف
Blaring وافغان
gesture ژست
Compromise سازش
Hypocrite منافق
creepy وحشت زده
secular عرفی
Broadcast Standards Council شورای استانداردهای پخش
"Broadcast Standards Council Association" "شورای استانداردهای پخش انجمن"
prosecute تحت پیگرد قانونی قرار
boost بالا بردن
voyage سفر
expels اخراج
abolished منسوخ
abolish از میان بردن
forerunner پیشرو
sibling برادر یا خواهر
urban شهری
glare تابش خیره کننده
curfew مقررات حکومت نظامی وخاموشی در ساعت معین شب
pupil شاگرد
"pupil people" "شاگرد مردم"
cohabiting همخانه
Commuting رفت و آمد
Commute تبدیل کردن
fury خشم
maze پیچ و خم
panorama چشم انداز
dispute نزاع
patient بیمار
exaggerated اغراق آمیز
exaggerate مبالغه کردن در
dame خانم
adapt وفق دادن
cosmic کیهانی
straining زور زدن
exposure قرار گرفتن در معرض
prolonged طولانی
remedy درمان
tier ردیف
intimidating تهدید آمیز
hop رازک
pounce حمله با چنگال
dwell ساکن بودن
sealed مهر و موم شده
accordion اكوردئون
haze مه
drizzle نمنم باران
bluster باد مهیب و سهمگین
flurries بارش های ناگهانی
wintry زمستانی
shoulder Sling رسن شانه
uterus رحم
Flick تلنگر
appetite اشتها
compensation جبران
Bouncer دروغ بزرگ و فاحش
bulk حجم
lace توری
Meticulous خیلی دقیق
aesthetically زیبا
Competency صلاحیت
sage مریم گلی
pursue دنبال کردن
comradeship رفاقت
maniac دیوانه وار
mysterious مرموز
suffix پسوند
modest متواضع
Maternity زایشگاه
Grievance شکایت
utmost بیشترین
gradient شیب
Gratitude تشکر
bulk up حجم بالا
beginning شروع
continental قارهای
gracious and humble بخشنده و فروتن
ever-evolving همیشه در حال تکامل
"status states" "وضعیت ایالات"
designated تعیین
mortem مرگ
جزوه Booklet
dawn سپیده دم
congestion ازدحام
contact تماس
"status state" "وضعیت دولت"
sword شمشیر
offshore دور از ساحل
dire وخیم
divulged افشا
concatenate بهم پیوستن
emergent مبرم
cosmological time زمان کیهانی
rehabilitation توانبخشی
claimant مدعی
liability مسئوليت
whiplash شلاق زدن
former سابق
extrovert برونگرای
parses تجزیه
virtual مجازی
opacity تاری
pedantic موشکاف
thematic موضوعی
accomplish انجام دادن
redundancy افزونگی
presides ریاست
supervisory نظارت
frugal با صرفه
gigantic غول پیکر
devour بلعیدن
bite گاز
wack فقدان
turd سنده
pyroclastic blast انفجار آذرآواری
death throes تلاطم مرگ
taboo تابو
mason بناء
Freemasonry فراماسیونی
memorandum یادداشت
rumour شایعه
Wall Bracket دیوار براکت
unattended بی مراقبت
remittance پرداخت
Pisces برج حوت
promise söz
nominal اسمی
legacy میراث
ذوزنقه Trapezoid
Vacant خالی
Gradient شیب
procedure روش
collapse سقوط
devastated خراب
degradable تجزیه
spontaneous خود بخود
sweep رفت و برگشت
Premium حق بیمه
favor توجه
malicious مخرب
vulnerability آسیب پذیری
moderation اعتدال
eager مشتاق
Zoroastrian زرتشتی
surrender تسلیم
manipulate دستکاری کردن
lodging محل سکونت
Fright وحشت
Disability Discrimination Act قانون تبعیض ناتوانی
pulley قرقره
audit ممیزی
whip شلاق
inventory فهرست
fulfillment انجام
affiliates وابسته به
contradict تناقض
settle مستقر شدن
spouse همسر
viable قابل دوام
accreditation مجوز رسمی
cogwheel چرخ دنده
kinder مهربان
kindergarten کودکستان
گلو Throat
entrant وارد شونده
franchise حق رای دادن
Despicable مطرود
Syllabus برنامه
trace اثر
vary متفاوت
suit دادخواست
tuxedo لباس رسمی
vague مبهم
spooky شبح وار
tomb مقبره
swift سریع
borne تحمل کرده یا شده
amusement سرگرمی
scratch خراش
Testimonial گواهی نامه
sanction تصویب
bluntly صراحت
pirate ship کشتی دزدان دریایی
forthcoming درفش
employee کارمند
employer کارفرما
APPRECIATES قدردانی
cautiously با احتیاط
oversee نظارت
instrument سند
worldly دنیوی
foresee پیش بینی کردن
hoax دست انداختن
mugged که حمله کردند
hustle فشار
nosy فضول
flavour طعم
cluttered هم ریخته
incline شیب
forth جلو
"forth fourth" "جلو چهارم"
spirit روح
cinch محکم بستن
replicated تکرار
replicate تکرار کردن
fidelity وفاداری
forehand پیشتاز
ace تک خال
release رهایی
hyphen خط ربط
sleek براق
goodness خوبی
reliable قابل اعتماد
vast وسیع
vastness وسعت
inevitable اجتناب ناپذیر
liaising قراری ارتباط
ban منع
neat شسته و رفته
Poodle نوعی سگ پشمالوی باهوش
sublime والا
amber کهربا
production تولید
generic عمومی
booklet جزوه
rectify اصلاح کردن
detrimental مضر
infiltrate نفوذ کردن
slaughter ذبح
thorough کامل
obsession وسواس
outskirts حومه
outskirt حومه
underneath در زیر
indecisiveness بی تصمیمی
credential گواهی نامه
permit اجازه
Spectre شبح
حباب Bubble
teaser تیزر
tease کسی را دست انداختن
chaotic بی نظم
"afford effort" "استطاعت داشتن تلاش"
uncertainty تردید
euphemism حسن تعبیری
parcel بسته
quit ترک
fend دفع کردن
girt محاصره کردن
woulah woulah
utmost نهایت
fly tip پرواز نوک
tip انعام
drop رها کردن
Tenacity سختی
Gird اماده کردن
"Gird girt" "اماده کردن محاصره کردن"
talk صحبت
water اب
comply مطابق
monologue تک سخنگویی
consensus اجماع
custody بازداشت
preserve حفظ
hectic گیج کننده
Mimic مقلد
pro rata بتناسب
competency صلاحیت
Striving تلاش
bulb پیاز
liaise ارتباط پیدا کردن
syllabus رئوس مطالب
pedagogies تکنیکهای آموزشی
commensurate متناسب
miscellaneous دیگر
wrinkled چروکیده
grid شبکه
cap کلاه
horrendous دهشتناک
appealing جذاب
shortcoming کمبود
propagate قلمه زدن
upset ناراحت
ventured جرأت
conviction محکومیت
cautions هشدار
reprimands کمیته انضباطی به تذکر
guideline راهنما
signage علامت
benchmark معیار
afield در صحرا
horrific ناگوار
rigid سفت و محکم
whatsoever آنچه
first glance نگاه اول
evident مشهود
intoxicated مست
grocery retail خرده فروشی مواد غذایی
sprout جوانه
rout تار و مار کردن
Aggregation تجمع
soak up خیس کردن
soak خیس خوردن
evoke بیرون کشیدن
persuasive متقاعد کننده
Curiosity کنجکاوی
Startling شگفت انگیز
Fear ترس
Greed حرص و آز
Insider خودی
oval بیضی
Linear Gradient سایه خطی
reimburse خرج چیزی را دادن
conventional مرسوم
liquor مشروب
booth غرفه
"booth phone booth phone box" "غرفه باجه تلفن جعبه تلفن"
straw نی
homo انسان
ale ابجو انگلیسی
reimbursement بازپرداخت
preliminary مقدماتی
"sequence iteration
repetition and selection
choice" توالی، تکرار
تکرار و انتخاب
انتخاب
definite and indefinite قطعی و نامحدود
intend قصد
Arithmetic حساب
exponentiation بتوان رساندن
truncation کوتاه سازی
conversion تبدیل
abstraction انتزاع - مفهوم
enigma معما
exponent توان
modulo پیمانه
quinoa کوینولا
tout مشتری جلب کردن
pioneer پیشگام
: innovation: ɪnəˈveɪʃ(ə)n : نوآوری: ɪnəveɪʃ (ə) N
": Mystery (noun): ˈmist(ə)rē - enigma puzzle
": cold kōld like Old
: raw
law
straw
draw : خام
قانون
نی
قرعه کشی
blueprint طرح
implication مفهوم
belong تعلق
: change tactics mid-flight. : تاکتیک خود را عوض اواسط پرواز.
: opponent : حریف
: Breadcrumbs : موارد جزئی
Breadcrumb خرده نان
: collaboration kəlabəˈreɪʃn
noun 1. the action of working with someone to produce something. : kəlabəreɪʃn همکاری
الاسم 1. عمل کار با کسی که به تولید چیزی.
Burrito داشته burrito
binge شراب خواری
nick شکاف
spec تنظیمات
workaround راه حل
lowdown حقایق
legitimate حلال زاده
neglect بی توجهی
pathetic احساساتی
reinstate بازگرداندن
extortionate گزاف
trend روند
undershirt عرق گیر
textures بافت
retro یکپارچهسازی با سیستمعامل
sleeve آستین
enthusiastic مشتاق
loosing از دست رفتن
phobia ترس
pledge تعهد
cleavage شکافتگی
perceptive درک
inconclusive بی نتیجه
foreseeable قابل پیش بینی
claustrophobic تنگ
سبیل Mustache
heaps انبوه
snappier سریعتر
wonky ضعیف
hostile خصومت آمیز
fusion همجوشی
ditch خندق
pension حقوق بازنشستگی
scheme طرح
hybrid ترکیبی
intimidated مرعوب
intimidate ترساندن
robust تنومند
concatenated متنی طولانی
propagation انتشار
Irresistible غیر قابل مقاومت
publicize انتشار
indent دندانه دار کردن
concatenation الحاق
benchmarking معیار
Delimiter حائل
spoof کلاه برداری
Ginger زنجبیل
designated تعیین شده است
Florentines فلورانسی
earnest جدی
fragmentation تکه تکه شدن
"pupil tutee" "شاگرد tutee"
Entertained سرگرم
platter medley زد و خورد پلاتر
taxonomy طبقه بندی
Permalink permalink مشاهده مکالمات
advent ظهور
detract کاستن
LABORIOUS پر زحمت
unceremoniously بدون تشریفات
adverse عوارض جانبی
deprived محروم
upheld تایید
Barrister مدافع
spoilers گران
promiscuous بی قاعده
reto رتو
condemned محکوم
audacious بی پروا
perma PERMA
permalink permalink مشاهده مکالمات
Tuesday 5th Jan ---- سه ژانویه 5 ----
quarantined قرنطینه
quarantine قرنطینه
synonym مترادف
"quarantine segregation separation detention lazaretto" "قرنطینه تفکیک جدایی بازداشت قرنطینه"
hence از این رو
"hence hence no positives any longer." "از این رو از این رو هیچ مثبت دیگر هیچ."
"Skittles Like M&M :)" "بولینگ مانند M & M :)"
Cleanse پاک کردن
exploited سوء استفاده قرار گیرد
"boost How to use this word better?" "بالا بردن چگونه به استفاده از این کلمه بهتر است؟"
Retainer jobs شغل نگهدارنده
I’ve cut down the list of attributes for the products من قطع ام لیستی از ویژگی های محصولات
we found several instances of suspicious processess ما موارد متعددی از processess مشکوکی یافت
preset از پیش تعیین شده
interlace در هم امیختن
omit حذف کردن
innate ذاتی
"reflow To prevent reflows specify the width and height of all images
Thursday 7th January 2016 ----------------------- پنجشنبه ژانویه سال 2016 ----------------------- 7TH
collapsed سقوط
"Affiance Affianced: someone who has engaged" "نامزدی Affianced: کسی که خود مشغول داشته است"
accredited معتبر
wallet کیف پول
effort تلاش
contribute مشارکت
"Bikeshedding Bikeshedding means talking
arguing about something easy
trivial rather than the bigger
harder issue at hand." "Bikeshedding Bikeshedding معنی صحبت کردن
استدلال در مورد چیزی آسان
بی اهمیت به جای بزرگتر
موضوع سخت تر در دست است."
"nabbed : kapidan" "دستگیر : kapidan"
Scrub that اسکراب که
"Scrub that Erase that" "اسکراب که پاک کردن که"
"dosh means money" "DOSH به معنی پول"
tribe قبیله
marriage ازدواج
wholeheartedly از صمیم قلب
overjoyed خوشحال
predicament مخمصه
extremity اندام
fluctuate نوسان
"fluctuate If your rankings began to fluctuate "
If you're still a little stuck اگر شما هنوز هم کمی گیر کرده
Tuesday 19 January 2016 ---------------------------- سه ژانویه سال 2016 ---------------------------- 19
persistent مداوم
herdsman گله دار
spurious جعلی
segment بخش
crop up سردرآوردن از
More spam domains may crop up over time. دامنه اسپم بیشتر ممکن است در طول زمان تا محصول.
administration حکومت
explanatory توضیحی
"relational relational database" "رابطهای پایگاه داده رابطه ای"
canonical متعارفی
Taxonomy طبقه بندی
avenge انتقام
ronin رونین
excerpt گزیده ای
transient گذرا
Eliminate از بین بردن
Ironically از قضا
consecrated وقف
perish هلاک
"Pool means: sharik shodan moshtarak"
coinciding منطبق
barrister وکیل مدافع
swirl چرخش
asynchronously ناهمگام
profound عمیق
audacity جسارت
cosmetic آرایشی بهداشتی
sphere کره
depraved فاسد
crucify مصلوب کردن
discipline انضباط
syringe سرنگ
rational منطقی
irrational غیر منطقی
braver شجاع
concatenate الحاق کردن
threads موضوعات
advocate مدافع
controversial بحث برانگیز
adrenaline آدرنالین
quarry معدن سنگ
humor شوخی
circuits مدارهای
sanctuary محراب
bouquets دسته
snatch ربودن
seizing تصرف
rage خشم
lit up روشن
remorse ندامت
thong شلاق زدن
scoffing ریشخند و تمسخر
"scoffing scoff" "ریشخند و تمسخر مسخره"
elaborate استادانه درست شده
implanted کاشته
"affair romance relationship" "امر داستان عاشقانه ارتباط"
"something is off : it means that something is just not quite right. It's not completely wrong but it isn't right."
grudge کینه
crib فاحشه خانه
shield سپر
"shield shield them: protect them" "سپر محافظت آنها: حفاظت از آنها"
sighs آه
buried به خاک سپرده شد
bury دفن کردن
unwise غیر عاقلانه
"to mingle : ready to solace and meet people e.g. I'm single and ready to mingle :D" "به معاشرت : آماده به آرامش و دیدار با مردم به عنوان مثال، من تک و آماده به معاشرت هستم: D"
accent لهجه
burst انفجار
rectified اصلاح
Freebie هدیه
"custom costume" "سفارشی لباس"
wiping پاک کردن
stray ولگرد
catastrophe فاجعه
صندوق عقب Trunk
gauge اندازه
lurking کمین
vault طاق
derivative مشتق
"bash bashed" "بر هم زدن اعضای بدن"
contrarian متضاد
spur خوشنامی
doze چرت زدن
"dose: meq dar dose: chart zadan" "دوز: اکی والان دار دوز: zadan چارت"
whimsy هوس
"soup: sOUp soup: soup" "سوپ: سوپ سوپ: سوپ"
chaos هرج و مرج
forthcoming در شرف
trademark علامت تجاری
originator مبتکر
sleeve استین
goatee ریش بزی
pillar ستون
crafted طراحی
reel حلقه
shrunk منقبض شده
capital سرمایه، پایتخت
zenith اوج
undiluted رقیق
diluted رقیق
dilute رقیق کردن
epiphenomenon پدیده ثانویه
phenomenon پدیده
quest جستجو
reductive تقلیل دهنده
hypothesis فرضیه
argues استدلال می کند
performer بازیگر
craftsman هنرمند
abandon رها کردن
Creativity خلاقیت
accelerate سرعت بخشیدن
Acceleration شتاب
Executive اجرایی
lured اغوا
premises محل
lack عدم
shindig بزم
favor لطف
"spirit sprite" "روح جن"
bolted پیچ
makes the site flow a lot nicer باعث می شود سایت جریان زیادی بهتر
inheritance وراثت
bonus جایزه
isolated جدا شده
Vandalism وحشیگری
contrived ساختگی
exhaustive کامل
exhausted خسته
"exhausted exhaustive" "خسته کامل"
Naked برهنه
abandoned متروکه
emporium بازار بزرگ
trauma زخم
struggle مبارزه
override باطل کردن
lapse سپری شدن
muddled مبهم
ROAMING رومینگ
flesh گوشت
appraisal ارزیابی
nod با سر اشاره کردن
mayor شهردار
dumb گنگ
Intuitive حسی
beam پرتو
dipped and main beam lights غوطه ور و چراغ پرتو اصلی
saline شور
fever تب
articulate بیان
gospel انجیل
envy حسادت
contenders رقیب
contender مدعی
clot لخته خون
claustrophobia مرض ترس از فضای تنگ ومحصور
coordination هماهنگی
Compact جمع و جور
propagate رواج دادن
run-time زمان اجرا
overwhelm پایمال کردن
whelm چپه کردن
کلاهبرداری Scam
maiden دوشیزه
voyage سفر دریایی
commemorate بزرگداشت
tucking بطرف خود کش
delights دلخوشیها
itinerary برنامه سفر
Imitation تقلید
Slither غلتیدن
juror داور
نوآوری Innovation
pal رفیق
endeavor تلاش
haggle چانه زدن
behave رفتار كردن
uninhabitable غیرقابل سکونت
refrain خودداری
tough سخت
thus بدین ترتیب
Bon voyage خدا حافظ
crucial حیاتی
hetero بغیر از و دیگر و از جنس دیگری یا ازنوع مختلف
mercury جیوه
saturn زحل
divine الهی
hostility خصومت
lavish سخاوتمند
compassion شفقت
manifest ظاهر
discretionary احتیاطی
ammunition مهمات
"ammunition ammo" "مهمات مهمات"
trigger ماشه
ash heap of history زبالهدان تاریخ
groovy برروی
"miscellaneous misc" "متفرقه متفرقه"
alchemist کیمیاگر
clinched مسجل
clinch پرچ کردن
summit قله
firm شرکت
postpone عقب انداختن
settled حل و فصل
"worse worst worser worsening" "بدتر بدترین worser بدتر شدن"
"disrupt Your second job should not disrupt disturb sorry to disturb you" "مختل شغل دوم شما باید را مختل نمی کند مزاحم ببخشید که مزاحمتان شدم"
"mend Glad to hear you are in the mend" "بهبودی یافتن خوشحالم که از شنیدن شما را در بهبود هستند"
scamp ور رفتن
merchant تاجر
"surreal bizarre unreal" "سورئال غریب و عجیب غیر واقعی"
interfere مداخله کردن
"halt halted" "مکث متوقف"
"whizz off Will whizz off to the client to sign off. to make or cause to make a loud humming or buzzing sound to move or cause to move with such a sound" "صدای تیز و تند کردن خواهد صدای تیز و تند کردن به مشتری به ثبت نام کردن. به و یا به علت یک زمزمه صدای بلند و یا وزوز صدا به حرکت و یا باعث به حرکت با چنین یک صدای"
asterisk ستاره
"prospective retrospective" "آینده نگر گذشته نگر"
obliged مجبور
oyster صدف
borage گل گاوزبان
reinstated ابقاء
shell پوسته
remediate زدودن
hue رنگ
decisive قاطع
Elysium بهشت
resides منزلگه
slum خیابان پر جمعیت
warrior جنگجو
relief تسکین
glib سلیس و چرب زبان
shamble قتلگاه
outrageous ظالمانه
gloomy تیره
elusive گریزان
unbidden unbidden
mundane دنیوی
Deprived محروم
bind گرفتار و اسیر کردن
Surgeon جراح
monsieur آقا
constitution قانون اساسي
bureaucracy دیوان سالاری
candor خلوص
decay پوسیدگی
invoke فراخوانی
comprehend فهمیدن
flick تلنگر
nonnegative نامنفی
compliant سازگار
thigh ران
patent ثبت اختراع
attentiveness توجه
encyclopedia دانشنامه
imaginative تخیلی
bower باغ
derby مسابقه اسب دوانی
Conversion تبدیل
installments اقساط
Penetration نفوذ
Répondez S'il Vous Plaît! Respond please!
resistance مقاومت
solely فقط
lawn چمن
gratitude حق شناسی
outrage هتک حرمت
plague طاعون
stinking متعفن
remind
cajole
encourage
pester
nag
یادآوری
گول زدن
تشویق
اذیت
نق نقو
cajole گول زدن
pester اذیت کردن
nag نق زدن
"banned - You ARE banned. Ban - Do not BAN him." "ممنوع - شما در حال ممنوع است. منع - آیا او را منع کنید."
equilibrium تعادل
disclosed فاش
fairness عدالت
Delegation نمایندگی
streamline ساده کردن
Sustainability پایداری
impending قریب الوقوع
abdication کناره گیری
whether چه
charm افسون
lindo da minha vida beautiful of my life
epidemic بیماری همه گیر
ventilation تهویه
incentive انگیزه
District ناحیه
Pearl مروارید
fervent ملتهب
reputation شهرت
aggravating تشدید
integrity تمامیت
referential ارجاعی
it's cold. está frio.
estou frio I'm cold
esta frio is cold
I'm good. Eu estou bem.
vem para Plymouth Comes to Plymouth
hoje today
vem para come to
acronym مخفف
obnoxious نفرت انگیز
pollute آلوده
estou indo trabalhar I'm going to work
indo Going
falo I speak
voce you
com with
beijos Kisses
beijo kiss
Constitution قانون اساسي
rationality عقلانیت
cosmology کیهان شناسی
provoke تحریک
ostentatious خود نما
discretion بصیرت
cease بس
probation عفو مشروط
gross درشت
layoff اخراج
trivial بدیهی
content راضی
culprit مقصر
daft احمق
Compilation مجموعه
tax relief کاهش مالیات
forensics پزشکی قانونی
Ransom فدیه
pane قطعه
relative نسبت فامیلی
"For what it worth let go to this direction.."
dramaturgy شبیه سازی
eau de toilette ادو تویلت
3 January 2017 - Tuesday 2017 ژانویه 3 - سه
tenacity سختی
"lacoste - French Tennis Player founded in 1933. Because they called him Crocodile he put this as logo on his products."
corporate شرکت های بزرگ
acquisition اکتساب
reiterates تکرار
intermediary میانجی
4th January 2017 Wednesday 2017 ژانویه 4 چهارشنبه
inwards به سمت داخل
"ducks in a row e.g. let's make sure we've got our ducks in a row" "اردک در یک ردیف به عنوان مثال، اجازه دهید اردک ما مطمئن هستیم که ما را در یک ردیف"
intergalactic بین کهکشانی
immerse فرو بردن
"he idea of the ""Intergalactic Mission"" game is to immerse the user in the intergalactic world" "او ایده ""ماموریت بین کهکشانی"" بازی است به غرق کاربر در جهان بین کهکشانی"
"Hereby Hereby HTML5 were created to help us better explain the semantic structure."
valley دره
"Valley Lily in the Valley" "دره لیلی در دره"
Empowering توانمند سازی
"harness Discover how you can harness new opportunities" "دهنه کشف چگونه شما می توانید فرصت های جدید مهار"
5th January 2017 2017 ژانویه 5
remediation اصلاح
back and forth عقب و جلو
forthcoming آینده
"batch A second batch of tickets will go on-sale on Monday" "دسته دسته ای دوم بلیط خواهد در فروش در روز دوشنبه به"
6th January 2017 Friday 2017 ژانویه 6 جمعه
"peculiar To bring to wider attention problems peculiar to people" "عجیب و غریب را به مشکلات توجه گسترده تر عجیب و غریب به مردم"
tedious خسته کننده
compiling تدوین
Prerequisites پیش نیازها
logger چوب بر
"12 January 2017 Thursday Proof is a noun; prove is a verb. Examples: ""The mathematician proved the theorem. The theorem was first proved in a proof published in 1826" "2017 ژانویه 12 پنجشنبه اثبات یک اسم است. اثبات یک فعل است. مثال: ""ریاضیدان اثبات قضیه قضیه برای اولین بار در اثبات در سال 1826 منتشر شده ثابت شد"
13th January 2017 Friday 2017 ژانویه 13 جمعه
Conversely در مقابل
"Backdrop Backdrop for photo shooting Background for Digital works" "پردهء پشت صحنهء تاتر پس زمینه برای عکس گرفتن پس زمینه برای کار دیجیتال"
Inventory فهرست
poodle نوعی سگ پشمالوی باهوش
acoustic صوتی
seduce از راه بدر کردن
Virtu عشق و هنر
made me crap myself XD مرا به خودم تلخه XD
"parsing parsing code" "تجزیه کد تجزیه"
pitfalls and constraints مشکلات و محدودیت
miserable بدبختی
"gander Have a gander at those to see what you think" "مرد متاهل آیا یک مرد متاهل در آن برای دیدن آنچه که شما فکر می کنم"
"lobby Help us lobby" "راهرو به ما کمک کنید و اتاق"
bare لخت
credentials اعتبار
tips his fedora راهنمایی فدورا خود
Incognito نا شناس
receipt اعلام وصول
slew کشت
saga حماسه
badger گورکن
whack a mole ضربت سخت زدن به خط و خال
ad hoc تک کاره
state pension forecast پیش بینی بازنشستگی دولتی
slot شکاف
bash بر هم زدن
pivot محور
stroke ضربه
elimination حذف
consolidate تحکیم
contradiction تناقض
Anthropology مردم شناسی
corkage fee هزینه corkage
rusty زنگ زده
nutshell مخلص کلام
indentation دندانه
indent it تورفتگی آن
stack پشته
extinguisher خاموش، قابل حمل
glossary واژه نامه
spectator تماشاگر
resilience حالت ارتجاعی
expenditure هزینه
adequate کافی
synchronous همگام
outline طرح کلی
carter متصدی حمل ونقل
socket پریز
conformant مطابق
overage بطور متوسط
Shore ساحل
beach ساحل دریا
delimiter حائل
as a rule of thumb به عنوان یک قاعده کلی
brewing دم
diacritic تفکیک کننده
"differ [verb] They will differ.. It's hard to generalise about plot prices as they will differ widely by size and location."
Double-edged sword شمشیر دو لبه
percussionist نوازنده اسبابهای ضربی
prerequisite پيش نياز
drip چکه
sanity عاقلی
identical یکسان
ensure اطمینان
"Assignee a person to whom a right or liability is legally transferred." وکیل...
Extensible توسعه پذیر
soviet union اتحاد جماهیر شوروی
"agile able to move quickly and easily." "فرز قادر به حرکت به سرعت و به آسانی."
imperative امری ضروری
"manifesto a public declaration of policy and aims especially one issued before an election by a political party or candidate."
"Fellow Senior teaching fellow" "همکار عضو ارشد آموزش"
"equivalent iˈkwivələnt" "معادل ikwivələnt"
sniff بو کشیدن
"convention coding conventions" "قرارداد کنوانسیون های برنامه نویسی"
long winded طولانی نفس
"Principal first in order of importance; main." "اصلی اول به ترتیب اهمیت؛ اصلی."
participation مشارکت
"Thriving thrive Surviving or Thriving ?" "پر رونق رشد زنده ماندن و یا پر رونق؟"
constituent تشکیل دهنده
spirituality معنویت
initiativity initiativity
phonetic اوایی
Obligatory واجب
"aggregate total Form or group into a class or cluster." "مجموع جمع فرم و یا گروه را به یک کلاس و یا خوشه ای است."
"eraser erase" "پاک کن پاک کردن"
"squash کوبیدن و نرم کردن" "اسکواش کوبیدن و نرم کردن"
"concurrent in the same time a few developers should work on on the same file" "هم زمان در همان زمان چند توسعه دهندگان باید بر روی همان فایل کار"
thrill هیجان
"box office :Gisheye blit :a place at a theater or other arts establishment where tickets are bought or reserved." "دفتر جعبه : blit Gisheye : یک جا در تئاتر و یا هنرهای دیگر ایجاد که در آن بلیط را خریداری و یا می باشد."
Resilience حالت ارتجاعی
"delegate : representative" "نماینده : نماینده"
superseded جایگزین
"Admission admit" "پذیرش اقرار کردن"
Apologetic دفاعی
tentatively آزمایشی
"mainstream :activities that are regarded as normal or conventional" "مسیر اصلی : فعالیت هایی که به عنوان عادی و معمولی در نظر گرفته"
unwieldy گنده
"Antarctica Antarctica brazilian beer" "قاره قطب جنوب قاره قطب جنوب آبجو برزیل"
impeach متهم کردن
savvy زرنگ و دانا
"inadvertently : without intention; accidentally." "سهوا : بدون قصد؛ به طور تصادفی."
"secondment : the temporary transfer of an official or worker to another position or employment." "secondment : انتقال موقت یک مقام یا کارگر به موقعیت و یا اشتغال است."
"diary : daaaiery dairy : dery" "دفتر خاطرات: daaaiery فراورده های لبنی: دری"
"cumbersome : large or heavy and therefore difficult to carry or use" "سنگین : بزرگ یا سنگین و در نتیجه سخت برای حمل و یا استفاده"
cumber سختی
exhortation نصیحت
"yield : the deeper I go the more surprises it yields."
Superb عالی
"constriction : the action of making something narrower by pressure or of becoming narrower; tightening." "انقباض : در عمل باعث چیزی باریک با فشار و یا از تبدیل شدن به باریک تر؛ سفت کردن."
"perpetuate : make (something typically an undesirable situation or an unfounded belief) continue indefinitely."
"ditch digging a ditch" "خندق حفر خندق"
"Punked : A way to describe someone ripping you off tricking you
siestas siestas
bear خرس
undermining تضعیف
pedagogy تربیت
momentum تکانه
Indent دندانه دار کردن
Omit حذف کردن
omission حذف
Evacuation تخلیه
dorm خوابگاه
Humility فروتنی
debauchery فسق
Carpentry نجاری
Provost شهردار
"tad a tad weather is warming a tad" "تد یک قدم هوا گرم است"
many thanks lady. Muchas gracias señora
Admission پذیرش
Coordinator هماهنگ کننده
"looming : appear as a shadowy form especially one that is large or threatening."
donde where
comer eat
algo something
quisiera I would like
cuanto how much
puedo may l
vale okay
"salud : like cheers when you drink" "Health Like cheers when you drink"
Qué tal How are you
Cómo estás How are you
Soy I am
Buenos días Good Morning
dias days
buenas good
callback فراخوان
Nonce غیرمستقیم
tentative پیش بینی شده
blip تلنگر
vetting process روند بررسی
institutional نهادی
slam اسلم
patronising حامی
cynical بدبینانه
deceptive فریبنده
spun چرخش
pertaining مربوط به
pertain بستگی دارد
implify پیوند دادن
"I have to sleep on it : I need to think about it deeper" "من باید برم بخوابم : من باید در مورد آن عمیق تر فکر می کنم"
various مختلف
Ad hoc تک کاره
ad hoc basis به طور متناوب
anthropology مردم شناسی
collate جمع کن
trump ترقه
sinusitis سینوزیت
"succinct succinctly" "مختصر مختصر"
عقده ای Succession
contemporaneous هم زمان
reinforcement تقویت
ousted اخراج شده
nude برهنه
fond دوست داشتنی
fathom فهمیدن
realm قلمرو
scandal رسوایی
consecutive متوالی
perpetrator مجرم
perpetration اعمال
"oppress oppressive oppression oppressed" "سرکوب کنید سرکوبگر ظلم و ستم ستمدیدگان"
eclectic عجیب و غریب
"canapés : small cakes" "مبل : کیک کوچک"
outage قطع
Boardroom هیئت مدیره
typology نوع شناسی
segmented تقسیم شده
circumnavigation گردش هواپیما
opposed مخالف
"AOB : any other business" "AOB : هر کار دیگری"
rejig رجیم
distribution توزیع
priorite اولویت
Per diem در روز
condescending متاسفم
"cohort : an ancient Roman military unit : group" "کوهورت : واحد نظامی باستان روم باستان : گروه"
"interim : Please feel free to use the coffee machines on alternative floors in the interim." "موقت : لطفا در صورت تمایل به استفاده از دستگاه های قهوه در زمین های جایگزین در موقت."
mill کارخانه
GIANTESS جسارت
duly به درستی
Derivatives مشتقات
"mortified : ranjide shodan : he will be mortified with your bad behaviour" "کاهش یافته است : رنجید شودان : او با رفتار بد شما خسته خواهد شد"
forefront خط مقدم
immersed غوطه ور
rehearsal تمرین
DeBrief DeBrief
"omnipresence : the state of being widespread or constantly encountered. ""the omnipresence of the Internet in society today"" the presence of God everywhere at the same time." "همه جا وجود دارد : حالت گسترده یا به طور مداوم مواجه می شود. ""همهچیز بودن اینترنت در جامعه امروز"" حضور خدا در همه جا در همان زمان."
omni omni
omnipotent همه جانبه
alignment هم ترازی
rubric بخش
Compliance انطباق
thriller هیجان انگیز
liaise ارتباط برقرار کردن
"intersperse :scatter among or between other things; place here and there" "intersperse : پراکندگی در میان یا بین چیزهای دیگر؛ محل اینجا و آنجا"
resilience انعطاف پذیری
spectrum طیف
amenity سرگرمی
"lie-in : a prolonged stay in bed in the morning." "دروغ گفتن : در صبح ماندن در رختخواب طولانی مدت است."
Infographic اطلاعاتی
hedge پرچین
خیلی ممنون شكرا جزيلا لك
آنا إسمي صابر وأنت؟ My name is Saber and you?
مذكر masculine
nonsensical بی عاطفه
"sought : seek" "به دنبال : به دنبال"
impromptu بی نظیر
crouch کوهنوردی
"crouch : dola shodan chanbare zadan"
standoff سرنوشت
irresponsible بی مسئولیت
"constitution constitute" "قانون اساسي تشکیل می دهند"
caveat هشدار
COURIER پیک
when? quando?
Now? Agora?
parse تجزیه
poppy خشخاش
solemn رسمی
gracious مهربان
regin رژیم بگیر
reign سلطنت
legume حبوبات
quake زمین لرزه
supposedly ظاهرا
imploded تکه تکه شدن
spill ریختن
Collate جمع کن
Ternary سه جانبه
thor ثروت
lateral جانبی
tab برگه
possessive مضافالیه
distracture تخریب
opponent حریف
nos voltamos para sua casa? We're going back to your house?
province استان
vaults خزائن
"vault wallet" "قبو محفظة نقود"
reluctance بی خوابی
swipe کشیدن
"sweep swipe" "جارو کردن کشیدن"
"lone alone" "تنها تنها"
jaunt جوانت
"grind the grind continues" "تمیز کردن اصلاح ادامه دارد"
"managerial managerial adviceline" "مدیریتی مشاوره مدیریتی"
"Violet Purple" "بنفش رنگ بنفش"
south coast ساحل جنوبی
"fiddly: complicated or detailed and awkward to do or use." "فریاد: پیچیده یا دقیق و ناخوشایند برای انجام یا استفاده."
decline کاهش می یابد
uyghur یوغور
durable با دوام
paternity پدر و مادر
scalable مقیاس پذیر
equity investment سرمایه گذاری سهام
symmetrical متقارن
soul روح
incognito ناشناس
incognizant ناشناس
Provost مقدمه
alleviate تسکین
back and forth جلو و عقب
proliferation تکثیر
"prolific proliferation" "پرورش دهنده تکثیر"
protagonist شخصیت اصلی
bragging لاف زدن
contest مسابقه
threshold آستانه
vitamin ویتامین
pedagogy تعلیم و تربیت
monk راهب
Resilience انعطاف پذیری
pathetic تأسفبار - رقت انگیز
Lantern فانوس
"aesthetic anaesthetic" "زیبایی شناسی بی حس کننده"
divergent واگرا
synonym مرادف
deteriorate بدتر می شود
gene ژن
هل عندكم do you have
retaliation انتقام
yuck اوه
"yuck yucky" "اوه یکی"
trivial تافه
trivia چیزهای بی اهمیت
we're stuck ما گیر کرده ایم
provost پیشگام
"William Wallace statue Mel Gibson" "مجسمه ویلیام والاس مل گیبسون"
commoner عادی
hefty سنگین
perusal خواندن
"mutable immutable" "قابل تغییر است تغییر ناپذیر"
peasant دهقانی
adversely ناخوشایند
"axis access" "محور دسترسی به"
inexplicably غیر قابل توضیح است
unwittingly ناخواسته
concatenate پیوستن
unmanned بدون سرنشین
pomade پماد
accumulate انباشتن
ladder نردبان
electoral roll رأی دهندگان
harry potter and the sorcerer's stone هری پاتر و سنگ جادو
Harry Potter and the Chamber of Secrets هری پاتر و تالار اسرار
perk مزایای شغلی
forum انجمن
adjacent مجاور
hindsight ادراک
Propper طرفدار
"closure close" "بسته بستن"
بسته شدن Closure
Foyer فضای باز
Reprographics بازسازی
Vault طاق
remit مسئولیت پذیری
"vital virtual" "حیاتی مجازی"
"adaptation adoption" "انطباق پذیرش"
I just want to make you aware of it. من فقط می خواهم از شما آگاه شوم.
Sciatica سیاتیک
Grips چنگ زدن
asset دارایی
harvest محصول
Acquisition اکتساب، حاکمیت
Nobel laureate برنده جایزه نوبل
laureate برنده جایزه
testament عهدنامه
troubleshoot عیب یابی
coincide مصادف شدن
ballot رای گیری
viable route مسیر قابل قبول
pun پان
fortress دژ
informed مطلع
It would be amazing if this could be segmented by programme. این امر می تواند شگفت انگیز باشد اگر این می تواند توسط برنامه تقسیم شود.
"roll out: to make a new product service
so have only just seen this بنابراین فقط این را دیدم
ablutions توالت ها
sectarianism فرقه گرایی
credential اعتبارنامه
"mooc: a course of study made available over the Internet without charge to a very large number of people." "mooc: یک دوره تحصیلی بدون توجه به تعداد بسیار زیادی از مردم از طریق اینترنت در دسترس قرار می گیرد."
Vive ya زندگی کن
glowing درخشان
glowing brilhando
outbreak شیوع
"outbreak We have had an outbreak of people misunderstanding this not" "شیوع ما شیوع این افراد را نادیده گرفته ایم"
indiscretion ناامیدی
"pitch pitch in If we can all pitch in and help" "گام صدا زمین در اگر همه ما می توانیم به آن کمک کنیم"
"culprit W3TC was definitely the culprit" "مقصر قطعا W3TC مقصر بود"
culprits مجرمان
"firefight: a battle using guns rather than bombs or other weapons." "آتش سوزی نبرد با استفاده از اسلحه به جای بمب یا سلاح های دیگر."
allegedly ادعا شده
parsing تجزیه
consodolate? متضاد
judiciary قوه قضاییه
arbitrary خودسرانه
"prom the formal party after a college etc" "پرو حزب رسمی پس از کالج و غیره"
rationale منطق
states :stats <> Status :statEs states: stats <> وضعیت: statEs
Laura Pausini & Andrea Bocelli - Vivo per lei <> Vivere - Dare to live لورا پوزینی و آندریا بوچلی - Vivo per lei <> Vivere - جرات زندگی کردن
If that sounds good to you? اگر به نظر شما خوب است؟
I just want to make you aware of it.. من فقط می خواهم از شما آگاه شوم
English is the Key for the next Big step! انگلیسی کلید برای گام بعدی بزرگ است!
lavish با شکوه
"illusive illusion" "غیر واقعی توهم"
bouquet دسته گل
seamless بدون درز
Deception فریب
bog خلیج
detach جدا کردن
primitive اولیه
"leverage: bekar gereftan" "قدرت نفوذ: bekar gereftan"
summit اجلاس سران
implication پیامد
rollover چرخاندن
"rollover: Lottery: when no one wins the money goes into the next draw Financial: extending the period of repayment Car: when a car rolls over and turns upside down Human: when the other side of your body faces up" "رولر: قرعه کشی: زمانی که هیچ کس برنده پول می شود به قرعه کشی بعدی مالی: گسترش دوره بازپرداخت ماشین: زمانی که ماشین رول بیش از حد و چرخش وارونه انسان: هنگامی که طرف دیگر بدن شما روبرو می شود"
"sign-off : to announce the end of something (such as a message or broadcast) : to approve or acknowledge something by or as if by a signature sign off on a memo" "ثبت نام کردن : اعلام پایان چیزی (مانند پیام یا پخش) : برای تأیید یا تأیید چیزی به وسیله یا به طوری که با یک امضای امضا در یادداشت"
"kick off : the start or resumption of a football game in which a player kicks the ball from the center of the field."
chaos آشوب
make the right trade off decisions. درست تصمیم بگیر.
tutor معلم
darn it آن را نگه دارید
Ditto به همین ترتیب
creeping in خزیدن در
Is it possible to respond to these and then look to cascade this logic out to all courses please. آیا این امکان وجود دارد که به اینها پاسخ دهیم و سپس این منطق را برای همه دوره ها به صورت آبشاری دنبال کنیم.
then it will mean we will be stuck again when a new version is released. سپس آن را به معنای ما دوباره گیر می شود زمانی که یک نسخه جدید منتشر شده است.
predecessor سلف، اسبق، جد
Monetary Policy Committee کمیته سیاست پولی
premiums حق بیمه
Emission انتشار
competency شایستگی
hen look to cascade this logic out to all courses مراد از این منطق برای همه دوره ها است
cobble کوبیده شدن
I am aware that many Business School staff are traveling من آگاه هستم که بسیاری از کارکنان مدرسه کسب و کار در حال سفر هستند
sapphire یاقوت کبود
Pisces ماهی ها
"Spirit Sprite" "روح حکم"
fortnight دو هفته
reimburse بازپرداخت
"thread email thread" "موضوع موضوع ایمیل"
intrigued جذاب
civic مدنی
scrutinize مراقب باشید
prelude مقدمه
undermine تضعیف
"purge : an abrupt or violent removal of a group of people from an organization or place." "تمیز کردن : خروج ناگهانی یا خشونت آمیز گروهی از افراد از یک سازمان یا مکان."
Lawn چمن
lookup جستجو
"segway : to perform in the manner of the preceding section (used as a musical direction). to make a transition from one thing to another smoothly and without interruption" "segway : به شیوه ای از بخش قبلی (به عنوان یک جهت موسیقایی استفاده می شود) انجام دهید. برای انتقال یک چیز به دیگری هموار و بدون وقفه"
rigid سفت و سخت
compose ساختن
hegemonic هژمونیک
trait صفات
intact سالم
vigour نیرویی
overhead در بالای سر
primer آغازگر
Extinct منقرض شده
intricate پیچیده
convey انتقال
arise بوجود می آیند
dermal پوستی پوستی
robust قدرتمند
intuition بینش
impartial بی طرفانه
incontravelatable غیر قابل تحمل
honorable محترمانه
devolution تحویل
Chastity عفاف
virtue تقوا
immediacy بلافاصله
constituency حوزه انتخابیه
magistrate دادرس
statute مقررات
embarking on گام گذاشتن در
perspicacious پرشور
House of Commons مجلس عوام
"ad hoc ad hoc basis" "تک کاره به طور خلاصه"
"bandit Clean bandit" "راهزن خرابکار پاک کن"
"robber rubber" "دزد لاستیک"
fate سرنوشت
demons شیاطین
woven بافته شده
County شهرستان
Fringe حاشیه
laundering شستشو
Diligence سخت کوشی
"remuneration remunerative remiunerate remunerated" "پاداش سودآور بازسازی پرداخت می شود"
paramount مهمترین
comparison مقایسه
"female genital mutilation FGM" "ختنه جنسی زنان FGM"
clitoris دلقک
calling out فراخوانی
replenish دوباره پر کنید
Excess اضافی
psychiatrist روانپزشک
Ventures مشاغل
hostage گروگان
constitute تشکیل می دهند
misconduct سوء رفتار
summarily به طور خلاصه
puke پوزه
"waste waist" "هدر دور کمر"
doppelganger doppelganger
circumcised ختنه شده
impotence ناتوانی جنسی
نقض عهد breaching the agreement
hung up آویزان شدم
notion ایده
vulnerable آسیب پذیر
literally به معنای واقعی کلمه
psychiatrists روانپزشکان
contemplate اندیشیدن
endeavour تلاش کن
triumph پیروزی
premise فرضیه
absurdity پوچ بودن
oppose مخالفت کن
slaughter کشتار
creak خندیدن
debate مناظره
startled مبهوت
copter هلی کوپتر
amuse مات و متحیر کردن
Purge تمیز کردن
doping دوپینگ
Millennium هزاره
dome گنبد
quay اسکله
Resilient ارتجاعی
complacent از خود راضی
legion لژیون
deprived محروم شد
blood vessel رگ خونی
demeanour رفتار
petite ریزه اندام
constable کنسولگری
nitrous oxide اکسید نیتروژن
suede جیر جیر
chimney دودکش
psychiatric روانپزشکی
scruffy سرخورده
"scruffy fluffy" "سرخورده کرکی"
amenities امکانات
skeptical شکاکانه
Holistic جامع
SCULPTURES اسکلپتوری ها
numerous چندین
enormous عظیم
untolerable غیر قابل تحمل
intolerable غير قابل تحمل
tremendously فوق العاده
Monument بنای تاریخی
annexed ضمیمه
allotment تخصیص
opposition اپوزیسیون
crop محصول
"Nearshore: Relating to the transfer of a business operation to a nearby country." "در نزدیکی: در ارتباط با انتقال یک عملیات تجاری به یک کشور نزدیک."
resort رفت و آمد مکرر
season فصل
allowance کمک هزینه
siege محاصره
tendency گرایش
bereavement از دست دادن
Combatant Command فرماندهی مبارزه
overhaul تعمیرات اساسی
synergy همکاری
chief technology officer CTO کارشناس ارشد فناوری CTO
content محتوا، خشنودی، رضایت داشتن
plateau فلات
ukala از خود راضی
Cuisine غذا
reinforce تقویت
Entrepreneurship کارآفرینی
sham ساختگی
Administration مدیریت
Psychiatric Clinic درمانگاه روانپزشکی
"luke look" "لوقا نگاه کن"
rumor شایعه
thug دزد
affair امور
goodge خوب
immersion غوطه وری
"Barrister Barista" "دادیار باریستا"
leveraging بهره برداری
buyouts خرید
laggards بازدارنده ها
"leaver lever" "سرگردان اهرم"
revolt شورش
collide برخورد کنید
humiliation حقارت
Im intrigued من شیفته هستم
unparalleled بی نظیر
shuns سایه می زند
vandalize خرابکاری
recklessly بی پروا
savvy زرنگ
demeanor رفتار کردن
lineup ترکیب
bachelorette شطرنج
Viral ویروسی
dapper شیک
swooning غش کردن
liquidity نقدینگی
chuckling خندیدن
chuckle خندیدن
feminine masculine مردانه زنانه
expat مهاجرت
expatriate بیگانه
tropical گرمسیری
tropic گرمسیری
tranquillisers آرامش بخش
ver watch
lagoon تالاب
corrode خوردگی
Councillor شورای نگهبان
Venture سرمایه گذاری
satirical طنز
sore دل درد
predator شکارچی
slew کشته شدن
millennials هزاره ها
fragrance عطر
tax evasion فرار از مالیات
veteran کهنه سرباز
tucking بسته شدن
tuck تیک
mesmerizing مسحور کننده
acquisition اکتساب، حاکمیت
Merchandising بازاریابی
compilation تلفیقی
cart سبد خرید
yield بازده
skepticism شک و تردید
subsidiaries شرکت های تابعه
consequences عواقب
dawned سپیده دم
completion تکمیل
Activities commensurate to achieving success فعالیت های متناسب با دستیابی به موفقیت
Prix جایزه
"chronological cron" "زمان سنجی cron"
assert ادعا کن
unveil آشکار کردن
Confluence تقلید
renowned مشهور است
bottlenecks تنگناها
ballpark پارکینگ
Reaffirm تأیید دوباره
assembly مونتاژ
budge up راه برو
SYNOPSIS SYNOPSIS
archipelago مجمع الجزایر
pivot محوری
penalisation مجازات
discretion اختیار
Withhold خودداری کنید
behaved رفتار کرد
asynchronous ناهمزمان
gaze خیره شدن
abyss پرتگاه
prologue پیش نویس
slope شیب
courageous شجاع
vigilance هوشیاری
ambient محیط
devisive تقسیم کننده
menstrual قاعدگی
sabotage خرابکاری
sprained پاشیده
skimmed کفگیر
antagonises تضادها
relentlessly amansızca
relent merhamet etmek
predator yırtıcı hayvan
projection طرح ریزی
endeavour کوشش، کوشش کردن
lure طعمه
apolitical غیر سیاسی
persistently با پشتکار
annotation حاشیه نویسی
"annotation a note of explanation or comment added to a text or diagram." "حاشیه نویسی یک یادداشت توضیح یا نظر اضافه شده به متن یا نمودار."
"concatenates link (things) together in a chain or series." "شرکت کننده پیوند (چیزها) با هم در یک زنجیره یا سری."
assistive کمک کننده
Retrospect گذشته نگر
"RETrospect Prospect" "RETrospect چشم انداز"
"Retrospect Prospect" "گذشته نگر چشم انداز"
closure بسته
Asynchronous نامتقارن
synchronous همزمان
"AJAX asynchronous javascript and xml" "آژاکس جاوا اسکریپت ناهمزمان و xml"
"concatenation a series of interconnected things." "مصالحه یک سری چیزهای بهم پیوسته"
Redemption رستگاری
value proposition گزاره ارزش
overarching فراگیر
perpetual همیشگی
Vital حیاتی
plummet سقوط
directive بخشنامه
compilation گردآوری
sloppy درهم و برهم
Walkthrough پیاده روی
compliance انطباق
alleging ادعا
alleged ادعا شده
allegation ادعا
Ironically طعنه آمیز
Ladbroke grove بیشه لادروک
Persona شخصیت ها
strain نژاد
Veterans day روز جانبازان
consensus اجماع، وفاق
Velocity سرعت | شتاب | تندی
contests مسابقات
contestant شرکت کننده
interpreter مترجم
sane عاقل
genie جنی
condescending تسبیح
Exploit بهره برداری
Sprucing up جوانه زدن
disposal دسترس
judicial قضایی
skanky کمرنگ
equate مساوی کردن
equation معادله
"Caveats disclaimers
delusion توهم
truce آتش بس
treaty معاهده
ratified تصویب شد
a formally concluded and ratified agreement between countries. توافق نامه ای بطور رسمی منعقد و تصویب شده بین کشورها.
officially رسما
cultivate پرورش
disrupt مختل کردن
sorry to disrupt you متاسفم که شما را مختل کردم
Lopsided Lopside
"morado Después de tres canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere janguear es su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calle
PROFANITY ناسزا
huddled درهم و برهم
epithet اپیدرم
blasphemy توهین به مقدسات
decay فروپاشی
retarded عقب مانده
retard عقب مانده
pivoted محوری
kernel هسته
Linus Torvalds لینوس توروالدز
ideation ایده پردازی
consolidation ادغام
"Trato de aprender hago algo de tiempo todos los días para practicar. Quiero poder decirte cuánto me encanta verte en español en tus ojos"
diacritic دیاکریتیک
denote مشخص کن
adjectives صفت
vocal مصوت
intercalada interspersed
transcribe رونویسی
succinct خلاصه
holistic view نمای کلی
Created by: saberhtc
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards