Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

key to Planet Earth

vocabulary from text

vocab 1vocab 2
scientists naukowcy
expeditions wyprawy
global change globalna zmiana
fossils skamieliny
climate change zmiana klimatu
sea level poziom morza
environmental awereness świadomość ekologiczna
fishing wędkarstwo, rybołówstwo
sort, kind rodzaj
evidence dowód, dowody
preserved zachowany, zakonserwowany
valuable wartościowy, cenny
evolve ewoluować, rozwijać się
sediment osad
thick gruby
global pollution globalne zanieczyszczenie
industry przemysł
agriculture rolnictwo, agrokultura
currently obecnie, aktualnie
ozone layer warstwa ozonowa
on board ship na pokładzie statku
disposed of elsewhere zbyty gdzie indziej
dispose pozbyć się
diving beneath the sea nurkowanie pod powierzchnią morza
hooks and nets haki i siatki
cause harm to wyrządzić krzywdę
holds the key to trzyma klucz do
contribute to przyczyniać się do, mieć wkład w
ice sheet pokrywa śnieżna
affect oddziaływać na, mieć wpływ na
species gatunki, gatunek
regulation regulacja, przepis
human activities działalność człowieka
breed rasa
ecosystem approach podejście ekosystemowe
commercial fishing rybołówstwo w celach handlu
beat bić, pokonać
sewage ścieki, nieczystości
take account of brać pod uwagę
shrimp krewetka
all year round przez cały rok
come to realise uświadomić sobie
global warming globalne ocieplenie
crucial role kluczowa rola
ultimate challange ostateczne wyzwanie
strictly limited ściśle ograniczone
marine pollution zanieczyszczenie morza
major issues główne problemy
drive to extinction prowadzić do wymarcia
severe measures surowe środki
environmental impact wpływ środowiska
be one of the causes of contribute to
be one of the causes of być jedną z przyczyn
consider take account of
consider rozważać, brać pod uwagę
be all the answers regarding holds the key to
damage cause harm to
damage uszkodzić, zniszczyć
be ahead of beat
warning ostrzeżenie
provide zapewniać, dostarczać
shortages niedobory
spear włócznia, dzida
semi pół
semi-circle półkole
under pod, poniżej
underdeveloped zacofany gospodarczo
wash away zmyć, porwać (o wodzie)
over nad, ponad
overflowing wezbrany
devastating niszczycielski, pustoszący
contaminating zanieczyszczajac(y)
struggle borykać się, zmagać się
survive przeżyć; przetrwać; utrzymać się przy życiu
malnutrition niedożywienie
spread rozprzestrzeniać się, roznosić się
relocate przenieść się, przeprowadzić
rebuild odbudować, rekonstruować
co-exist współistnieć, koegzystować
die out wymierać, zanikać
evacuate ewakuować, opuszczać
identity tożsamość
international międzynarodowy
preserve zachować, uchować
overcrowded przeludniony
reappear ponownie się pojawić
co-operate współpracować
interact oddziaływać (wzajemnie na siebie)
undercooked niedogotowany, niedopieczony
semi-permanent półtrwały
survive to stay alive, despite difficult conditions
wash away when water destroys something
relocate to move to another place
die out to disappear forever
evacuate to leave a place because of danger
devastating destroying something
preserve to protect something for the future
contaminating poisoning and making something bad
spread to affect a larger area or a bigger group of people
Created by: martawcisel
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards