Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

New Headway A1

TermDefinition
pavement тротоар
traffic lights светофар
oven фурна
chemist's аптека
wardrobe гардероб
towel хавлиена кърпа
curtain завеса, перде
furniture мебели
cupboard шкаф
spoon лъжица
knife нож
fork вилица
plate чиния
mug чаша за чай
glass стъклена чаша
cup чаша за кафе
this това
these тези
that онова
those онези
in front of пред
behind зад
next to до
opposite срещу
between между
under под
above над
near близо до
bench пейка
flat апартамент
dining room трапезария
kettle електрическа кана
fabulous прекрасен
diary дневник
lipstick червило
stamp марка
house keys ключове за дома
car keys ключове за кола
pen химилалка
pencil молив
purse портфейл
wallet портмоне
dictionary речник
private личен, частен
wedding сватба
govern управлявам
government правителство
first първи
second втори
third трети
guest гост
staff персонал
oval овален
look after грижа се за
look for търся
look at гледам, разглеждам
building сграда
elevator асансьор (американски английски)
lift асансьор (британски английски)
enough достатъчно
big enough достатъчно голям
grow раста, отглеждам
fruit плодове
vegetables зеленчуци
track писта
go jogging ходя да тичам
go swimming ходя на плувам
movie theater кино (американски английски)
library библиотека
former предишен, бивш
Monday понеделник
Tuesday вторник
Wednesday сряда
Thursday четвъртък
Friday петък
Saturday събора
Sunday неделя
summer лято
winter зима
spring пролет
autumn есен (британски английски)
fall есен (американски английски)
sunbathe пека се на слънце, правя слънчеви бани
person човек (ед.ч.)
people хора (мн.ч.)
go for a walk ходя на разходка
excellent отличен
wonderful чудесен
fabulous приказен
amazing невероятен
lovely прекрасен
fantastic фантастичен
great страхотен
terrible ужасен
horrible ужасен
awful ужасен
meal храна, ядене
warm топъл
employee служител
not very не много
very много
really наистина
clever умен
intelligent интелигентен
church църква
can мога
can't не мога
a little bit малко
very well много добре
well добре
really well наистина добре
quite well доста добре
at all изобщо
brilliantly брилянтно
play the piano свиря на пиано
play the guitar свиря на китара
cook (съществително) готвач
good at добър съм в
foreign чужд
foreign language чужд език
was бях, беше (аз, той, тя, то)
were беше, бяхме, бяхте, бяха (ти, ние, вие, те)
could можех
can мога
can't не мога
couldn't не можех
yesterday вчера
last year миналата година
last week миналата седмица
last month миналия месец
born роден
was born роден съм
on my way to на път за
fifth пети
success успех
sofa диван
cupboard шкаф
armchair фотьойл
fridge хладилник
fireplace камина
washing machine пералня
dishwasher миялна машина
shelf рафт
beautifully красиво
sing beautifully пея красиво
paint рисувам (с бои)
draw рисувам (с молив)
make правя, произвеждам
do правя, върша
made направих
sold продаден
prodigy дете чудо
twenty-fifth двадесет и пети
poor беден
painter художник
housewife домакиня
drawing рисуване
word дума
passion for страст към
cry плача
the same as същото като
close близък
occasion случай, събитие
like като
hard-working трудолюбив
busy зает
about за, относно
came дойдох
afford позволявам си финансово
dry-cleaning химическо чистене
independent независим
practise упражнявам се
succeed успявам
passionate страстен
can't help не мога да се въздържа
sentimental сентиментален
had имах
be proud of гордея се с
relationship връзка, взаимоотношение
similar подобен, сходен
post office поща
businessman бизнесмен
bookshop книжарница
bookstore книжарница
motorbike мотор
motorway магистрала
sunglasses слънчеви очила
bus stop автобусна спирка
handbag дамкса чанта
railway station ж.п. гара
car park паркинг
petrol station бензиностанция
go past минавам покрай
send a text message изпращам SMS
ride a motorbike карам мотор
wear нося (дрехи)
suit костюм
tie вратовръзка
view (over) гледка (над)
casual неофициален, ежедневен
health здраве
be in good health в добро здраве съм
universe вселена
trial съдебен процес
blind сляп
deaf глух
charity благотворителност
scholarship стипендия
receive получавам
coal въглища
called наречен
call наричам
rename преименувам
successful успешен
on the bus в автобуса
in the car в колата
in the shower под душа
be married to женен съм/омъжена съм за
on TV по телевизията
on the radio по радиото
on the phone по телефона
kind of вид
sort of сорт
speak to говоря с
talk to говоря с
judge съдя, преценявам
main главен, основен
supplier доставчик
land кацам
arrive пристигам
delayed закъснял
pick up вземам (с кола, превозно средство)
introduce представям
invite каня
invitation покана
accept приемам
greet поздравявам
polite учтив, любезен
politely учтиво, любезно
chat бъбря, приказвам
because of поради, заради
talk about говоря за
childhood детство
pancakes палачинки
else друго
accountant счетоводител
artist художник
go down фалирам
everywhere навсякъде
fortunately за щастие
unfortunately за съжаление
fin перка
full of пълен с
exclaim възкликвам
reply отговарям
bored отегчен
boring скучен
smile усмихвам се
laugh смея се
extra допълнителен
about около
exciting вълнуващ
excited развълнуван
thank for благодаря за
advice съвет
follow следвам
matter имам значение
behaviour поведение
interested заинтригуван
interesting интересен
annoyed раздразнен
annoying дразнещ
worried разтревожен
worrying тревожен
tired изморен
tiring изморителен
divorced разведен
still все още
cereal зърнена закуска
pocket money джобни пари
housework домакинска работа
do the washing-up мия чиниите
go abroad ходя в чужбина
go to the seaside ходя на море
adventure приключение
shirt риза
Created by: ljuby
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards