Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Oszthatóság: szab.

QuestionAnswer
Egy pozitív egész szám osztható egy másikkal (osztó), ha az megvan benne maradék nélkül.
Egy szám osztható 2-vel, ha az utolsó számjegye osztható 2-vel (0, 2, 4, 6, 8).
Egy szám osztható 5-tel, ha az utolsó számjegye osztható 5-tel (0, 5).
Egy szám osztható 10-zel, ha az utolsó számjegy osztható 10-zel (0).
Ha a számjegyek összege osztható 9-cel, akkor a szám is osztható 9-cel.
Ha a számjegyek összege osztható 3-mal, akkor a szám is osztható 3-mal.
Minden pozitív egész szám osztható 1-gyel és önmagával (nem valódi osztók).
A prímszámok olyan pozitív egészek, amelyeknek pontosan két osztójuk van: 1 és önmaguk.
Az 1 nem prímszám, mert csak egy osztója van.
A prímszámoknak nincs valódi osztójuk.
Az összetett számok olyan pozitív egész számok, amelyeknek kettőnél több osztójuk van.
A sorrendtől eltekintve az összetett számok egyértelműen felírhatók prímtényezők szorzataként.
Egy szám osztóinak meghatározása osztópárokkal vagy prímtényezős felbontással lehetséges.
A legnagyobb közös osztó a számok közös prímtényezőinek szorzata.
A legnagyobb közös osztó (LNKO) jelölése: (a; b) = ?
A tört legegyszerűbb alakját úgy kapjuk meg, ha a számláló és a nevező legnagyobb közös osztójával egyszerűsítünk.
A legkisebb közös többszörös prímtényezős felbontásában az összes prímtényező szerepel az előforduló legnagyobb hatványon.
A legkisebb közös többszörös (LKKT) jelölése: [a; b] = ?
Különböző nevezőjű törtek összeadásakor, kivonásakor a nevezők legkisebb közös többszöröse lehet a törtek közös nevezője.
Created by: MRX71