Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u7 EN-PL

OnScreen intermediate

EnglishPolish
aerobics aerobik
archery łucznictwo
baseball baseball
bowling gra w kręgle
boxing boks
bungee jumping skoki na elastycznej linie
challenge wyzwanie
competitive nastawiony na współzawodnictwo
conveyor wyciąg
extreme ekstremalny
float unosić się na powierzchni
freedom wolność
gaze wpatrywać się
grab chwycić
gymnastics gimnastyka
hang gilding lotniarstwo
height wysokość
ice skating łyżwiarstwo
individual indywidualny
indoor (o sporcie) halowy
injury uraz, rana, skaleczenie
lane tor
lead to prowadzić do
martial arts sztuki walki
outdoor wykonywany/uprawiany na otwartym powietrzu
paintball paintball
paragilding paralotniarstwo
require wymagać
skydiving akrobacje spadochronowe
snow tubing zjeżdżanie na oponach po stoku lub torze śnieżnym
squash squash
team drużynowy (sport)
training trening
zip lining kolejka tyrolska
addictive uzależniający
anti-snake venom surowica przeciw ukąszeniu żmiji
asphalt asfalt
battle bitwa, walka
battle walczyć
beat pokonać
bitterly cold przenikliwie zimno
blister pęcherz (powstający na skutek otarcia lub oparzenia skóry
blizzard burza śnieżna
boundary granica
challenging stawiajacy wysokie wymagania
checkpoint punkt kontrolny
compass kompas
competitor zawodnik
considerable znaczny
deepen pogłębiać
deepen understanding pogłębiać zrozumienie
deprivation utrata, brak, niedobór
endurance event wytrzymałościowe zawody sportowe
entire cały
exposed wystawiony na działanie czynników atmosferycznych
finishing line mety
gravels żwir
hardship trudność, ciężkie doświadczenie
hostile wrogi
limit limit
look forward to czekać na coś z niecierpliwością
mentally strong silny psychicznie
plunge gwałtownie spaść, runąć
push your boundaries przesuwać granice
range obejmować, wchodzić w zakres
ration racjonować
requirement wymóg
sand dune wydma
shade cień
sled sanie
soar wzbijać się w górę
strictly ściśle
terrain teren
territory terytorium
torture tortura
tough ciężki
ultimate thrill największy dreszczyk emocji
uneven nierówny
unpredictable nieprzewidywalny
wilderness dzicz, pustkowie puszcza
willpower siła woli
be afraid of bać się kogoś/czegoś
athlete lekkoatleta, sportowiec
at risk zagrożony
audience publiczność
bat kij
blow my whistle gwizdać za pomocą gwizdka
boxer bokser
build up muscles budować masę mięśniową
catch złapać
champion mistrz
coach trener
contest zawody sportowe
court kort
cyclist rowerzysta
damage uszkodzić
deal with zmierzyć się z
defender obrońca
discus dysk
essential konieczny
event wydarzenie
group grupa
headgear nakrycie/ochrona głowy
high jump skok wzwyż
hurdles płotki
hurt boleć
javelin oszczep
key kluczowy
long jump skok w dal
main główny
miss nie uczestniczyć w czymś, być nieobecnym
on the whole ogólnie
personal trainer osobisty trenerr
physical strength siła fizyczna
pitch boisko
place miejsce
pleasure przyjemność
point punkt
pole vault skok o tyczce
pool basen kąpielowy, brodzik
position pozycja
puck krążek hokejowy
put aside odkładać
put off przekładać na później
put on zakładać na siebie
put up with znosić coś/kogoś
refree sędzia sportowy
relay sztafeta
remove usuwać
ring ring bokserski
rink lodowisko
score strzelić gola
serve serwować
shuttlecock lotka do gry w badmintona
society stowarzyszenie, towarzystwo
spectator kibic, widz
team drużyna
throw rzucać
tournament turniej
track tor
umpire sędzia
viewer widz
win wygrać, zwyciężyć
winner zwycięzca
agility zręczność, sprawność
arena arena
beneficial korzystny
brochure broszura
combatant człowiek walczący
discipline dyscyplina
evolve rozwijać się, ewoluować
hazardous niebezpieczny
hire wynajmować
lane swimming pływanie sportowe
membership członkowstwo
muti-purpose hall sala przeznaczona do różnych celów
relatively stosunkowo, relatywnie
steam room łaźnia parowa
unlimitated access nieograniczony dostęp
cooperation skills umiejętność współdziałania
dedicate poświęcać
discipline dyscyplina naukowa
like-minded ugodowo nastawiony
mental health zdrowie psychiczne
peers rówieśnicy, ludzie równi sobie
physical fitness wysoka forma fizyczna
responsibility odpowiedzialność
sense of responsibility poczucie odpowiedzialności
attempt próbować, starać się
colossal olbrzymi, kolosalny
depend on zależeć od, polegać na kimś/czymś
effort wysiłek
have a go próbować
massive potężny
rely on polegać na
trial and error metoda prób i błędów
trust ufać
turn to zwracać się (do kogoś)
vast obszerny, ogromny
wide szeroki
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards