Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ZIM

zim

TermDefinition
PN Priechod priestorova zmena typu polovodica
difuzne napatie napatie ktore vznika pri difuzii
hradlova vrstva vrstva ochudobnena o volne nosice naboja
lavinovy prieraz PN priechodu - volne elektrony za vysokej rychlosti narazia do atomu a vytvoria diery a elektrony -hruba hradlova vrstva, pouzivaju sa na stabilizaciu napatia
Tunelovy prieraz (Zenerov Jav) na PN priechode - tunelovanie elektronov cez hradlovu vrstvu - uvolnovanie elektronov z vazieb krystalov silnym elektrickym polom
tepelny prieraz na PN priechode - prieraz vodicov po prekroceni tepelnej hladiny
degenerovany polovodic - polovodic s velkou koncentraciou primesi
Kremik (polovodic) - najrozsirenejsi polovodic - vysokonapatove suciastky, difuzne baterie, slnečne baterie
Germánium (polovodič) - menšie použitie ako kremík - vysokofrekvenčne a polovodičové súčiastky - vyssia pohyblivost naboja ako u kremika
Binárne Zlúčeniny (polovodič) - dvoj,troj,viaczložkové zlúčeniny - A3B5 - používajú sa pri vysokých teplotách a vysokých frekvenciách - InP, GaAs, InAs, InSb
GaAs (Arzenid Gália) (polovodič) - najpoužívanejšia polovodičová zlúčenina - tranzistory, diódy - fotoelektrické články - epitaxia z kvapalnej fazy
InAs (Arzenid India) (polovodič) - lasery, detektory infračerveného žiarenia, fotoel. články - Hallove sondy
Hallov Jav (polovodič) generovanie el. energie na elektródach polovodičovej doštičky za pôsovenia vonkajšieho el. a mag. poľa
Vlastné polovodiče - žiadne poruchy v kryštálovej mriežke - všetky val. elektoróny sa podieľajú na väzbách - ak sú väzby neporušené, je to dokonalým izolantom
Prímesové polovodiče - polovodiče s prímesami - primesi regulujú vodivosť - el. pasívne alebo el. aktívne - polovodiče typu N (viac donorov)
Aktivačná energia - energia potrebná na aktiváciu nosičov náboja v materiáloch z rôznych energetických hladín
Typy El. nábojov v polovodiči - voľný (nelokalizovaný) - viazaný (lokalizovaný)
Efektívna hmotnosť elektrónov - opisuje pohyb elektrónov v poli kryštálovej mriežky - de Borglieho vlnová dĺžka - závisí od: kryštalografického smeru, teploty, tlaku, prímesí
Rekombinácia voľných nosičov - zánik voľných nosičov náboja - môže byť: medzipásmová, cez záchytné centrá, povrchová
Kapacita Diódy - závisí od koncentrácie Donorov a Akceptorov a plochy polovodiča
Koncentrácia voľných nosičov náboja v polovodiči - musíme poznať: hustotu kvantových stavov, pravdepodobnosť ich obsadenia (fermi-dirac)
Teplota vyčerpania prímesí - keď sa na el. vodivosti podieľajú aj lokalizované elektróny a diery
Od čoho závisí pohyblivosť voľných nosičov náboja - od rozptylu nosišov - čím väčši rozptyl, tým menšia pohyblivosť
Fickové Zákony 1. difundované častice idú tam, kde je najmenšia koncentrácia voľných elektrónov 2. určuje rozloženie nadifundovaných častíc, teda koncentračný profil
Difúzia a príčiny difúzie Difúzia je uvolnenie nosičov náboja z jedného povrchu do druhého. Difúzia vyvoláva elektrický prúd Príčiny: 1. Nerovnomerne rozdelenie náboja 2. nerovnomerné rozdelenie teploty
Kontakt Kov-Polovodič (Schottkyho kontakt) - e- vytvorí buď ohmický kontakt alebo usmerňujúci jav podľa toho, aká veľá je výstupná práca e- jednotlivých materiálov - ak má kov väčšiu výstupnú prácu -> - kov s polovodičom typu N má usmerňujúce účinky (a opačne)
Ohmický kontakt - kontakt medzi kovom a polovodičom, kde je prúdovo-napäťová charakteristika lineárna pre kladné a záporné polarity napätia - vrstva v polovodiči obohatená o nosiče nábojov - vediec el. prud dvoma smermi
Vymenuj nejaké polovodiče - Germánium, Kremík, Uhlík, Selén
Ruthenfordov model atómu - elektrostatická sila medzi elektrónmi a jadrom je kompenzovaná odstredivou silou
Bohrové postuláty 1. Elektrón sa pohybuje po kruhovej dráhe 2. Každá kvantová drahá predstavuje určitý stacionárny stav e- v atóme, stavy sa odlišujú obsahom energie 3. Vyžarovanie alebo pohlcovanie energie sa uskutočňuje len pri prechode medzi kvantovými dráhami.
Kvantové čísla Hlavné: n - vrstva Vedľajšie: l - e- s rôznou energiou v rámci vrstvy Magnetické: m - tvar orbitálov Spinové číslo: s - spinové číslo
Pauliho vylučovací princíp 2 elektróny nemôžu mať to isté kvantové číslo
Hundovo pravidlo e- obsadzujú orbitály tak, aby pred spinovým párovaním bolo na orbitáloch daného typu čo najviac e- s rôznym mag. číslom
Anizotropia rôzne vlastnosti pre rôzne smery
Smektická a Nematická štruktúra Smektická - molekuly sú zoradené tak, že majú rovnobežné osi v rovinách Nematická - molekuly majú rovnobežné osi ale nie v rovinach, elektrooptické vlastnosti (LCD)
Fermi-Diracova štatistika Pravdepodobnosť obsadenia ener. hladiny elektrónmi
Magnetiká - Diamagnetizmus - vysledny mag. moment je 0, odpudzuje pole - Paramag - SM - magnetické vlastnosti keď je v m. poli - Feromagnetizmus - DM - staly mag. efekt
Currieho Teplota teplota po ktorej latky strácajú svoje Feromagnetické (alebo piezoelektrické) vlastnosti
Piezoelektrický jav mechanickou deformáciou vzniká el. náboj
Čo ovplyvňuje vodivosť vodičov Pohyblivosť, teplota, tlak, prímesi, rezistivita, usporiadanosť, deformácia za studena
Meď -Kyslíková choroba - veľmi vodivá - drahá oproti hlinníku - dobre tvárovateľná
Bronz a zliatiny Bronz - Meď a Zinok Zlatiny - Meď a hocičo iné ako Zinok
Hlinník - biely, striebrolesklý kov - sivobiely povlak, ktorý nejde hlboko - malá hustota, malá mechanická pevnosť - 65% vodivosti medi
Supravodiče - pri teplote 0K klesá rezistivia na 0 - 27 prvkov - kritická teplota, kritická intenzita mag. poľa, kritická prúdová hustota - prenos energie so 100% účinnosťou
Hypervodiče - rýchlejšie klesá rezistivita s teplotou ako pri normálnych prvkoch
Hlavný parameter Izolantov a Dielektrík relatívna permitivita - charakterizuje vplyv el. poľa na el. stav dielektrika
Polarzácia z makroskopockého hľadiska - dipólový moment / objem
Polarizácia z mikroskopického hľadiska - pružné posunutie viazaného náboja v alebo v protismere el. poľa
Permitivita je závislá od teploty a frekvencie
Feroelektriká vyznaťujú sa elektrónovou, iónovou a spontánnou polarizáciou, používajú sa v pamäti RAM
Typy plynov Elektronegatívne plyny - zachytávajú voľné nosiče - Elgaz - izolačné a chladiace médium Inertné plyny - He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn - nereaktívne plyny, vyrábajú sa destiláciou vzduchu - výroba svetelných zdrojov
Polovodiče N viac donorov P, As, Pb, Si
Polovodiče P viac akceptorov B, Al, Ga, In, Si
Epitaxia vytváranie polovodiča na podložke
Diódový jav usmerňovací jav
Tranzistorový jav urýchľujúci jav bipolárne usmerňujú aj majoritné aj minoritné nosiče unipolárne usmerňujú iba majoritné nosiče
Earlyho Jav zmena šírky bázy pri zväčšení kolektorového napätia
Tyrisový jav vzniká spojením dvoch tranzistorov v štvorvrstvovej štruktúre
prepínací jav zvyšuje vodivosť po kritickej intenzite el. poľa
Pamäťový jav znižuje rezistivitu po kritickej intenzite el. poľa
Peltierov jav (termoelektrické javy) z el. sa vytvára teplo
Seebeckov jav (termoelektrický jav) z tepla sa vytvára el.
Thomsonov jav (termoelektrický jav) odovzdávanie alebo odoberanie tepla látkou ktorou prechádza el. prúd a existuje v nej gradient teploty
Hallov jav (galvanomagnetické jav) vytvorenie poenciálového rozdielu v doštičke ktorou prechádza el. prúd pomocou vonkajšieho mag. poľa
Magnetorezistenčný (galvanomagnetické jav) závislosť odporu a vodivosti (polo)vodičov od mag. indukcie mag. poľa kolmého na vektor prúdovej hustoty
Ettignshausenov jav (galvanomagnetické jav) vznik rozdielu teplôt vo vzorke (polo)vodiča ak ňou prechádza mag. pole
Created by: 162035478446386
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards