Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

LeaderPlus u7

repetytorium maturalne PR Leader Plus

EnglishPolish
baker's piekarnia
bookshop księgarnia
butcher's sklep mięsny
chemist's apteka
clothes shop sklep odzieżowy
corner shop sklep na rogu
local shop pobliski sklep
busy shop sklep pełen ruchu
well-stocked shop dobrze zaopatrzony sklep
expensive / exclusive shop luksusowy sklep
duty-free shop sklep wolnocłowy
department shop dom towarowy
DIY shop sklep dla majsterkowiczów
dry cleaner's pralnia chemiczna
electrical shop sklep elektryczny
flea market pchli targ
florist's kwiaciarnia
furniture shop sklep meblowy
garage warsztat samochodowy
gift shop sklep z upominkami
greengrocer's warzywniak
grocer's sklep spożywczy
hairdresser's zakład fryzjerski
laundry pralnia
market square targowisko
marketplace targ
music shop sklep muzyczny
newsagent's kiosk (z gazetami)
optician's zakład optyczny
outdoor market targowisko bez zadaszenia
pet shop sklep zoologiczny
photographer's zakład fotograficzny
post office poczta
public services instytucje użyteczności publicznej
second-hand shop sklep z używanymi rzeczami
service shop serwis naprawczy
shoe shop sklep obuwniczy
shopping centre centrum handlowe
shopping mall galeria handlowa
sports shop sklep sportowy
stall kram, stragan, stoisko
stationer's sklep z materiałami piśmienniczymi i biurowymi
supermarket supermarket
toy shop sklep z zabawkami
transport service usługi transportowe
audio and video equipment sprzęt audiowizualny
beauty products kosmetyki
electrical appliances sprzęt elektryczny
groceries artykuły spożywcze
hardware artykuły żelazne
hardware sprzęt komputerowy
household / domestic appliances artykuły gospodarstwa domowego
jewellery biżuteria
paper goods artykuły papiernicze
stationery materiały biurowe
toiletries kosmetyki do higieny osobistej
catchy/popular slogan przyciągający uwagę/popularny slogan
free samples bezpłatne próbki produktu
radio / TV commercial reklama radiowa/telewizyjna
advertise reklamować
advertisment / advert / ad reklama, ogłoszenie
advertising agency agencja reklamowa
advertising campaign kampania reklamowa
attract attention przyciągać uwagę
banner baner
billboard billboard
brand name nazwa marki
brochure broszura, ulotka
by word of mouth ustnie, drogą ustną
commercial break przerwa na reklamy w programie TV
consumer klient
customer-friendly przyjazny dla klienta
a good advertisement for sth dobra reklama czegoś
a bad advertisement for sth zła reklama czegoś
label etykieta, metka
leaflet / flier ulotka
logo logo
market research badania rynku
place an advertisement zamieścić reklamę
promotion promicja
publicity rozgłos, reklama
quality jakość
radio spot radiowy spot reklamowy
spot spot
target group grupa docelowa
complain about skarżyć się na, narzekać na, być niezadowolonym z, składać zażelenie
faulty product wadliwy product
get a refund on otrzymać zwrot pieniędzy za
quarantee gwarancja
helpline infolinia
make a complaint wnieść, złożyć skargę, reklamację
replacement wymiana
buy wholesale kupować hurtem
sell wholesale sprzedawać hurtem
poor quality kiepska jakość
top quality najwyższa jakość
customer klient
a wide range of products / services szeroki wybór towarów / zakres usług
afford pozwolić sobie na zakup czegoś
all-inclusive kompleksowy, całkowity
available dostępny
bargain okazja
be in stock być (dostępnym) w sprzedaży
be on special offer być w spacjalnej ofercie
be up to standard spełniać wymagane standardy
borrow pożyczyć od kogoś
buy chaeply kupować tanio
buy at a high price kupować po wygórowanej cenie
buy in bulk kupować w dużych ilościach
buy on credit kupować na kredyt
buy online kupować przez Internet
buy sth on special offer kupować coś w promocji
chain of shops sieć sklepów
cheap place to shop miejsce, w którym można tanio coś kupić
checkout kasa
clear one's debts spłacić swoje długi
closed for deliveries zamknięte z powodu przyjęcia towaru
coin moneta
cost kosztować
counter lada sklepowa
decrease prices obniżać ceny
department dział, stoisko
dirt cheap tani jak barszcz
discount price cena rabatowa, promocyjna
discount rabat
do one's shopping / do the shopping / shop around / shop robić zakupy
exchange sth for sth else wymienić coś na coś innego
expensive drogi
costly kosztowny
high-priced w wysokiej cenie
overpriced o zawyżonej cenie
fitting room przymierzalnia
free of charge darmowy, bezpłatny
get a discount on dostać rabat, zniżkę na
get into debt wpaść w dług
good purchase dobry zakup
I bought this dress in the sales. Kupiłam tę sukienkę na wyprzedaży.
I have no change, I'm afraid. Niestety, nie mam drobnych.
inexpensive niedrogi
cut-priced o obniżonej cenie
low-cost o niskim koszcie
half-price za pół ceny
lend pożyczyć komuś
make a payment wpłacić, dokonać płatności
Many shops hold sales in January or August. W wielu sklepach wyprzedaże odbywają się w styczniu lub sierpniu.
means / forms of payment środki płatności
on display na wystawie
on sale sprzedaż, w sprzedaży na
online shopping / e-shopping zakupy w Inetrnecie
pay by credit card płacić kartą kredytową
pay by cheque płacić czekiem
pay in advance płacić z góry
pay in instalments płacić w ratach
pay in cash płacić gotówką
place an order złaożyć zamówienie
point of sale punkt sprzedaży
price cena
provide excellent service świadczyć usługi na wysokim poziomie
provide poor service świadczyć usługi na niskim poziomie
purchase zakupić, nabyć
put up / increase prices podnosić ceny
queue kolejka, stać w kolejce
receipt paragon
reduction obniżka cen
run a shop prowadzić sklep
sale items artykuły przecenione
sale sprzedaż, wyprzedaż
shop assistant ekspedient, ekspedientka, sprzedawca, sprzedawczyni
shop owner właściciel sklepu
shopaholic maniak zakupów
shopper kupujący, klient
shopping bag torba na zakupy
shopping list lista zakupów
shopping spree szał zakupów
shopping trolley wózek na zakupy
sold out wyprzedany
spend money on wydawać pieniądze na
supermarket sections działy supermarketu
supply goods to shops zaopatrywać sklepy w towar
value for money warte swojej ceny
window-shopping oglądanie wystaw sklepowych
account number numer konta bankowego
amount ilość, kwota, liczba, suma
apply for a credit card złozyć wniosek o kartę kredytową
ATM / cash machine / cashpoint bankomat
bank account konto bankowe
bank loan pożyczka bankowa
bank statement wyciąg z konta
carry out a transaction dokonać transakcji bankowej
cash card karta bankowa
cash desk / cash register / till kasa(miejsce) / kasa fiskalna / kasa sklepowa
charge card / debit card karta płatnicza / debetowa
credit card fraud oszustwo związane z kartą kredytową
credit limit limit kredytowy
deposit deponować, depozyt, zastaw
earn interest on sth przynosić odsetki
exchange (euro into pounds) wymienić (euro na funty)
exchange rate kurs wymiany walut
foreign currency dewizy, obca waluta
identity theft kradzież tożsamości
insurance ubezpieczenie
interest rate stopa procentowa
invest inwestować
investment inwestycja, lokata
investor inwestor
PIN number kod PIN
read the small print czytać to, co jest napisane drobnym drukiem
savings account konto oszczędnościowe, rachunek oszczędnościowy
tax podatek
transfer przekazanie, przekaz, przekazać
withdraw wybrać, wybierać (z konta)
come to wychodzić, osiągniąć (kwotę)
cut back ograniczyć, obciąć
give away rozdać
pay sb back spłacić dług
pay sth off spłacić
put aside / set aside odłożyć na bok
rip sb off zedrzeć, zdzierać z kogoś
run out of nie mieć już czegoś zabrakło (komuś)
run up a bill / a debt nabić (rachunek), wydać zbyt dużo pieniędzy / popadać w długi, zrobić dług
save up zaoszczędzić
sell out wyprzedać
shop around rozglądać się za, zapoznać się z różnymi ofertami
stock up gromadzić
take out a loan brać kredyt, pożyczkę
take out insurance wykupić ubezpieczenie
be a rip-off to zdzierstwo
be strapped for cash odczuwać brak pieniędzy
be well-off / well-to-do być zamożnym, dobrze sytuowanym
have money to burn wydawać pieniądze na rzeczy niepotrzebne
lose a fortune stracić fortunę
make a fortune zbić fortunę
spend a fortune wydać fortunę
cost a small fortune kosztować małą fortunę
pay the price for sth zapłacić cenę za
pay through the nose przepłacić, zapłacić jak za zboże
spend money like water szastać pieniędzmi
throw money down the drain wyrzucać pieniądze w błoto
tighten one's belt zacisnąć pasa
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards