Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8th GRADE UNIT 3

COOKING (MASTERMİND)

TermDefinition
match eşleştirmek
cuisine mutfak, yemek kültürü
tex-mex Teksas-Meksika mutfağı
Indian Hint
sushi çiğ balıkla yapılan Japon yemeği
samosa bir tür Hint yemeği
taco bir tür Meksika yemeği
steak biftek
recording ses kaydı
food yemek, yiyecek
above yukarıda(ki)
blank boşluk
according to -e göre
preference tercih
traditional geleneksel
dish yemek (food)
yeast maya(lamak)
yeasted mayalanmış
flatbread bazlama
baked fırınlanmış, fırında pişmiş
oven fırın
many pek çok
variety çeşit, farklılık
such as …. gibi, örneğin
vegetarian vejeteryan, et yemeyen
tuna fished ton balıklı
high-quality yüksek kaliteli
beef sığır eti
grilled ızgarada pişmiş
fried yağda kızartılmış
serve servis etmek, sunmak
special özel
sauce sos
raw çiğ, pişmemiş
vegetable sebze
small küçük
piece parça
dough hamur
filled with …. ile dolu/doldurulmuş
minced meat kıyma
garlicky yoghurt sarımsaklı yoğurt
pour dökmek, boşaltmak
fried red pepper kızartılmış kırmızı biber
sprinkle serpiştirmek
sumac sumak
mint nane
before -den önce
very çok
spicy baharatlı
there is/are …. Var(dır)
there isn't/aren't ….. yok(tur)
various farklı, çeşitli (different)
seafood deniz ürünü
parsley maydanoz
well-known tanınmış, meşhur (famous)
roll uzunlamasına yuvarlamak, rulo yapmak
cooked pişmiş
rice pirinç / pilav
pickled salamura, turşu yapılmış
ginger zencefil
wasabi acı bir Japon sosu
soy sauce soya sosu
use kullanmak
chop sticks yemek yeme çubuğu
snack atıştırmalık
spiced baharatlanmış
potato(es) patates(ler)
onion soğan
pea börülce
lentil mercimek
Its onun
shape şekil
triangle üçgen
dip ezme sos
into içine
chutney sauce bir tür acı sos (Hint)
simple basit
description tarif etme
meal yemek, öğün
meat kırmızı et
cooking method pişirme yöntemi
fry yağda kızartmak
bake fırında pişirmek
roast ateşte/fırında kızartmak, rosto yapmak
steam buharda pişirmek
grill ızgara/mangalda pişirmek
boil haşlamak
chef şef, aşçı
when …dığında
was/were "olmak" fiilinin geçmiş zaman hali
little küçük / az
being "olma"
kitchen mutfak
graduate from …den mezun olmak
departmant bölüm, kısım
gastronomy and culinary arts gastronomi ve mutfak sanatları
step into ….ya adım atmak, giriş yapmak
professional life mesleki hayat
young genç
gain kazanmak, elde etmek
rich zengin
experience deneyim, tecrübe
different farklı
his own (onun) kendi
take part in bir şeyde yer almak
each her bir
step adım, basamak
of …nın
preparing hazırlama
marinate sosla marine / terbiye etmek
finally en sonunda
guest misafir
at the end of …nın sonunda
season baharatlamak, çeşni katmak
famous ünlü, meşhur, bilindik
taste tat / tadına bakmak
moreover dahası, bunun ötesinde
workshop atölye çalışması
tip taktik, tüyo
definition tanım
practical work uygulamalı çalışma
particular özel, belirli
subject konu
clue / tactic fikir, tüyo, taktik
field alan, saha
related to … ile alakalı
add eklemek, ilave etmek
salt tuz
pepper biber
leave bırakmak
mixture karışım
oil yağ
vinegar sirke
herb yemeklere tat vermek için kullanılan bitki
spice baharat
soup çorba
pasta makarna
kitchen tools mutfak gereçleri
spoon kaşık
fork çatal
knife bıçak
pan tava
saucepan sos tavası
plate tabak
grater rende
strainer süzgeç
baking tray pişirme tepsisi
process süreç, işlem basamakları
it is easy (o) kolay
let me tell you sana söylememe müsaade et
make yapmak
first ilk olarak
put koymak
some biraz, bazı
heat ısı, sıcaklık / ısıtmak
second ikinci (olarak)
mix karıştırmak
bowl geniş ve derin kase
then Sonra
after that ondan sonra
cheese peynir
hot sıcak
drain süzmek
half a …. yarım bir ….
packet paket
about civarında, yaklaşık olarak
large geniş
while ….(i)ken
dessert tatlı (Yiyecek olarak)
chop yemeklik doğramak
peel kabuğunu soymak
dice küp küp doğramak
slice dilimlemek
spread sürmek, yaymak
crack kırmak(yumurta, ceviz vs.)
whisk çırpmak
ingredients içindekiler, içerik
follower takipçi
give vermek
recipe yemek tarifi
delicious lezzetli
recommend önermek, tavsiye etmek
try denemek
these bunlar
this bu
melt eri(t)mek
butter tereyağı
a glass of …. bir bardak ….
sugar şeker
keep on / go on devam etmek
a tea spoon of ….. bir çay kaşığı ….
flour un
cake mould kek kalıbı
minute dakika
take it out (dışarı) çıkarmak
warm ılık
fridge buzdolabı
cold soğuk
rice flour pirinç unu
fill doldurmak
ovenproof dessert cup fırın kabı (tatlı için)
until …e kadar
top(s) tepe, üst
nicely güzelce
browned kavrulmuş, üstü kızarmış
let the cups cool kapları soğumaya bırakmak
hazelnut fındık
tasty lezzetli
bon appetit afiyet olsun!
knead yoğurmak
mash püre yapmak, ezmek
roll boyuna yuvarlamak, rulo yapmak
sweet tatlı, şekerli
have a sweet tooth tatlıya zaafı/düşkün olmak
especially özellikle
cookies kurabiye(ler)
go well with…. …ile iyi gitmek, yanına yakışmak
a cup of …. bir kupa…..
ready hazır
powdered sugar pudra şekeri
a coffee cup of …. bir kahve fincanı…..
olive oil zeytin yağı
chocolate chips damla çikolata
blueberry yaban mersini
other diğer
way yol, yöntem
a little bit bir parça, çok az
sour ekşi
it is worth (trying) (denemeye) değer
well iyi, güzel
soft yumuşak
preheated önceden ısıtılmış
good appetite Afiyet olsun!
wait beklemek
how much Ne kadar
following step sonraki adım
how long does it take to …. ……. ne kadar sürer?
exchange değiş tokuş etmek
sample örnek
idea / opinion fikir, düşünce
fresh dessert taze tatlı, hafif tatlı
fresh taze, hafif
fruit salad meyve salatası
tell me… bana söyle
banana muz
strawberry çilek
a handful… bir avuç dolusu….
grape üzüm
cranberry kızılcık
honey bal
squeeze sıkmak (suyunu vs.)
as soon as possible münkün olan en kısa sürede
homemade ev yapımı
generally genel olarak
a bit bir parça
fatty yağlı
Could you please …….? Lütfen……… mısın?
famous for ….ile ünlü
mince kıyma
a/two clove(s) of … bir/iki diş …..
breadcrumb ekmek kırıntısı
black pepper karabiber
cummin kimyon
grate rendelemek
place yer / yerleştirmek
meatball köfte
carrot havuç
a pinch of ….. bir tutam….
bottle şişe
rest of ….. …nın geri kalanı
over üst, üstü
medium heat orta sıcaklık
crush ezmek
mixing bowl karıştırma kasesi
cinnamon tarçın
walnut ceviz
cover kaplamak, örtmek
coconut powder hindistan cevizi tozu
a bunch of …. bir demet…
gently nazikçe
flat surface düz bir yüzey
cucumber slice salatalık dilimi
tie bağlamak
stem bitki sapı
long way boyuna
vegetable peeler sebze soyucu
rinse sudan geçirmek
pot tencere
chili pepper kırmızı biber
a liter of …. bir litre ….
stir kaşıkla karıştırmak
continuously devamlı, sürekli
leaf yaprak
sweet basil fesleğen, reyhan
belong to …e ait olma
Created by: mudog
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards