Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

unit 6 EN-PL

OnScreen intermediate

EnglishPolish
charger ładowarka (do baterii)
communicate komunikować się z kimś, utrzymywać kontakt
control kontrolować
convert konwertować, przetwarzać, przerabiać
display pokazywać, wyświetlać
download pobierać, ściągać (pliki)
plug in podłączyć
record nagrać
scroll przewijać tekst
store files gromadzić, przechowywać pliki
surf online surfować po internecie
upload ładować, wysyłać (pliki)
voice command polecenie głosowe
apply principles stosować zasady
artificial intelligence sztuczna inteligencja
assist pomagać
camera aparat fotograficzny, kamera
crawl pełzać, czołgać sie
demonstrate demonstrować, pokazywać
equipped wyposażony, zaopatrzony
experiment eksperyment
external zewnętrzny
flesh and blood z krwi i kości
generate generować, produkować, tworzyć
humanoid humanoidalny, człekopodobny
interact with oddziaływać, wchodzić w relację z, współdziałać
investigate prowadzić śledztwo
learning abilities umiejętności uczenia się
metal and circuits metal i obwody elektryczne
microphone mikrofon
motor silnik
patient care opieka nad pacjentem
patiently cierpliwie
physically fizycznie
physically interact fizycznie oddziaływać
physique budowa ciała
pick up podnieść
react reagować
record sounds nagrywać/zapisywać dźwięki
research team zespół badawczy
residential care homes domy opieki
stimulus bodziec
surroundings otoczenie
toddler małe dziecko, brzdąc
workload obciążenie pracą, ilość pracy do wykonania
workplace miejsce pracy
appear pojawić się
be after mieć ochotę na coś, chcieć coś zrobić
be away być poza domem przez dłuższy czas
be in for spodziewać się czegoś, być przygotowanym na coś
be off wychodzić, wyjeżdżać
be on być nadawanym w telewizji
be out of brakować(komuś czegoś)
browser przeglądarka internetowa
chat online rozmawiać w sieci/online
connect łączyć, wiązać
copy kopiować, wykonać replikę
design projektować
disconnect odłączyć
format skład, kształt, formuła
install instalować
keep in touch with pozostawać z kimś w kontakcie
networking nawiązywanie kontaktów
plug into podłączyć do
print drukować
processing przetwarzanie
remove usuwać
transfer przenosić
acceptable dopuszczalny
assignment zadanie
concern troska, zmartwienie
educational tool narzędzie dydaktyczne
eventful obfitujący w wydarzenia, ciekawy, burzliwy
experience doświadczenie
fake names fałszywe/wymyślone imiona
hack włamywać się do systemu komputerowego
identity theft kradzież tożsamości
lecture wykład
plagiarism plagiat
pseudonym pseudonim
research badania naukowe
search word słowo kluczowe
section sekcja
software oprogramowanie
survey sondaż, badanie opinii
update aktualizować
usage użycie, użytkowanie
apply zastosować
broaden poszerzać
demonstrate demonstrować, pokazywać
develop rozwijać, rozbudowywać, udoskonalać
display pokazywać, prezentować
employ zatrudniać
exercise stosować, tu: być ostrożnym
exhibit demonstrować, pokazywać
expand rozrastać się, rozwijać się
practise ćwiczyć
prove dowodzić, udowadniać
unfold rozwijać się
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards