Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HN3 u2 całość

HN3 unit 2 vocabulary

EnglishPolish
astronomy astronomia
beyond poza
billion miliard
carry out experiments przeprowadzać eksperymenty
constellation gwiazdozbiór
continuously bez przerwy
cross (somebody's) mind przejść komuś przez myśl
current obecny
Earth science nauka o ziemi
estimate szacować
ever since odkąd
first draft pierwsza wersja
follow closely uważnie obserwować
formula wzór
galaxy galaktyka
get on radzić sobie
glue klej
hurt boleć
International Space Station Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
interstellar space przestrzeń międzygwiezdna
launch wystrzelić (rakietę)
man-made stworzony przez człowieka
memorise zapamiętać
mission misja
moon księżyc
object obiekt, przedmiot
outer planet planeta zewnętrzna
radio waves fale radiowe
reach dotrzeć
revise powtarzać materiał
rocket rakieta
satellite satelita
scientific data dane naukowe
so far do tej pory
Sounds good! Brzmi dobrze!
space exploration badanie kosmosu
space probe sonda kosmiczna
spaceship statek kosmiczny
the solar system Układ Słoneczny
valuable cenny
visuals materiały ilustracyjne
voyage odbywać dalekie podróże
voyage podróż
achieve osiągnąć
achievement osiągnięcie
algorithm algorytm
alter zmieniać
Artificial Intelligence sztuczna inteligencja
artificially intelligent mający sztuczną inteligencję
attempt to do próbować coś zrobić
basic podstawowy
be in control mieć kontrolę nad
become a reality stać się rzeczywistością
being stworzenie
cause harm powodować szkody
control kontrolować
control kontrola
create problems stwarzać problemy
creation dzieło
despite pomimo
develop rozwijać
disagree nie zgadzać się
disagreement różnica zdań
electricity elektryczność
electronic device urządzenie elektroniczne
evil zły
exist istnieć
existence istnienie
experience doświadczać
facial identification system system rozpoznawania twarzy
focus on skupiać się na
general Artifficial Intelligence ogólna sztuczna inteligencja
GPS GPS, globalny system określania położenia
human człowiek
human ludzki
identify okazywać dokument tożsamości
interact with komunikować się z
interaction komunikowanie się
issue kwestia
killer morderca
legal rights przysługujące prawo
lifelike jak żywy
make sure upewnić się
mental effort wysiłek umysłowy
narrow Artifficial Intelligence wąska sztuczna inteligencja
possess posiadać
possession własność
procedure procedura
proceed przystąpić do realizacji
programme programować
progress postęp
proposal propozycja
propose proponować
rapid gwałtowny
recent developments in najnowsze osiągnięcia w (dziedzinie)
recognise rozpoznawać
require wymagać
requirement wymaganie
research on, into (something) badanie nad czymś
researcher badacz
rise przejęcie kontroli
sensational story sensacyjna historia
siblings rodzeństwo
slave niewolnik
speed up przyspieszyć
strength siła
superintelligent superinteligentny
take over przejąć
technology technologia
tell the difference (between) dostrzegać różnicę (między)
the tabloid press prasa brukowa
ultimately ostatecznie
unlike w przeciwieństwie do
voice recognition system system rozpoznawania głosu
somebody's mind has gone blank mieć pustkę w głowie
ambitious ambitny
blow (somebody's) mind wywrzeć na kimś ogromne wrażenie
bounce odbijać się
broaden (somebody's) mind poszerzać czyjeś horyzonty
cell komórka
change your mind zmienić zdanie
coral reef rafa koralowa
damage your health szkodzić zdrowiu
deep głęboki
dive nurkować
dull nudny
entry wstęp
exposed to narażony na
float unosić się
fungus grzyb
gravity grawitacja
impress robić wrażenie
increase your knowledge poszerzać swoją wiedzę
industrial farming rolnictwo przemysłowe
invent wynaleźć
life-changing zmieniający życie
living organism żywy organizm
make up your mind zdecydować się
noise pollution zagrożenie hałasem
not think much of nie mieć o czymś dobrego zdania
pressure nacisk
provide information dostarczać informacje
radiation promieniowanie
reconsider przemyśleć
research badania
robotics robotyka
stay out of (something) trzymać się od czegoś z daleka
think again dobrze się zastanowić
think ahead myśleć o przyszłości
think big mieć ambitne plany
think outside the box myśleć twórczo
think seriously myśleć poważnie
think twice dwa razy się zastanowić
treat traktować
You can’t hear yourself think Nie da się nawet usłyszeć własnych myśli
age starzeć się
brain damage uszkodzenie mózgu
do crosswords rozwiązywać krzyżówki
imagination wyobraźnia
improve your performance poprawić wyniki
maintain utrzymać
pleasurable przyjemny
shrink kurczyć się
sleepwalk lunatykować
solve puzzles rozwiązywać łamigłówki
strategic game gra strategiczna
aerial filming filmowanie z powietrza
aerial photography fotografia lotnicza
commercial delivery dostawa komercyjna
earthquake trzęsienie ziemi
first-person view (FPV) podgląd z kamery drona lub samolotu
fly a drone pilotować dron
harmless nieszkodliwy
law enforcement egzekwowanie prawa
map making tworzenie map
predict przepowiadać
privacy prywatność
racing competition wyścig
search and rescue działania poszukiwawczo-ratunkowe
weather forecasting prognozowanie pogody
by far zdecydowanie
heavy rain duże opady deszczu
light rain słabe opady deszczu
science talk wykład naukowy
stay in zostać w domu
access to the Internet dostęp do internetu
be in two minds about (something) być niezdecydowanym
be switched-on być na bieżąco
concentrate koncentrować się
directions wskazówki (dotyczące drogi)
distraction rozproszenie uwagi
essential niezbędny
fall asleep zasypiać
feel depressed czuć się przygnębionym
feel stressed czuć się zestresowanym
forgetful zapominalski
harm szkodzić
in moderation z umiarem
interruption przerywanie
lack of sleep brak snu
leisure czas wolny
long-term memory pamięć długotrwała
memory loss utrata pamięci
millennials milenialsi
multitasking wielozadaniowość
prevent (somebody) from doing (something) uniemożliwiać komuś zrobienie czegoś
result in (something) kończyć się czymś
screen time czas spędzany przed monitorem
short-term memory pamięć krótkotrwała
sleep disorder zaburzenia snu
stare at gapić się na coś
stimulation stymulacja
suffer from cierpieć z powodu czegoś
tech technika, technologia
variety różnorodność
Created by: martawcisel
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards