Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HN3 u1 całość

HN3 unit 1 vocabulary

EnglishPolish
accessories dodatki
attitude nastawienie
average przeciętny
ballroom dancing taniec towarzyski
ballroom sala balowa
clothing ubiór
cost a fortune kosztować majątek
dance floor parkiet do tańca
dancing show pokaz tańca
date partner, partnerka
dress casually ubierać się nieoficjalnie
dress up as przebrać się za kogoś
end-of-year celebration uroczystość na koniec roku szkolnego
formal clothes oficjalne ubrania
funeral pogrzeb
get changed przebrać się
get dressed up ubrać się elegancko
get dressed ubrać się
get going zbierać się do wyjścia
get undressed rozbierać się
gossip plotkować
influence wpływ
it's a shame jaka szkoda
low-income o niskich dochodach
outfit ubiór
overdressed ubrany zbyt strojnie do okazji
pressure presja
prom night bal maturalny
regret żałować
save for oszczędzać (na coś)
see (somebody) spotykać się z kimś
smart clothes eleganckie ubrania
suit garnitur
take lessons brać lekcje
underdressed nieodpowiednio ubrany
well-dressed dobrze ubrany
What a nightmare! Co za koszmar!
baggy obszerny
balding łysiejący
belt pasek
body shape figura
bow tie mucha (od garnituru)
broad shoulders szerokie ramiona
cap czapka
casual nieoficjalny
checked w kratę
clean-shaven gładko ogolony
cotton bawełna
curly kręcone włosy
dark skin ciemna skóra
denim dżins
designer sunglasses designerskie okulary przeciwsłoneczne
elegant elegancki
facial hair zarost
faded jeans wypłowiałe dżinsy
fake fur jacket kurtka ze sztucznego futra
fashion industry przemysł modowy
fashionable modny
flexible zmienny
footwear obuwie
full figure pełna figura
full-length długi
glamorous olśniewający
gold złoto
handbag torebka
handsome przystojny
heavily-built postawny
high-heeled shoes buty na wysokim obcasie
hips biodra
leather skóra
linen len
logo logo
long hair długie włosy
looks wygląd
loose-fitting luźny
matching pasujący
material materiał
medium-length hair włosy średniej długości
moustache wąsy
muscular umięśniony
narrow wąski
nylon nylon
overweight z nadwagą
pale skin blada skóra
pattern wzór
plain bez wzoru
plus-size model modelka dużych rozmiarów
ripped jeans dżinsy z dziurami
sandals sandały
shape kształt
shiny błyszczący
shoulder bag torebka na ramię
silk jedwab
size zero rozmiar zero
skinny chudy
slim szczupły
straight hair proste włosy
striped w paski
stunning oszałamiający
style icon ikona stylu
stylish stylowy
tanned skin opalona skóra
thin waist wąska talia
tight obcisły
trainers buty sportowe
unshaven nieogolony
vest kamizelka
wavy hair falowane włosy
well-built dobrze zbudowany
wellies kalosze
wide szeroki
wool wełna
artistic artystyczny
bags under the eyes worki pod oczami
double chin podwójny podbródek
full lips pełne usta
long eyelashes długie rzęsy
shaped eyebrows zarysowane brwi
smooth skin gładka skóra
wear make-up nosić makijaż
wrinkles zmarszczki
ability to do (something) zdolność robienia czegoś
act postępować
admire podziwiać
affect wpływać
assume zakładać
assumption założenie
behave zachowywać się
behaviour towards (somebody) zachowanie wobec (kogoś)
challenge kwestionować
concentrate koncentrować się
consider uważać za
cool świetny
costume przebranie
deceiving mylący
disguised przebrany
dress in a style ubierać się w jakimś stylu
encourage zachęcać
fashion blog blog modowy
fashion design projektowanie mody
fashion show pokaz mody
football strip strój piłkarski
freestyle styl dowolny
get (something) wrong źle coś zrozumieć
grey-haired siwowłosy
have power over (something) mieć nad czymś władzę
heel obcas
improvement in (something) poprawa czegoś
increase sharply wzrosnąć znacznie
influence wpływać
insist on doing (something) nalegać na zrobienie czegoś
irresponsible nieodpowiedzialny
join in dołączyć
judge (somebody) by (something) oceniać kogoś po czymś
long sleeves długie rękawy
look down on (somebody) patrzeć na kogoś z góry
look up to (somebody) patrzeć na kogoś z podziwem
masculine męski
middle-aged w średnim wieku
passion for zamiłowanie do czegoś
persuade (somebody) to do (something) przekonać kogoś, aby coś zrobił
powerful effect on silny wpływ na
pretend to be (somebody) udawać, że jest się kimś
prove (somebody) wrong udowodnić, że ktoś się myli
pyjamas piżama
sense of style dobry gust
set up założyć
short sleeves krótkie rękawy
show respect okazywać szacunek
state oświadczać
stereotype stereotyp
stereotypical stereotypowy
tie krawat
tracksuit dres
unfair niesprawiedliwy
uniform uniform, mundur
useless beznadziejny
white coat kitel lekarski
worth remembering warty zapamiętania
be back in fashion (style) wracać do mody
boutique butik
dungarees ogrodniczki
fashion designer projektant mody
get paid dostać wynagrodzenie
haircut ścięcie włosów
in fashion modny
latest styles najnowsza moda
look in the mirror patrzeć w lustro
neon colours neonowe kolory
out of fashion niemodny
sooner or later prędzej czy później
specialise in specjalizować się w
top koszulka
wheel koło
brand-name markowy
comfort wygoda
exist istnieć
fashion victim niewolnik mody
get (something) rozumieć coś
last trwać
limited edition z kolekcji limitowanej
mean znaczyć
meet up with (somebody) spotykać się z kimś
mention wspomnieć
miss przeoczyć (coś)
queue kolejka
queue stać w kolejce
shopper klient
want (something) badly bardzo czegoś chcieć
waste of time strata czasu
annual coroczny
be off odejść
carnival karnawał
come over wpaść do kogoś
confident pewny siebie
cover zakrywać
fancy doing (something) mieć ochotę (coś zrobić)
fancy dress party bal przebierańców
hide ukrywać
hire shop wypożyczalnia
keep (somebody) apart dzielić kogoś
message wysłać wiadomość
ordinary zwykły
pretty crazy dosyć szalony
reckon sądzić
slice kawałek
social status status społeczny
sort (something) out ustalić coś
strict rules rygorystyczne zasady
stuff rzeczy, ubrania
villain czarny charakter
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards