Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HN3 u1 EV #1

EnglishPolish
ward off zapobiec
fleece runo (wełna); polar (rodzaj bluzy)
bold colour odważny kolor
collared z kołnieżykiem
wavy hair falowane włosy
double chin podwójny podbródek
bright eyes świetliste oczy
high forehead wysokie czoło
protruding ears odstające uszy
Roman nose rzymski nos
short beard krótka broda
flowing fringe opadająca grzywka
rosy cheeks różowe policzki
beer belly piwny brzuszek
cold fish nieczuły
busybody osoba wścibska
daredevil ryzykant
culture vulture kulturomaniak
couch potato leń
big-headed zarozumiały
eager beaver pracowity
caring opiekuńczy
conceited zarozumiały
careless nierozważny
disrespectful obraźliwy
reserved powściągliwy
serious poważny
stingy skąpy
taciturn cichy, małomówny
mature dojrzały
untrustworthy niewiarygodny
cautious czujny
polite grzeczny
modest skromny
light-hearted lekkomyślny
generous hojny
realiable niezawodny
inconsiderate nierozważny
childish dziecinny
open otwarty
talkative gadatliwy
silk jedwab
woollen wełniany
denim dżins
linen lniany
leather skórzany
peaked spiczasty
double-breasted dwurzędowy
backless z odkrytymi plecami
button-down zapinana na guziki
short-sleeved z krótkim rękawem
blouse bluzka
suit garnitur
scarf szalik
tie krawat
belt pasek
gloves rękawiczki
cap czapka
v-neck w serek
low-rise z niskim stanem
trousers spodnie
jacket kurtka
socks skarpety
sweater sweter
pull on shoes buty bez sznurówek
overeat przejadać się
handsome przystojny
charming smile uwodzicielski uśmiech
keep fit dbać o kondycję
mark znamię
gym siłownia
although chociaż
bags under eyes worki pod oczami
hostile wrogo nastawiony
obstinate zawzięty
fussy kapryśny
quarrelsome kłótliwy
scowl rzucać groźne spojrzenie
squint mrużyć np. oczy
pout dąsać się
raise one's eyebrows podnieść brwi
roll one's eyes przewracać oczami
new-born noworodek
adorable godny podziwu
infant niemowlę
toddler brzdąc
minor nieletni
elderly w podeszłym wieku
pensioner emeryt
frizzy kędzierzawy
unattractive nieatrakcyjny
middle-aged w średnim wieku
light up rozjaśniać się
childish dziecinny
rather raczej
noble szlachetny
miserable nieszczęśliwy
discontented niezadowolony
composed opanowany
untroubled beztroski
sluggish ospały,powolny
sympathetic współczujący
overall kombinezon
clogs chodaki
long johns kalesony
stockings pończochy
stilettos szpilki
mittens rękawice
loafers mokasyny
gentle delikatny
bossy apodyktyczny
trust ufać
reliable niezawodny
imaginative obdarzony wyobraźnią
grumpy zrzędliwy
habit zwyczaj
outgoing towarzyski
boastful chełpliwy
carefree beztroski
bother przeszkadzać
touchy drażliwy
nosy wścibski
stingy skąpy
tacitun cichy
cautious rozważny
modest skromny
inconsiderate bezmyślny
stand stać
slouch garbić sie
kneel klękać
lean opierać się, pochylać
lie leżeć
squat kucać
sit siedzieć
crouch przysiad, kucki
dimples dołeczki
braids warkocze
bushy krzaczasty
chubby pulchny
complexion cera,karnacja
get to my age (tu:) będziesz w moim wieku
is catching up with him dogania go
pass for much younger uchodzić za znacznie młodszego
remarkably mature wyjątkowo dojrzały
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards