Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Get200/Unit1

TermDefinition
address адреса
age вік
date of birth дата народження
divorced розлучений
female жіноча (стать)
first name ім'я
gender рід, стать
male чоловіча (стать)
marital status сімейний стан
married одружений
nationality національність
occupation рід занять
single неодружений
surname прізвище
widowed вдова, удівець
country of residence країна проживання
distinguishing features визначні риси
ethnic origin етнічне походження
next of kin найближчий родич
personal data особисті дані
appearance зовнішність
attractive unattractive привабливий непривабливий
beautiful прекрасний
fit підходящий
good-looking добре виглядаючий
handsome красивий
plain простий, звичайний, нічого особливого
pretty красива
ugly потворний
expressions вирази
cut down on скоротити
go for darker colours вибрати темніші кольори
paint your nails пофарбувати ваші нігті
put on набирати (вагу), поправлятись
lose weight втрачати вагу, худнути
straighten випрямляти
take up a hobby, take up a sport зайнятись хобі, спортом
build будова (тіла)
fat жирний
muscular м'язистий
obese повний
overweight з надлишковою вагою
underweight з недостатньою вагою
plump повненький
skinny худий
slim тонкий
well-built гарно збудований
lanky довгов'язий
stocky приземкуватий
hair волосся
bald лисий
blond білявий
curly кучерявий
dark темний
dyed фарбований
red рудий
shoulder-length по плечі
straight прямий
wavy хвилястий
auburn каштановий, мідний
fine гарний, тонкий (про волосся)
thick товстий, густий (про волосся)
fringe гривка
have a centre or side parting мати центральний або боковий проділ
ponytail хвостик
receding hairline лисіючий
wear your hair loose носити ваше волосся розпущеним
wear your hair up носити ваше волосся підібраним
beard борода
freckles ластовиння
moustache вуса
pale блідий
tanned засмаглий
dark темний
complexion колір шкіри
pierced ears проколені вуха
scar шрам
spotty прищавий
tattoo тату
wrinkles зморшки
birthmark родима пляма
clean-shaven чисто поголений
clear skin чиста шкіра
double chin подвійне підборіддя
high cheekbones високі вилиці
high forehead високе чоло
piercing blue eyes пронизливі блакитні очі
clothes одяг
blouse блузка
boots черевики
bra ліфчик
casual повсякденний
coat пальто, плащ
dress сукня
fashionable, trendy модний
fleece фліс
gloves рукавички
hat шапка
jacket куртка
jeans джінси
jumper джемпер
old-fashioned старомодний
pyjamas піжама
sandals сандалі
shirt сорочка
shoes взуття
shorts шорти
skirt спідниця
smart елегантний, кмітливий
socks шкарпетки
suit костюм
sweatshirt кофта
tie галстук
tracksuit спортивний костюм
trainers кросівки
trousers штани
underwear спідня білизна
waistcoat жилет
wear носити
ballgown бальне плаття
boat-necked виріз човник
cardigan кардиган, светер на застібку
collar комір, нашийник
cuffs манжети, наручники
dressing gown халат
high heels високі підбори
hoodie худі, светер з капюшоном
long-sleeved на довгий рукав
short-sleeved на короткий рукав
strapless top безбретельковий верх
V-neck трикутний виріз
accessories аксесуари
belt пояс
button ґудзик
cap кепка
earrings сережки
glasses окуляри
handbag сумочка
bag сумка
jewellery ювелірні прикраси
necklace намисто
ring перстень
scarf шарф
bracelet браслет
brooch брошка
shoe laces шнурівки для взуття
slippers тапочки
zip-up застібнутий на блискавку
patterns візерунки
materials матеріали
checked картатий
cotton бавовняний
gold золотий
leather шкіряний
plain простий
silk шовковий
silver срібний
spotted в горошок
striped смугастий
tartan шотландка
wool вовняний
elastic еластичний
fur хутро
lacy мереживний
lined з підкладкою
features of character риси характеру
aggressive агресивний
ambitious амбітний
bad-tempered злий, дратівливий
big-headed зарозумілий
brave хоробрий
careful обережний
careless легковажний
caring дбайливий
cheerful веселий
clever розумний
confident впевнений
overconfident самовпевнений
drama queen королева драми, показувати із себе
easygoing легкий у спілкуванні
energetic енергійний
extrovert екстраверт
friendly дружній
fun-loving веселун
generous щедрий
gentle ніжний
hard-working важкопрацюючий
helpful помічний
unhelpful без користі
honest чесний
dishonest безчесний
imaginative творчий, вигадливий
unimaginative без уяви
independent незалежний
intelligent начитаний
introvert інтраверт
lazy лінивий
mean злий, жадібний
messy хаотичний
nasty мерзенний
nice гарний
open відкритий
optimistic оптимістичний
pessimistic песимістичний
outgoing відвертий
patient терплячий
impatient нетерплячий
polite ввічливий
quiet спокійний
reliable надійний
unreliable ненадійний
responsible відповідальний
rude грубий
selfish егоїстичний
unselfish альтруїст
serious серйозний
shy сором'язливий
silly глупий
sociable комунікабельний
unsociable відсторонений
talkative балакучий
tidy акуратний
untidy неакуратний
bossy командирський
cowardly боягузливий
eccentric ексцентричний
materialistic матеріалістичний, зациклений на речах
modest скромний
moody похмурий
odd дивний
oddball дивак
sensitive чуйний
sincere щирий
sympathetic співчутливий
weird дивакуватий
weirdo пришелепкуватий
whizzkid вундеркінд
withdrawn замкнутий
feeling and emotions почуття і емоції
angry сердитий
annoyed роздратований
be in a good mood бути в доброму настрої
be in a bad mood бути в поганому настрої
bored знуджений, нудитись
cross розсерджений
depressed пригнічений
disappointed розчарований
embarrassed збентежений
excited схвильований
exhausted виснажений
frightened наляканий
nervous нервовий
pleased задоволений, приємно
relaxed розслаблений
scared настрашений
shocked шокований
stressed стресований
surprised здивований
tired стомлений
upset засмучений
worried стурбований
amazed вражений
delighted захоплений
nagging feeling нав'язливе відчуття
petrified скам'янілий, вражений
shattered розбитий
stunned приголомшений
worn out заморений
interests інтереси
adore обожнювати
be a fan of somebody or something бути фаном когось чи чогось
be hopeless at бути безнадійним у
be interested in something бути зацікавленим у чомусь
be into something "зайти", сподобатись
be keen on something захоплюватись чимось
be mad about somebody or something бути сердитим на когось чи на щось
can't stand не могти терпіти
play (board) games грати в (настільні) ігри
work out виробити
ethical problems етичні проблеми
charity благодійність
drug abuse наркозалежність, наркотичне насильство
fair trade чесна торгівля
homelessness бездомність
unemployment безробіття
corruption корупція
racism расизм
death penalty смертна кара
euthanasia евтаназія
freedom of speech свобода висловлювань
gambling ігроманія
genetic engineering генна інженерія
privacy приватність
brief швидкий
come across наштовхнутись
complete повний
develop into розвинутись у
eco-freak помішаний на екології
fitness maniac помішаний на фітнесі
focus on сфокусуватись на
grow up виростати
have a lot in common мати багато спільного
have a little in common мати мало спільного
health nut ЗОЖник
huge величезний
identify ідентифікувати
look up to дивитись з повагою на
realise усвідомлювати
recognise впізнавати, визнавати
remember пам'ятати
remind someone to do something нагадувати комусь робити щось
spend money on витрачати гроші на
spot визначати
the complete opposite повна протилежність
typical of типовий з
be part of someone's nature бути частиною чиєїсь природи
befriend заприятелювати
bizarre дивний
can't believe your ears не могли повірити вашим вухам
common experience звичайний досвід
find common ground знаходити спільний ґрунт, основу
have the time of your life мати (найкращий) час у вашому житті, насолоджуватись життям
place місце
pluck up the courage to do something набратись мужності зробити щось
raise questions піднімати питання
scan сканувати
sophisticated мудрагельський
strike up a conversation розпочати розмову
Created by: Oksana Galuga
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards