Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NEF Plus Unit 3

Unit 3

TermDefinition
airbag въздушна възглавница
engine двигател
wheel колело
steering wheel волан
boot багажник
windscreen предно стъкло
gear stick скоростен лост
handbrake ръчна спирачка
seat belt предпазен колан
tyre гума
brake спирам, натискам спирачката
break down чупя се, развалям се
crash into блъскам се в
fill up пълня бензин
get a puncture пукам гума
overtake изпреварвам
reverse давам заден ход
run out of petrol свършва ми бензина
agonizing мъчителен
indecision нерешителност
take ages отнема векове
sweaty потен
sweat пот
at least поне
reach стигам
tight тесен
skirt пола
jacket сако
disastrous катастрофален, бедствен
crossroads кръстовище
passing car минаваща кола
give sb. a lift карам, закарвам някого
best man кум
hoot at свиря с клаксона
get into the car влизам в колата
set off тръгвам, заминавам
naughty палав, непослушен
strictly строго
forbidden забранен
trunk хобот
get trapped хваща се в капан, заклещва се
rescue спасявам
calm sb. down успокоявам някого
breath test тест за алкохол
fine глоба
be made redundant съкращават ме от работа
abandon изоставям
go wrong обърква се
cliff скала
edge ръб
bounce скачам, подскачам
vehicle превозно средство
recover възстановявам се
hitch-hiker стопаджия
hitch-hike пътувам на стоп
drive off потеглям (с кола)
thick гъст
fog мъгла
misjudge подценявам, преценявам погрешно
go off the road излизам от пътя
fall over падам
throw - threw - thrown хвърлям
regain consciousness идвам в съзнание
dial набирам (номер)
confused объркан
lie - lay - lain лежа
terrified ужасен, уплашен
reach стигам, достъгам
wave вълна
definitely определено, със сигурност
remind напомням
attract привличам
brave смел
challenge предизвикателство
climb катеря се
climber катерач
get to know sb. запознавам се с
get on well with sb. разбирам се с
as тъй като
think of обмислям
experienced опитен
route маршрут
fail провалям се
go wrong обърквам се
rescue спасявам
be able to мога
take the risk поемам риска
succeed in + ing успявам
frostbite измръзнало място
exhausted изтощен
ridge хребет, било
make slow progress напредвам бавно
tie връзвам, завръзвам
ahead напред
pull дърпам
horrified ужасен
be all over свършва, приключва
lower спускам
keep going продължавам да вървя
accidentally случайно
weight тегло
exhaustion изтощение
enormous огромен
crevasse цепнатина
make my way стигам
pack опакова, събирам багаж
guilty виновен
blame sb. for обвинявам някого за нещо
state състояние
be about to на път съм да
collapse колабирам, припадам
hang вися
halfway на половината път
drag влача
insult обиждам
coward страхливец
selfish егоист
because of поради, заради
bottom дъно
desperate отчаян, безнадежден
accuse sb. of обвинявам някого в
worry about притеснявам се за
exhausted изтощен
tired уморен
horrified ужасен
shocked шокиран
delighted очарован
pleased доволен
devastated съкрушен
upset разстроен
starving умрял от глад
hungry гладен
amazed = astonished много учуден
surprised учуден
tiny много малък
small малък
furious бесен
angry ядосан
boiling ужасно горещ
hot горещ
petrified = terrified вцепенен от страх
scared = frightened уплашен
hideous ужасен, отвратителен
ugly грозен
freezing ужасно студен
cold студен
brilliant изключително умен
clever умен
filthy кирлив, много мръсен
dirty мръсен
huge = enormous огромен
fascinated заинтригуван
battle битка
take place случва се, състои се
crown коронясвам
heir наследник
invade нахлувам
claim претендирам
kingdom кралство
fight - fought - fought бия се
arrow стрела
run away бягам
afterwards след това
known as известен като
conquer завладявам
conqueror завоевател
reign царувам, управлявам
arms оръжие
defeat побеждавам; поражение
execute екзекутирам
rule управлявам
surrender предавам се
question поставям под въпрос
power власт
forces войски
last трая, продължавам
victory победа
sentence to осъждам на
axe брадва
strict строг
restore възстановявам
Prime Minister (PM) министър председател, премиер
Member of Parliament (MP) депутат, народен преставител
representative представител
policy политика
approve одобрявам
left-wing party левица
right-wing party десница
dictatorship диктатура
elections избори
hold - held - held провеждам
autonomous автономен, независим
set out тръгвам
stage етап
Norwegian норвежки
explorer изследовател
determined решен
keep a diary водя дневник
far - further - the furthest далеч - по-далче - най-далеч
appear изглеждам
blizzard снежна буря, виелица
sledge шейна
march поход
cover изминавам
none никой
ahead напред
pile купчина
track следа
fear страхувам се
forestall изпреварвам
severe тежък
awful ужасен
labour трудя се
reward награда
wearisome изтощителен
face изправен съм пред
kneel коленича
minus минус
toe пръст на крака
go on/keep on продължавам
certain сигурен
among измежду
unendingly непрекъснато
cheerful весел
guess предполагам
refuse отказвам
struggle напрягам се, полагам усилия
though въпреки че
dissuade разубеждавам
bury погребвам
along with заедно с
satisfaction удовлетворение
ought to трябва
emperor император
former бивш
lead - led - led водя, предвождам
against срещу
knight рицар
round кръгъл
sword меч
pure чист
armour броня
handsome красив
exist съществувам
hunt ловувам
in order to за да
temper нрав
in order to за да
cruel жесток
oppose противопоставям се
terrifying ужасяващ
ulcer язва
naive наивен
despite въпреки
in spite of въпреки
hardly едва, почти не
grotesquely гротескно, грозно, уродливо
mood настроение
alternate сменям
anger гняв
consolation утеха
doubt съмнение
vivacious жизнен
graceful грациозен
captivated запленен, очарован
jewel бижу
thorn трън
charming чаровен
though въпреки че
empty-headed празноглав
manage успявам
get rid of отървавам се
show off показвам, хваля се, парадирам
court дворец, кралски двор
infatuated вклюбен
fur кожа
perhaps може би
advisor съветник
accuse sb. of обвинявам някого в
behaviour поведение
neither....nor нито....нито
uncontrollably неконтролируемо
beg моля, умолявам
forgive - forgave - forgiven прощавам
forgiveness прошка
scream крещя, викам
guilty виновен
hide - hid - hidden крия
lady-in-waiting придворна дама
betray предавам, изменям
passionate страстен
wish желая
endure устоявам, издържавм, трая
conclusive убедителен, неоспорим
doomed обрачен
resigned примирен
destiny съдба
weak слаб
behead обезглавявам
bury погребвам
sensible разумен
brave смел
self-confident самоуверен
immature незрял
Created by: ljuby
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards