Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bølger

Repetitionsspørgsmål

QuestionAnswer
Hvilke typer bølger findes der? Longitudinale og transversale
Hvad er amplitude? afstanden fra bølgens midtpunkt til dens top. Størrelsen af udsving.
Hvad er en bølges periode? tiden for et punkt at bevæge sig fra sin start position gennem en fase og tilbage til startpositionen
Hvad er bølgelængde? Længden mellem bølgetop og bølgetop
Hvad er frekvens? antal svininger pr sek
Hvordan lyder bølgeligningen? V=λ*f
Hvad er interferens? når et punkt rammes med 2 bølger => konstruktiv/destruktiv
Hvad er konstruktiv interferens? den resulterende bølge er summen af de to bølgers udsving
Hvad er destruktiv interferens? de to bølger udslukkes.
Hvordan lyder superpositionsprincippet? summen af bølgernes udsving giver den resulterende bølges udsving
Hvordan lyder gitterligningen? d*sin=n*λ
Maks antal ordener i et gitter n=d/λ
Hvordan påvirkes lydhastigheden af temperaturen? Ved varmere temperaturer er hastigheden hurtigere / ved lavere temperatur desto langsommere er hastigheden
Hvordan er temperatur kelvin defineret? 273,15K er nulpunktet dvs 0 grader Celcius
Hvorfor ændrer lys, der går fra et medium til et andet, vinkel? hastigheden bliver mindre, og så brydes lyset. Lav intensitet til høj intensitet (luft til vand)
Hvordan lyder brydningsformlen. sin_i/sin_b= V(medie 1)/V(medie 2) = lambda(1)/lambda(2) =n12 (gælder for begge medier)
Hvad er totalreflektion? Når lys passerer fra et materiale til et andet materiale, vil noget brydes og noget reflekteres. brydningsvinkel på 90°=ic , den kritiske vinkel. indfaldsvinklen > den kritiske vinkel => alt lyset reflekteres tilbage i vandet = totalrefleksion.
Hvad forstår man ved et systems egenfrekvens? Egenfrekvens eller resonansfrekvens er den frekvens som et system svinger ved
Hvad er dispersion? For de fleste materialer er brydningsindekset større for korte bølgelængder end for længere bølgelængder.
Created by: JMarvel