Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

Repetitionsspørgsmål

QuestionAnswer
Hvad er fission? Deler én stor kerne og får to små
Hvad er fusion? Sammensætter to små kerner og får én stor
Hvilke typer elektromagnetisk stråling findes der? Gamma, røntgen, UV, infrarød, mikrobølger, radiobølger
Hvorfor har stjerner forskellige farver? På grund af deres forskellige overfladetemperaturer
Hvad er et absolut sort legeme? Et legeme der absorberer alt elektromagnetisk stråling *solen opfører sig som et absolut sort legeme.
Hvad er protonproton cyklussen? Protoner går sammen og danner He
Hvad er skal forbrænding? Når protonproton cyklussen foregår kommer der skalforbrændinger
Hvad betyder det at en stjerne er i hydrostatisk ligevægt? Når trykket udadtil hos en stjerne er det samme som gravitationskraften indadtil
Hvorfor danner der kun grundstoffer op til jern i en stjerne? Fordi jern har den tungeste kerne - her er energien mindst og kernen presses mest sammen.
Hvad er 1 AE (astronomisk enhed) En længdeenhed - afstand til en stjerne . AE => AU jf generalforsamling i Beijing i Kina 2012. 1 au = 149 597 870 700 meter = 149 597 870,700 km
Hvad er en supernova? Eksploderede stjerner. Som resultat opstår der mange neutroner.
Hvorfor dannes der mange neutroner inde i en meget tung stjerne? pga. Neutronindfangning
Hvornår opstår tungere grundstoffer end jern? Ved fusionsprocesser. Små kerner smelter sammen og bliver til større.
Hvad består protoner og neutroner af? baryoner. Kvarker.
Hvad hedder de grundlæggende kræfter? Den stærke kraft(kvarker), den svage kraft (kvarker+leptoner), gravitationskraften (Ft virker på alt) og den elektromagnetiske kraft (kvarker, ladede leptoner, W+, W-)
Hvad er et bueminut? 1/60 grad - længdeenhed, afstanden til en stjerne
Hvad er et buesekund? 1/3600 grad - længdeenhed, afstanden til en stjerne
Hvad er en parsec? astronomisk længdeenhed på 3,086∙10^13 km (3,26 lysår)
Hvad siger det kosmologiske princip? Universet= homogent & isotropt
Hvad er Doppler effekten? Lyd eller lys bliver forskudt. Når lysgiver eller lydgiver er på vej mod én eller på vej væk fra én, ændrer lyden/lyses sig. Det er de steder hvor der mangler linjespektre, der er her ikke noget lyd eller lys.
Hvad er rødforskydning? Når lyd eller lys udsender forskudt rødt lys, lys/lyd-giveren er på vej væk fra os.
Hvad er blåforskyldning? Når lyd eller lys udsender forskudt blåt lys, lys/lyd-giveren er på vej mod os.
Hvad er skalafaktoren? R(t)=r/r0 et udtryk for hvor meget universet udvider sig over tid, bølgelængden vokser tilsvarende
Hvad siger Hubbles lov? V=H*r
Hvad kan universets alder regnes ud til? 13,8Mia år.
Created by: JMarvel
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards