Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kernefysik+stråling

Repetitionsspørgsmål

Spørgsmålsvar
Hvordan er et atom bygget op? Kerne med protoner og neutroner, rundt om elektroner i orbit. Elektronerne holdes sammen af massetiltrækningskræften, F, mellem dem og protonerne.F=G*(m1*m2)/r^2
A=Z+N, hvad er A, Z og N? A: massetallet (det samlede antal partikler) Z: Antal protoner N=Antal neutroner
Hvad vejer en nukleon? ca. 1u.
Hvad er isotoper for noget? Et atom med forskellige antal neutroner
Hvad er en ion? Et atom som har afgivet eller optaget en eller flere elektron/elektroner
Hvad er skalmodellen for noget? Model der viser hvor mange elektroner der kan være i hver skal. k=2, L=8, M=18, N=32. max antal=2*n^2
Hvad afgør hvilket grundstof vi har? Antallet af protoner (atom nr)
Hvilken vægt enhed bruges i atomfysik? unit
Hvad vejer en elektron i forhold til en nukleon? 1/1836 mindre
Hvad er den fotoelektriske effekt? En proces hvor en foton løsriver en elektron fra et atoms indre skaller
Hvad er en foton? Bølgepakker med en vis energi
Hvordan beregnes energien af en foton? E=h*f h: 6,63*10^-34J/s (plancks konstant) f: frekvens
Hvilken energi enhed bruges i atomfysik? Forklar Bohrs atommodel? Elektronvolt [eV]
Hvad betyder det at et atom er exiteret? I en højere energitilstand end grundtilstanden
Hvad betyder det at det er i grundtilstanden? Laveste energitilstand, typisk den inderste, k-skallen
Hvad er emission? afgivelse af energi, ved udsendelse af et foton
Hvad er absorption? Når der absorberes en foton, der optages netop den energi det kræver for elektronen kan springe en skal ud af.
Hvad hedder den spektralserie for hydrogen som er synlig? Balmer serien, det er den 2. serie.
Hvordan lyder Rydberg formlen? 1/ƛ=R*(1/m^2-1/n^2)
Hvad er det? BILLEDE Øverst er der tale om absorbtions spektrum, de sorte streger er de absorberede fotoner Neders et Emissionsspektrum, de farvede streger er deydsendte fotoner.
Hvad er gamma stråling? udsendelse af fotoner/elektromagnetiske bølger. neutral ladning, masseløs, meget svag ionsationseffekt, hastighed som lyset.
Hvad er alfa stråling? Kernen udsender alfapartikel/heliumkerne, der har 4 som massetal og 2 som proton tal, altså går man 2 mod venstre og 2 ned. (-2 protoner og -2 neutroner) Atomnummer bliver 2 numre mindre og den bliver 4 units lettere.
Hvad beta minus stråling? Kernen udsender en antineutrino og en betaminuspartikel/elektron. En neutron omdannes således til en proton (ladningsbevarelse). bevægelse på isotopkort: 1 venstre og 1 op (+1 proton – 1 neutron) Atomnummer bliver en højere.
Hvad er beta plus stråling? Kernen der er protonrig, udsender en positron. en proton bliver her til en neutron. bevægelse på isotopkort: 1 ned og 1 højre (-1 proton + 1 neutron)
Hvorfor har tunge kerner flere neutroner end protoner? På grund af den stærke kernekræft - den er stor og afstanden er mindre, og der skabes stabilitet i kernen.
Hvad er K indfangning? Ved K-indfangning hopper en elektron fra inderste skal (k-skal) ind i kernen og parrer sig med en proton, og omdannes til en neutron - hvis kernen ikke er stabil nok. atomnummer går et nummer ned.
Hvordan udvikler antallet af kerner sig for et radioaktivt materiale. Eksponentielt aftagende
Hvordan udvikler aktiviteten sig for et radioaktivt materiale. Eksponentielt aftagende
Hvordan er aktivitet og antallet af kerner bundet sammen? Ligefrem proportionalt
Hvordan er intensitet defineret? I=P/a
Hvordan aftager intensitet med tykkelsen? Eksponentielt aftagende
Hvordan lyder afstandskvadratloven? "Strålingens intensitet aftager med afstanden. " I=P/(4*pi*r^2)=konstant * r^-2
Hvad er massedefekt? massen af en atomkerne er mindre en summen af bestanddelenes masser. kernen er lettere end sine bestanddele.
Hvordan lyder Einsteins energiligning? ΔE=Δm*c^2 E=energien J m=massen unit c= lysetshastighed m/s
Hvad var nyt ved Bohrs atommodel Atomet kan kun eksistere i nogle ganske bestemte stationære tilstande. I hver af disse tilstande har atomet en bestemt energi.
Hvad er fission? en tungere atom kerne spaltes til to mindre
Hvad er fussion? to lettere atomer bindes til et tungere
Hvordan lyder henfaldsloven? N=N0*e^-kt
Hvad er aktiviteten? A=A0*e-kt (antal kerner er eksponentielt aftagende med tiden)
Created by: JMarvel
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards