Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ellære/elektricitet

Repetitionsspørgsmål

QuestionAnswer
Hvordan er et atom bygget op? Inderst en kerne med protoner og neutroner i, med skaller omkring med elektroner
Hvordan kan elektronerne bindes til nukleonerne ? Vha den stærke kernekraft, der dog kun virker over kort afstand.
Hvilken enhed har ladning? Coulumb [C]
Hvilken ladning har elektroner? negativ ladning. (-1 elementarladning som er e=1,602*10^-19C)
Hvordan er strøm defineret? En bevægelse af ladning, elektronerne bevæger sig fra minus til plus. I=deltaQ/deltaT
Hvad er enheden for strøm? Ampere [A]
Hvad svarer strøm til, hvis man sammenligner med vand i et rør? Masseflow
Hvad er forskellen på leder/halvleder/ isolator? Leder har mange frie elektroner, halvleder færre frie elektroner og isolator har ingen frie elektroner
Hvilken retning løber strømmen? Fra plus til minus netop den modsatte vej sammenlignet med elektronerne
Hvad er en serieforbindelse? Og reglen? strømstyrken er den samme
Hvad er en parallelforbindelse? Og reglen? Spændingsfaldet er ens over alle grenene i parallelforbindelsen
Hvordan er spændingsfald defineret? Spændingsfalder over komponenten U=ΔE/ΔQ
Hvad er en karakteristik? Sammenhørende målinger af U på y-aksen og I på x-aksen
Hvordan er en resistor defineret? Et komponent er en resistor når U og I er ligefrem proportionale, U=R*I
Hvordan regnes effekten ud for en elkomponent? P=U*I "pui pui" som en legepistol
Hvad er en spændingsdeler? Et komponent der deler spændingen ud på flere komponenter for at drosle spændingen ned.
Hvordan regnes erstatningsmodstanden ud i en serieforbindelse? R=R1+R2
Hvordan regnes erstatningsmodstanden ud i en parallelforbindelse? 1/R=1/R1+1/R2
Hvordan lyder formlen til beregning af en ledning? R=densitet*L/a
Hvad er variabelkontrol? Man holder alle variable konstant undtagen den man vil teste, man finder ud af hvilken variabel der påvirker R og ændrer dermed kun én variabel
Hvad siger Kirchoffs 1.lov? Der sker ikke en ophobning af strøm, så summen af ladning før knudepunkt er den samme efter knudepunktet.
Hvad siger Kirchoffs 2.lov? Summen af spændingsfaldene i en maske er lig summen af de elektromotoriske kræfter.
Hvordan lyder ohms anden lov? indre resistor inkluderes i Ohms 1. lov U=R*I og bliver herved U0=( R(I)+R(y) )*I
Hvad er elektromotorisk kraft? Hvilespænding, dvs. Ingen strøm er trukket ud af batteriet
Created by: JMarvel