Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ellære/elektricitet

Repetitionsspørgsmål

QuestionAnswer
Hvordan er et atom bygget op? Inderst en kerne med protoner og neutroner i, med skaller omkring med elektroner
Hvordan kan elektronerne bindes til nukleonerne ? Vha den stærke kernekraft, der dog kun virker over kort afstand.
Hvilken enhed har ladning? Coulumb [C]
Hvilken ladning har elektroner? negativ ladning. (-1 elementarladning som er e=1,602*10^-19C)
Hvordan er strøm defineret? En bevægelse af ladning, elektronerne bevæger sig fra minus til plus. I=deltaQ/deltaT
Hvad er enheden for strøm? Ampere [A]
Hvad svarer strøm til, hvis man sammenligner med vand i et rør? Masseflow
Hvad er forskellen på leder/halvleder/ isolator? Leder har mange frie elektroner, halvleder færre frie elektroner og isolator har ingen frie elektroner
Hvilken retning løber strømmen? Fra plus til minus netop den modsatte vej sammenlignet med elektronerne
Hvad er en serieforbindelse? Og reglen? strømstyrken er den samme
Hvad er en parallelforbindelse? Og reglen? Spændingsfaldet er ens over alle grenene i parallelforbindelsen
Hvordan er spændingsfald defineret? Spændingsfalder over komponenten U=ΔE/ΔQ
Hvad er en karakteristik? Sammenhørende målinger af U på y-aksen og I på x-aksen
Hvordan er en resistor defineret? Et komponent er en resistor når U og I er ligefrem proportionale, U=R*I
Hvordan regnes effekten ud for en elkomponent? P=U*I "pui pui" som en legepistol
Hvad er en spændingsdeler? Et komponent der deler spændingen ud på flere komponenter for at drosle spændingen ned.
Hvordan regnes erstatningsmodstanden ud i en serieforbindelse? R=R1+R2
Hvordan regnes erstatningsmodstanden ud i en parallelforbindelse? 1/R=1/R1+1/R2
Hvordan lyder formlen til beregning af en ledning? R=densitet*L/a
Hvad er variabelkontrol? Man holder alle variable konstant undtagen den man vil teste, man finder ud af hvilken variabel der påvirker R og ændrer dermed kun én variabel
Hvad siger Kirchoffs 1.lov? Der sker ikke en ophobning af strøm, så summen af ladning før knudepunkt er den samme efter knudepunktet.
Hvad siger Kirchoffs 2.lov? Summen af spændingsfaldene i en maske er lig summen af de elektromotoriske kræfter.
Hvordan lyder ohms anden lov? indre resistor inkluderes i Ohms 1. lov U=R*I og bliver herved U0=( R(I)+R(y) )*I
Hvad er elektromotorisk kraft? Hvilespænding, dvs. Ingen strøm er trukket ud af batteriet
Created by: JMarvel
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards