Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Teas & Teocht

TS Eolaíocht Fisic

QuestionAnswer
Is Foirm ........................ é Teas Fuinneamh
Tomhaistear an teas ina .............. Ghiúil (J)
......................substaintí nuair a théitear iad. Forbraíonn
Taispeáneann Stiall Dhémhiotálach ...................... Forbairt i miotail.
Forbraíonn uisce nuair a ...................... sé Reoann.
Snámhann leac oighear ar barr uisce mar ................... níos ísle aige. Dlús
Tomhaistear teocht ina ......................... Ceimeanna Celcius.
Nuair a ardaíonn an brú, ........................... an fiuchphointe uisce. Ardaíonn.
Bíonn na móilíní i solad ...................... le cheile. pacáilte
An teocht a n-athraíonn solad go leacht. Leáphointe
An teocht a n-athraíonn leacht go gás. Fiuchphointe
An athrú ó ghás go leacht Comhdlúthú
An athrú ó leacht go solad Reo
An fuinneamh a úsaidtear nó a scaoiltear agus substaint ag athrú ó staid amháin go staid eile. Teas Folaigh
Gluaiseann teas ó áiteanna te go dtí áiteanna............ Fuair
Nuair a ghluaiseann teas ó cáithnín amháin go cáithín eile i solad. Seoladh
Ábhar nach ngluaiseann teas tríd go héasca. Inslitheoirí teasa
An ngluaiseacht teasa trí leacht nó gás de bharr go niompraíonn na caithíní an teas leo i sruthanna. Comhiompar
Gluaiseacht teasa ó chorp té gan gá le meán / ábhar gluaiseachta. MS Folús Radaíocht
Created by: alidonald