Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Politinė geografija

Skyriaus kartojimas

QuestionAnswer
Didelę grėsmę pasauliui kelia: terorizmas
Pagal geografinę padėtį Italija yra įsikūrusi ... pusiasalyje
Vienintelė oficialiai laikoma Europos kolonija... Gibraltaras
Antarktida politiniame žemėlapyje laikoma neapibrėžto statuso teritorija
Didžiausia plotu pasaulio valstybė Rusija
Pasaulyje daugiausia gyventojų turinti valstybė Kinija
Mažiausia plotu pasaulio valstybė Vatikanas
Trys rodikliai, kurie atspindi valstybių ekonominę galią yra BVP 1 gyv. per metus, vidutinė gyvenimo trukmė, raštingumas
Europos valstybė Balkanų pusiasalyje, įkurta paskelbus nepriklausomybę nuo Serbijos 2008 m. lapkričio 17 d. Kosovas
Karai ir konfliktai pagal kilmę yra skirstomi į: Pilietiniai ir tarpvalstybiniai
Svarbiausia pasaulio politinio žemėlapio sudedamoji dalis nepriklausomos teritorijos
Valstybės pagal geografinę padėtį skirstomos salų, pusiasalių, pajūrio, sausumos
Svarbiausi demografiniai rodikliai, tai gimstamumas, mirtingumas, vidutinė gyvenimo trukmė
Išvardinkite tris didžiausias pasaulio valstybes Rusija, Kanada, JAV
Išvardinkite tris daugiausia gyventojų turinčias pasaulio valstybes Kinija, Indija, JAV
Pagal teritorijos sudėtį valstybės skirstomos: unitarinės ir federacinės
Kuriuose žemynuose įsikūręs Egiptas Afrikoje ir Azijoje
Kiek pasaulio politiniame žemėlapyje priskaičiuojama nepriklausomų valstybių? 200
Pasaulio politinio žemėlapio I raidos etapas tai senųjų civilizacijų atsiradimas
Kuris valstybės elementas kinta labiausiai? gyventojai
Vakarų Sachara politiniame žemėlapyje yra neapibrėžto statuso teritorija
Pagal teritorijos sudėtį Vokietija, JAV, Rusija yra federacinės
Pasaulio politinio žemėlapio II raidos etapas tai didieji geografiniai atradimai
Kas yra pilietinis karas? Karas, vykstantis šalies viduje
2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinis išpuolis įvyko JAV
Pagal valdymo formą valstybės skirstomos respublikos ir monarchijos
Created by: JolitaM