Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Get200/Unit5

TermDefinition
adolescence неповноліття
adolescent неповнолітній
adult дорослий
adulthood дорослість
birth народження
be born бути народженим
bring up виховувати
childhood дитинство
death смерть
elderly літній, старий
engagement заручини
generation покоління
get engaged заручитись
go to school ходити до школи
go to university ходити в університет
have a baby мати дитину
kid дитина
leave home покидати дім
middle-aged середнього віку
middle age середній вік
old age старий вік
pensioner пенсіонер
retire виходити на пенсію
retirement пенсія
start a job починати роботу
teenager підліток
toddler 1-2 річна дитина
joung adult +- 20 років
youth молодість
be getting on поживати, cтарішати, здавати позиції
grow up рости
grown-up дорослий
in your early 20s 20-23
in your mid 20s 24-26
in your late 20s 27-29
look your age виглядати на свій вік
mature зрілий
immature незрілий
turn 40 за 40
twenty-five-ish близько 25
young at heart молодий серцем
an only child єдина дитина
adopted всиновлений
adopt всиновляти
aunt тітка
best friend найкращий друг
boyfriend хлопець
girlfriend дівчина
close friend близький друг
colleague колега
cousin двоюрідний брат сестра
daughter донька
divorced розлучений
ex колишній
fiance наречений
fiancee наречена
friendship дружба
generation покоління
get on well with добре поживати з
go round with зустрічатись, гуляти з
gossip пліткувати
grandad дідусь
granddaughter внучка
grandmother бабуся
grandparents дідусь і бабуся
grandson внук
granny бабця
great-grandparent прабабуся і прадідусь
half brother брат по матері по батьку
half sister сестра по матері по батьку
have something in common with мати щось спільне з
husband чоловік
keep in touch with тримати контакт з
look up to поважати
make friends with подружитись
married одружений
nephew небіж
niece небога
orphan сирота
parent батько мати
partner партнер
relationship стосунки
relative родич
separated живе окремо
siblings сестра брат
single parent мати-одиначка батько-одинак
son син
take after успадкувати
twins двійнята
uncle дядько
be complete opposites бути повними протилежностями
best mate кращий приятель
brother-in-law шваґро
distant cousin три- чотириюрідний брат сестра
extended family широке родинне коло
fostered взятий під опіку
foster a child взяти під опіку дитину
identical twins близнята
immediate family сім'я, близькі родичі
soulmate рідна душа
stepfather вітчим
stepmother мачуха
stepson пасинок
stepdaughter пасербиця
sworn enemy заклятий ворог
brush your hair чесати волосся
brush your teeth чистити зуби
check your email перевіряти мейл
clear the table прибирати зі столу
do homework робити домашнє завдання
do the washing-up мити посуд
do your hair робити зачіску
eat out їсти не вдома
get an early night лягти раніше
get dressed одягнутись
get ready for school приготуватись до школи
get up встати зранку
go to bed лягати спати
go to school йти до школи
go to work йти на роботу
go home йти додому
come home приходити додому
have a bath прийняти ванну
have a shower прийняти душ
have a lie-in повалятись у ліжку
have breakfast поснідати
have lunch поснідати другий сніданок
have dinner пообідати
lay the table накрити на стіл
lie down лягти
load the dishwasher завантажити посудомийку
make a meal приготувати страву
make your bed застелити ліжко
play games грати в ігри
put out the rubbish винести сміття
set the alarm налаштувати будильник
tell stories розповідати історії
tidy your room поприбирати (речі) в кімнаті
wake up пробудитись
freshen up освіжитись
help out виручити, допомагати
pick up підкинути, купити, збирати
put on a wash закласти в прання
run errands бути на побігеньках
chat with friends чатитись з друзями
chill out заспокоїтись
come round зазирнути
dance танцювати
do a course ходити на заняття
do a crossword вирішувати кросворди
do gymnastics займатись гімнастикою
do some drawing малювати
go clubbing вештатись по клубах
go fishing рибалити
go for a walk гуляти
go jogging бігати
go out for a meal вийти поїсти
go rollerblading покататись на роликах
go round to прогулятись
go shopping ходити по магазинах
go skating кататись на ковзанах
go swimming плавати
go to a party йти на вечірку
go to the cinema йти в кіно
go to the gym йти в зал
have a night out погуляти вночі
have a party мати вечірку
organise a party організувати вечірку
throw a party влаштувати вечірку
listen to music слухати музику
paint малювати
play cards грати в карти
play computer games грати на компі
play tennis грати в теніс
play basketball грати в баскетбол
play the guitar грати на гітарі
play the piano грати на піаніно
practise практикувати
read books читати книжки
read comics читати комікси
see friends бачитися з друзями
meet friends зустрічатися з друзями
sociable соціальний
spend time doing проводити час роблячи
sporty спортивний
take a break відпочити
take photographs фоткати
take the dog for a walk вигуляти пса
take up a hobby займатись хобі
watch TV дивитись ТБ
watch a film дивитись кіно
anniversary річниця
best man найкраща людина = свідок (дружба) на весіллі
birthday день народження
bouquet букет
bride наречена
braidsmaid подруга нареченої (дружка) на весіллі
carnival карнавал
celebrate святкувати
celebration святкування
Christmas Різдво
church церква
congratulations привітання
contest змагання
competition змагання
custom звичай
dress up as шикарно вдягнутись
Easter Пасха
event подія
fancy dress карнавальний костюм
festival фестиваль
funeral похорон
groom наречений
hymn гімн
invite запрошувати
New Year's Day Новий рік
reception прийняття, весілля (застілля)
ring перстень
send a card послати картку
Valentine's Day Валентинів день
wedding весілля (шлюб у церкві)
wrap a present загорнути подарунок
birthday treat подарунок/пригощання на день народження
carnival parade парад на карнавал
family tradition сімейна традиція
fancy dress party костюмована вечірка
golden handshake подарунок на прощальну вечірку
greetings card вітальна листівка
street party вулична вечірка
tie the knot зав'язати вузол, пов'язатись шлюбними узами
argue сваритись
argument сварка
behave поводитись
behaviour поведінка
break up порвати стосунки
disagree не погоджуватись
disagreement незгода
discipline карати
end a relationship порвати стосунки
fall out with посваритись з
get a divorce розлучитись
get back together знову зійтись
get on (well) with добре ладити з
go on about тільки про () говорити
have a fight побитись
make up with помиритись
marriage шлюб
rebel повстанець
rebellion повстання
respect other people поважати інших людей
responsible відповідальний
row ряд, сварка
split up розбігтись
stick to the rules дотримуватись правил
take someone's side приймати чиюсь сторону
walk out on вийти з себе щодо (когось)
against your better judgement проти здорового глузду
cheat on зраджувати
dump кидати
family values сімейні цінності
fellowship братство
get your point across донести свою точку зору
give someone the silent treatment перестати розмовляти
go ballistic сказитись
have a difference of opinion мати іншу думку
have an affair крутити любов
lay down some (ground) rules встановити основні правила
push the limits порушувати межі
set boundaries встановлювати межі
stop an allowance припинити утримувати
talk things through детально обговорити
tell someone off вичитувати когось
appreciate цінувати
cross a border порушувати межу
in question під питанням
permission дозвіл
run away втікати
settle for розсідатись
simply просто
talk behind someone's back говорити за чиєюсь спиною
wish for бажати
backdrop фон
come down to зводитись до
cost a fortune коштувати статок
equivalent еквівалент
fiddle with крутити в руках
fuss метушитись
go for піти на
ostentatious показний
reflect on відбиватись на
snub презирство
socialise соціалізувати
tell somebody white lies брехати комусь, щоб допомогти
play practical jokes on somebody розігрувати когось
Created by: Oksana Galuga
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards