Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Розділи фізики

Фізичний глосарій - список понять розділів фізики з їхніми визначеннями

TermDefinition
Фізика природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами.
Класична механіка розділ фізики, який вивчає рух на основі законів Ньютона та принципу відносності Галілея.
Електромагнетизм фізична теорія взаємозв'язку між електричними та магнітними явищами, що склалася в першій половині XIX століття завдяки аналізу сукупності фізичних експериментів і знайшла своє завершення в розвитку класичної електродинаміки.
Термодинаміка розділ класичної макроскопічної фізики — загальна феноменологічна наука про енергію, яка досліджує різноманітні явища природи (фізичні, хімічні, біологічні, космічні і т. ін.) у світлі основних законів термодинаміки.
Статистична механіка розділ фізики, який, використовуючи статистичний підхід теорії ймовірності, вивчає макроскопічні властивості фізичних систем, що складаються із великого числа часток.
Квантова механіка фундаментальна фізична теорія, що в описі мікроскопічних об'єктів розширює, уточнює і поєднує результати класичної механіки і класичної електродинаміки.
Теорія відносності Альберта Ейнштейна комплекс з двох фізичних теорій: спеціальної теорії відносності (СТВ) та загальної теорії відносності (ЗТВ), відомої також як теорія гравітації Ейнштейна.
Загальна теорія відносності (ЗТВ) теорія гравітації, опублікована Альбертом Ейнштейном в 1916 році.
Небесна механіка розділ астрономії, що застосовує закони механіки для вивчення руху небесних тіл.
Акустооптика розділ фізики, що вивчає взаємодію оптичних і акустичних хвиль (акустооптичну взаємодію), а також розділ техніки, в рамках якого розробляються та досліджуються прилади, принцип дії яких базується на акустооптичній взаємодії.
Акустика область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот до гранично високих частот, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем.
Обчислювальна фізика розділ фізики, що займається розробкою та застосуванням чисельних методів розв'язання фізичних задач, для яких кількісну теорію уже побудовано
Геофізика комплекс наук про фізичні властивості Землі й фізичні процеси, які відбуваються в атмосфері, гідросфері та літосфері під впливом внутрішніх сил Землі й космічних тіл.
Медична фізика сучасний напрямок науки й техніки, що вирішує медичні завдання, пов'язані з розробкою фізичних основ методів лікування, діагностики і створення апаратури, фізичної за конструкцією та медичної за прикладним застосуванням.
Теоретична фі́зика охоплює теоретичні дослідження, які дають нові результати (передбачають нові фізичні ефекти), розробка та застосування нових фізичних теорій і методів теоретичної фізики для виявлення і опису фізичних законів і конкретних фізичних явищ.
Експериментальна фізика складова частина фізики, сукупність досліджень, пов'язаних із отриманням даних про фізичні явища й світ загалом.
Спеціальна теорія відносності (СТВ) фізична теорія, опублікована Альбертом Ейнштейном 1905 року.
Природничі науки галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі.
Біофізика галузь науки, яка вивчає живу природу через фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльність, відтворення життя на всіх рівнях.
Фізика полімерів розділ фізики, що вивчає полімери, їхні механічні властивості, флуктуації в їхніх системах, а також кінетику полімеризації, деградації та розпаду на мономери
Гідродинаміка розділ гідромеханіки про рух нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію між рідиною й твердими тілами при їх відносному русі.
Фізика твердого тіла розділ фізики, який вивчає фізичні властивості і структуру твердого тіла, розробляє теоретичні уявлення, які пояснюють ці властивості.
Планетологія комплексна наукова дисципліна, що вивчає будову та розвиток планет Сонячної системи та їхніх супутників
Фізика плазми розділ фізики, що вивчає властивості і поведінку плазми, зокрема, в магнітних полях.
Оптика розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.
Молекулярна фізика розділ фізики, який вивчає речовину на рівні молекул.
Атомна фізика розділ фізики, що вивчає будову і властивості атомів та іонів, а також пов'язані з ними процеси.
Ядерна фізика розділ фізики, який вивчає структуру і властивості атомних ядер, та механізми ядерних реакцій (в тому числі радіоактивний розпад).
Фізика елементарних частинок розділ фізики, що вивчає структуру і властивості елементарних частинок і їх взаємодії.
Космологія вчення про Всесвіт у цілому та про місце людства у ньому
Астрофізика розділ астрономії, який вивчає всю різноманітність фізичних явищ у Всесвіті.
Квантова теорія поля область сучасної фізики, що описує основні властивості та процеси взаємодії елементарних частинок, з яких побудовані всі фізичні об'єкти світу.
Created by: 2110280925719850