Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Розділи фізики

Фізичний глосарій - список понять розділів фізики з їхніми визначеннями

TermDefinition
Фізика природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами.
Класична механіка розділ фізики, який вивчає рух на основі законів Ньютона та принципу відносності Галілея.
Електромагнетизм фізична теорія взаємозв'язку між електричними та магнітними явищами, що склалася в першій половині XIX століття завдяки аналізу сукупності фізичних експериментів і знайшла своє завершення в розвитку класичної електродинаміки.
Термодинаміка розділ класичної макроскопічної фізики — загальна феноменологічна наука про енергію, яка досліджує різноманітні явища природи (фізичні, хімічні, біологічні, космічні і т. ін.) у світлі основних законів термодинаміки.
Статистична механіка розділ фізики, який, використовуючи статистичний підхід теорії ймовірності, вивчає макроскопічні властивості фізичних систем, що складаються із великого числа часток.
Квантова механіка фундаментальна фізична теорія, що в описі мікроскопічних об'єктів розширює, уточнює і поєднує результати класичної механіки і класичної електродинаміки.
Теорія відносності Альберта Ейнштейна комплекс з двох фізичних теорій: спеціальної теорії відносності (СТВ) та загальної теорії відносності (ЗТВ), відомої також як теорія гравітації Ейнштейна.
Загальна теорія відносності (ЗТВ) теорія гравітації, опублікована Альбертом Ейнштейном в 1916 році.
Небесна механіка розділ астрономії, що застосовує закони механіки для вивчення руху небесних тіл.
Акустооптика розділ фізики, що вивчає взаємодію оптичних і акустичних хвиль (акустооптичну взаємодію), а також розділ техніки, в рамках якого розробляються та досліджуються прилади, принцип дії яких базується на акустооптичній взаємодії.
Акустика область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот до гранично високих частот, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем.
Обчислювальна фізика розділ фізики, що займається розробкою та застосуванням чисельних методів розв'язання фізичних задач, для яких кількісну теорію уже побудовано
Геофізика комплекс наук про фізичні властивості Землі й фізичні процеси, які відбуваються в атмосфері, гідросфері та літосфері під впливом внутрішніх сил Землі й космічних тіл.
Медична фізика сучасний напрямок науки й техніки, що вирішує медичні завдання, пов'язані з розробкою фізичних основ методів лікування, діагностики і створення апаратури, фізичної за конструкцією та медичної за прикладним застосуванням.
Теоретична фі́зика охоплює теоретичні дослідження, які дають нові результати (передбачають нові фізичні ефекти), розробка та застосування нових фізичних теорій і методів теоретичної фізики для виявлення і опису фізичних законів і конкретних фізичних явищ.
Експериментальна фізика складова частина фізики, сукупність досліджень, пов'язаних із отриманням даних про фізичні явища й світ загалом.
Спеціальна теорія відносності (СТВ) фізична теорія, опублікована Альбертом Ейнштейном 1905 року.
Природничі науки галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі.
Біофізика галузь науки, яка вивчає живу природу через фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльність, відтворення життя на всіх рівнях.
Фізика полімерів розділ фізики, що вивчає полімери, їхні механічні властивості, флуктуації в їхніх системах, а також кінетику полімеризації, деградації та розпаду на мономери
Гідродинаміка розділ гідромеханіки про рух нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію між рідиною й твердими тілами при їх відносному русі.
Фізика твердого тіла розділ фізики, який вивчає фізичні властивості і структуру твердого тіла, розробляє теоретичні уявлення, які пояснюють ці властивості.
Планетологія комплексна наукова дисципліна, що вивчає будову та розвиток планет Сонячної системи та їхніх супутників
Фізика плазми розділ фізики, що вивчає властивості і поведінку плазми, зокрема, в магнітних полях.
Оптика розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.
Молекулярна фізика розділ фізики, який вивчає речовину на рівні молекул.
Атомна фізика розділ фізики, що вивчає будову і властивості атомів та іонів, а також пов'язані з ними процеси.
Ядерна фізика розділ фізики, який вивчає структуру і властивості атомних ядер, та механізми ядерних реакцій (в тому числі радіоактивний розпад).
Фізика елементарних частинок розділ фізики, що вивчає структуру і властивості елементарних частинок і їх взаємодії.
Космологія вчення про Всесвіт у цілому та про місце людства у ньому
Астрофізика розділ астрономії, який вивчає всю різноманітність фізичних явищ у Всесвіті.
Квантова теорія поля область сучасної фізики, що описує основні властивості та процеси взаємодії елементарних частинок, з яких побудовані всі фізичні об'єкти світу.
Created by: 2110280925719850
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards