Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Survival/ Class7

QuestionAnswer
shelter schronienie
charge naładować
rainwater deszczówka
pick fruit zrywać owoce
copy naśladować
avoid unikać
light a fire rozpalić ognisko
hunt polować
backpack plecak
stand still stać nieruchomo
still life martwa natura
run away uciekać
look for szukać
midnight północ
get out wydostać się
follow podążać
doubt wątpić
survive przetrwać
face stawić czoła
comforts wygody
prize nagroda
others inni
brave dzielny
leader przywódca
make decisions podejmować decyzje
shy nieśmiały
take risk powziąć ryzyko
sail żeglować
habit zwyczaj
fit wysportowany
reserved powściągliwy
competitive ambitny
bossy despotyczny
clever sprytny
advertisement ogłoszenie
contestant zawodnik
path ścieżka
immediately natychmiast
emergency services służby ratunkowe
nearby w pobliżu
branch gałąź
snowmobile skuter śnieżny
unhurt bez obrażeń
useful przydatny
equipment sprzęt
desert pustynia
trek wędrówka
compass kompas
first-aid kit apteczka
knife nóż
lighter zapalniczka
map mapa
mirror lustro
rope lina
sleeping bag śpiwór
tent namiot
torch latarka
tough trudny
participant uczestnik
experienced doświadczony
guide przewodnik
environment środowisko
receive otrzymać
join przyłączyć się
prepare przygotować
protect chronić
try próbować
secure bezpieczny
check sprawdzać
confident pewny siebie
pay attention uważac
Created by: Dorota Szejner
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards