Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

МКТ

Властивості пари, рідини і твердих тіл

QuestionAnswer
Якщо кількість молекул, які щосекунди вилітають з рідини та повертаються до неї, однакова, то пара над рідиною є... насиченою.
Точкою роси називають температуру, при якій... ненасичена пара стає насиченою.
Гігрометром вимірюють... вологість повітря.
Механічна напруга в системі СІ вимірюється у... Па
При випаровуванні рідини без підведення тепла спостерігається... охолодження рідини.
Перехід речовини з твердого стану в газоподібний називається... пароутворенням.
Кипіння - пароутворення, яке відбувається ... в усьому об'ємі рідини.
Абсолютна вологість - це кількість водяної пари у повітрі... в 1 метрі кубічному повітря.
Поверхневим натягом називається тонка плівка... на поверхні рідини.
Деформація розтягу стрижня називається пружною, якщо... після зняття механічної напруги відновлюється довжина.
Капілярні явища - це явища... піднімання рідини в тонких трубках.
Змочування і незмочування відбуваються внаслідок взаємодії... молекул рідини з атомами твердого тіла.
Анізотропія - це залежність фізичних властивостей від... напрямку (механічні, оптичні, електричні властивості кристалів у різних напрямках неоднакові).
Рідкі кристали поділяються на... нематичні, смектичні, холестеричні.
Механічна напруга характеризує... механічний стан деформованого тіла.
Запас міцності - це... межі міцності до допустимої напруги.
Модуль Юнга характеризує... залежність напруги від властивостей речовини з якої зроблене тіло.
Максимальна механічна напруга, при якій ще не виникають остаточні деформації це - ... межа пружності.
Сила, яка діє вздовж поверхні рідини перпендикулярно до лінії, яка обмежує цю поверхню і намагається скоротити її до мінімуму... сила поверхневого натягу.
Стан, при якому кількість молекул, які залишають рідину за одиницю часу, дорівнює кількості молекул, які повертаються в рідину за цей самий час - ... динамічна рівновага.
При даній температурі найбільший тиск і найбільшу густину має пара... в стані насичення.
Якщо маса пари не змінюється, до пари в стані насичення можна застосувати рівняння... Менделєєва-Клапейрона.
Мінімальна механічна напруга, при якій речовина руйнується... межа міцності.
Припідвищенні температури тиск насиченої пари... зростає.
Created by: LKomashuk