Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

МКТ

Властивості пари, рідини і твердих тіл

QuestionAnswer
Якщо кількість молекул, які щосекунди вилітають з рідини та повертаються до неї, однакова, то пара над рідиною є... насиченою.
Точкою роси називають температуру, при якій... ненасичена пара стає насиченою.
Гігрометром вимірюють... вологість повітря.
Механічна напруга в системі СІ вимірюється у... Па
При випаровуванні рідини без підведення тепла спостерігається... охолодження рідини.
Перехід речовини з твердого стану в газоподібний називається... пароутворенням.
Кипіння - пароутворення, яке відбувається ... в усьому об'ємі рідини.
Абсолютна вологість - це кількість водяної пари у повітрі... в 1 метрі кубічному повітря.
Поверхневим натягом називається тонка плівка... на поверхні рідини.
Деформація розтягу стрижня називається пружною, якщо... після зняття механічної напруги відновлюється довжина.
Капілярні явища - це явища... піднімання рідини в тонких трубках.
Змочування і незмочування відбуваються внаслідок взаємодії... молекул рідини з атомами твердого тіла.
Анізотропія - це залежність фізичних властивостей від... напрямку (механічні, оптичні, електричні властивості кристалів у різних напрямках неоднакові).
Рідкі кристали поділяються на... нематичні, смектичні, холестеричні.
Механічна напруга характеризує... механічний стан деформованого тіла.
Запас міцності - це... межі міцності до допустимої напруги.
Модуль Юнга характеризує... залежність напруги від властивостей речовини з якої зроблене тіло.
Максимальна механічна напруга, при якій ще не виникають остаточні деформації це - ... межа пружності.
Сила, яка діє вздовж поверхні рідини перпендикулярно до лінії, яка обмежує цю поверхню і намагається скоротити її до мінімуму... сила поверхневого натягу.
Стан, при якому кількість молекул, які залишають рідину за одиницю часу, дорівнює кількості молекул, які повертаються в рідину за цей самий час - ... динамічна рівновага.
При даній температурі найбільший тиск і найбільшу густину має пара... в стані насичення.
Якщо маса пари не змінюється, до пари в стані насичення можна застосувати рівняння... Менделєєва-Клапейрона.
Мінімальна механічна напруга, при якій речовина руйнується... межа міцності.
Припідвищенні температури тиск насиченої пари... зростає.
Created by: LKomashuk
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards