Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Оптичні явища

Узагальнення та систематизація знань

QuestionAnswer
Промені, які найбільше заломлюються під час проходження крізь скляну призму. Фіолетові
Джерело світла, розміри якого відносно неве¬ликі порівняно з відстанню від нього до приймача світла. Точкове
Явища, які пов’язані зі світлом Оптичні
Світловий ... — це лінія, яка показує напрямок поширення світлового пучка. Промінь
Одиниця вимірювання освітленості Люкс
Одиниця світлового потоку Люмен
Розділ оптики, у якому вивчаються енергетичні характеристики світла Фотометрія
Давньогрецький учений, який встановив закони відбивання світла Евклід
Одиниця вимірювання сили світла Кандела
Залежність швидкості світла в певному середовищі від його кольору Дисперсія
Давньогрецький філософ, у працях якого зна¬йдено першу згадку про заломлення світла Аристотель
Це космічне тіло може спричинити повне со¬нячне затемнення Місяць
Фізична величина, яка визначає світловий по¬тік, що падає на одиницю освітленої поверхні Освітленість
Джерела світла, створені людиною Штучні
Природне джерело світла, найближча до Землі зоря Сонце
Точка, у якій збираються після заломлення промені, паралельні головній оптичній осі Фокус
Складова ока, двоопукла лінза зв змінною фо¬кусною відстанню Кришталик
Оптичний прилад для одержання збільшених зображень об’єктів, невидимих неозброєним оком Мікроскоп
Created by: pva548