Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NEF Plus Unit 2

Unit 2

TermDefinition
don't feel well не се чувствам добре
make an appointment записвам си час
family doctor (GP) семеен лекар, общопрактикуващ лекар
health centre здравен център
examine преглеждам
symptoms симптоми
take one's pulse измервам пулса
take one's temperature измервам температурата
take one's blood pressure измервам кръвното налягане
make a diagnosis поставям диагноза
treat лекувам
prescribe предписвам
cure излекувам
illness болест
prescription рецепта
chemist's аптека
pharmacy аптека
tablets таблетки
pills хапчета
side effects странични ефекти
take some days off вземам си няколко дни отпуска
rest почивам си
recover възстановявам се
treatment лечение
get better оправям се
what's wrong with sb, какво не е наред с някого
specialist специалист
have some tests правя си тестове
X-ray рентгенова снимка
go to hospital влизам в болница
have an operation правят ми операция
get over преодолявам
have a medical check-up ходя на медицински преглед
What's the matter? Какво има?
What's wrong? Какво не е наред?
feel ill чувствам се зле
feel sick лошо ми е
be sick повръщам
feel dizzy вие ми се свят
swollen подут
broken счупен
hurt боли
ache боли
in hospital в болница (като пациент)
at the hospital в болницата (не като пациент)
heart attack сърдечен удар, инфаркт
stroke инсулт
take an overdose вземам свръхдоза
chronic illness хронично заболяване
virus вирус
ribs ребра
pain болка
convinced убеден
vomit повръщам
basin мивка
justified доказал правотата си
lump буца, бучка
throat гърло
vocal chords гласни струни
blood vessel кръвоносен съд
panic изпадам в паника
painkillers болкоуспокояващи
relieved облекчен
prevent предотвратявам
supplement добавка
tiny малък, микроскопичен
pin топлийка
last трая, продължавам
cough кашлям
sneeze кихам
link свързвам
likely вероятно
affect засягам, влияя
definitely определено
contaminated заразен
surface повърхност
door handle дръжка на врата
wipe бърша, избърсвам
inflammation възпаление
thick дебел
strings струни
deep нисък (за глас)
blocked запушен (нос)
running течащ (нос)
nostril ноздра
sophisticated сложен
pressure натиск
upper горен
squeeze стискам
trick излъгвам, измамвам
irritation дразнене
caused by причинено от
obsessive вманиачен, маниакален
detect откривам
sneeze кихам
unlikely малко вероятно
against срещу
consumption консумация
dairy products млечни продукти
plenty of предостатъчно
spicy пикантен
gene ген
satisfying удовлетворяващ
sociable общителен
neurotic невротичен
honest честен
outnumber надвишавам по брой, превъзхождам числено
ageing стареене
wear out износвам се
worn-out износен
cease спирам
function функционирам, работя
renew подновявам
no longer вече не
likely вероятно
suffer from страдам от
rapid бърз
advance напредък
throw light on хвърлям светлина върху
literally буквално
power сила, надмощие
lifespan продължителност на живота
certain определен
reptile влечуго
indefinitely безкрайно, неопределено дълго
appear to = seem = изглежда, че
indicate показвам = show
search for търся = look for
retard забавям = slow down
involve включвам
rust ръждясвам
lengthen удължавам
halt спирам
replace заменям, сменям
replacement смяна, подмяна
commercially available достъпно на пазара
lizard гущер
within reach близо, на една ръка разстояние
immortality безсмъртие
maturity зрялост, зряла възраст
genetics генетика
geneticist генетик
genetic генетичен
science наука
scientist учен
scientific научен
physics физика
physicist физик
physical физичен
chemistry химия
chemist химик
chemical химичен
biology биология
biological биологичен
biologist биолог
engineering инженерство
engineer инженер
research проучване, изследване
researcher изследовател
do an experiment провеждам експеримент
do a test правя тест
guinea pig морско свинче; опитно зайче
test a theory тествам теория
prove a theory доказвам теория
failure провал
success успех
keyboard клавиатура
mouse мишка
mice мишки
download свалям, изтеглям
edit редактирам
enter въвеждам
insert вмъквам
load зареждам
press натискам
print разпечатвам
run пускам, стартирам
save запаметявам
scan сканирам
attach прикачвам
bookmark маркер, отметка, показалец
affect засягам, влияя
decaffeinated безкофеинов
contain съдържам
amount количество
last трая, продължавам
withdrawal абстиненция
anxiety тревога, безпокойство
gradually постепенно
moderate умерен
harmful вреден
addicted to пристрастен към
hooked on пристрастен към
obsessed with обсебен от
fascinated by очарован от
interested in интересувам се от
fond of запален съм по
keen on запален съм по
mad about луд съм по
tired of омръзнало ми е
fed up with писнало ми е
manage to do sth. успявам да направя нещо
to be honest честно казано
feel 100% чувствам се напълно здрав
convinced убеден
incredibly невероятно
appetite апетит
dramatic драстичен
notice забелязвам
tension напрежение
realize осъзнавам
instead of вместо
benefit полза
unexpected неочакван
embarrassingly смущаващо, срамно
considerably значително
confess признавам
confession признание
length дължина
anxious неспокоен
bother преча
workaholic работохолик
loads of купища
kids деца
share споделям, деля
telly телевизор
chat говоря
apparently очевидно
mate приятел
ridiculous абсурден
embarrassing смущаващ
irritable раздразнителен
honeymoon меден месец
get sb. down депресирам
constantly непрекъснато
cause причина
consider вземем предвид
smartly елегантно
reliable надежден
efficient ефективен
moody намусен
express myself изразявам се
at all times винаги
race състезание
against срещу
competition конкуренцията
speed скорост, бързина
delay забавям
make an effort правя усилие
enormous огромен
admire възхищавам се
wish желая
let позволявам
rush out бързам
belong to принадлежа към; членувам
put pressure on sb. оказвам натиск върху
resentful сърдит, обиден
sacrifice жертвам
appreciate оценявам
applaud аплодирам
imperfection дефект, недостатък
regret съжалявам
apologise for извинявам се за
Created by: ljuby
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards