Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Задачі на відсотки

Розв`яжіть задачі та виберіть правильну відповідь.

QuestionAnswer
Вкладник поклав до банку 1000 гривень. Через 2 роки він отримав 81,6 гривень відсоткових грошей. Скільки відсотків річних виплачує банк ? 4%
Якою має бути відсоткова ставка в банку, щоб через три роки початковий капітал збільшився в чотири рази ? 58,8%
Банк надає кредит 30 000 грн зі ставкою 10% річних. Яку суму потрібно повернути банку через 2 роки? 6 300
У банку на вклади громадян нараховують 7% річних. Скільки гривень було покладено на рахунок у банк, якщо через рік на рахунку стало 5350 грн. 5 000
Торговельна фірма закупає товар за оптовою ціною 230 грн, а продає його в роздріб із надбавкою в 6%. Яка роздрібна ціна товару? 243,8
Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Скільки грошей треба покласти в банк, щоб через рік отримати 60 грн. прибутку? 750
Микола Петрович поклав у банк 5000 грн на 3 роки. Щороку банк нараховує 5% річних. Скільки грошей отримає вкладник через 3 роки? 5 787,63
Вкладник відкрив рахунок у банку, внісши 2000 грн на вклад, річний дохід по якому становить 12%, і вирішив протягом шести років не брати відсоткові нарахування. Яка сума буде лежати на рахунку через шість років? 3 947,65
Власник вніс до банку певну суму грошей від 17% річних і через рік одержав 819 грн. Яку суму власник вніс до банку? 700
Після сплати всіх податків, які в сумі становили 31% від прибутку, підприємиць залишив собі на законній підставі 34500 грн. Якою була величина прибутку підприємця? 50 000
Created by: Zolomath