Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Get200/Unit4

QuestionAnswer
accountant бухгалтер
actor актор
architect архітектор
beautician косметолог
boss бос
bus driver водій автобуса
cashier касир
chef шеф-кухар
computer programmer програміст
dentist дантист
doctor лікар
economist економіст
electrician електрик
farmer фермер
fashion designer модний дизайнер
film director режисер
firefighter пожежник
flight attendant стюард
hairdresser перукар
instructor інструктор
journalist журналіст
judge суддя
lawyer юрист
lecturer лектор
librarian бібліотекар
manager менеджер
mechanic механік
miner шахтар
model модель
musician музикант
nurse медсестра
office assistant офіс менеджер
painter художник
paramedic парамедик
pharmacist фармацевт
photographer фотограф
pilot пілот
plumber сантехнік
police officer поліцейський
politician політик
postman поштар
receptionist адміністратор на вході
sales assistant - shop assistant продавець
sales representative торговий представник
scientist науковець
secretary секретар
soldier солдат
surgeon хірург
teacher вчитель
travel agent турагент
TV presenter телеведучий
vet ветеринар
waiter офіціант
waitress офіціантка
writer письменник
carpenter тесля
chief executive генеральний директор
comedian комедіант
counsellor консультант
doorman швейцар
editor редактор
graphic designer графічний дизайнер
handyman майстер на всі руки
nutritionist дієтолог
psychiatrist психіатр
janitor двірник
at work на роботі
be in charge of очолювати, відповідати за
do smth for a living заробляти на життя
look for шукати
profession професія
take responsibility for взяти відповідальність за
work робота
work as працювати як (кимось)
work for a company працювати на компанію
work in працювати в
work on працювати над
work under pressure працювати під тиском
work with працювати з
dangerous небезпечний
manual ручний
satisfying задовільний
skilled майстерний
stressful стресова
tiring виснажлива
challenging виклик
dead-end тупикова
monotonous монотонна
motivating мотивуюча
rewarding вдячна
undemanding невибагливий
badly-paid погано оплачуваний
bonus премія
career prospects кар'єрні перспективи
chance of promotion шанс просування
change jobs міняти роботи
colleagues колеги
contract контракт
do/work overtime працювати понаднормово
do/work shifts робочі зміни
earn money заробляти гроші
duties обов'язки
earnings заощадження
full-time повний робочий день
get a job отримати роботу
get a promotion отримати підвищення
income дохід
leave your job залишити роботу
paid leave оплачувана відпустка
part-time неповний робочий день
pension пенсія
per hour - week - month за годину - тиждень - місяць
permanent постійна
retire на пенсії
salary зарплатня
sick leave - sick pay лікарняне
tax податок
teamwork командна робота
temporary тимчасова
tips чайові
unpaid неоплачувана
well-paid добре оплачувана
work long hours працювати день і ніч
workplace робоче місце
business trip відрядження
do the graveyard shift працювати в нічну (цвинтарну) зміну
expences витрати
get regular feedback отримувати регулярні відгуки
have an apprаisal мати оцінку
hourly rate погодинна оплата
job description опис роботи
minimum wage мінімальна зарплатня
pay into a pension scheme платити за пенсійною схемою
pay rise - increase підвищення платні
probation - trial period випробувальний термін
productivity продуктивність
public holiday державне свято
quit a job піти з роботи
serve an apprenticeship стажуватись
sign a contract підписати контракт
staff morale трудовий кодекс
take early retirement рано піти на пенсію
take unpaid leave за власний рахунок
yearly appraisal річна оцінка
working coditions робочі умови
au pair плече-до-плеча
babysitter нянька
charity worker волонтер
check out assistant консультант-касир у магазині
delivery boy доставка
fruit picking збір фруктів
holiday job робота по вихідних
lifeguard охоронець
seasonal work сезонна робота
summer camp supervisor наглядач у літньому таборі
summer job робота на літо
tour guide екскурсовод
voluntary work волонтерська праця
wages тариф
weekend job робота на вихідних
advertise оголошення
applicant кандидат
application form аплікаційна форма
apply for a job подавати заявку на роботу
be fired бути звільненим
be made redundant звільнити, скоротити
become employed взяти на роботу
candidate кандидат
covering letter мотиваційний лист
deadline кінцевий термін
do well вестися добре
employee найнятий працівник
employer роботодавець
enclose додавати
enterpreneur підприємець
fill in заповнювати
find work знайти роботу
get careers advise отримати профорієнтаційну консультацію
go bankrupt збанкрутувати
go freelance перейти на фріланс
have an interview мати співбесіду
have experience мати досвід
hire наймати
human resources кадри
jobcentre центр зайнятості
job offer пропозиція роботи
job satisfaction задоволення від роботи
keep a record вести запис
lack of нестача
lose your job втратити роботу
offer a job пропонувати роботу
out of work без роботи
position посада
post пошта
qualifications кваліфікація
recruitment рекрутинг
references рекомендації
reject відкидати (пропозицію)
resign піти у відставку
run your own business вести власний бізнес
self-employed самозайнята
short list відібраний
situations vacant оголошення про роботу
staff персонал
take up a job розглянути пропозицію
unemployed безробітний
up-to-date теперішній, чинний
vacancy вакансія
work from home віддалений доступ
attach a CV додати резюме
check out a company перевіряти компанію
get in-house training займатись самоосвітою
get sacked вигнати (з роботи)
go on strike страйкувати
hand on your notice подати заяву
hand over information передавати інформацію
have a complaints procedure скаржитись
join a union приєднатись до профспілки
sign on підписатись
start up a business започаткувати бізнес
take on взяти на
take over from someone перебрати чиїсь (обов'язки)
take time off взяти відпустку
take up a position зайняти посаду
take up a reference розглянути рекомендації
work flexitime гнучкий графік
ability здатність
at some point до певної міри
consult консультувати
drop out of випасти з
fashionable модний
grumpy сварливий
imheritance спадок
launch запустити
money-making прибутковий
routine рутина
well-being заможний
wonder хотіла б знати
bodylanguage невербальна
computer-generated генерований комп'ютером
contagious заразний
content зміст
devote oneself to присвячувати себе (чомусь, комусь)
do smth workwise в інтересах справи
emerge з'являтись
focus on концентруватись на
go together йти поруч
have no clue не мати ключа
last long довго тривати
make the headlines робити заголовки
money-minded заточений на гроші
on top of в топі
positive thinking позитивне мислення
put smth into practice втілити щось у практику
technology-oriented технічно-орієнтований
Created by: Oksana Galuga
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards