Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Evolution

gathering and hunting

QuestionAnswer
terrestrial pozemní
scanty evidance nepatrný, skrovný (důkaz)
inhabitants domorodci
workload pracovní zátěž
tribe domorodý kmen
sustain strenghen or support physicaly or mentally (podpora v jídle)
semi-settled condition částečně usazený stav (bytí)
carnivores (ˈkärnəˌvôr) masožravci
pottery hrnčířství
extinct vyhynulý
interfering zasahovat
aglomeration (aglomerace) několik srovnatelně velkých měst srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu
latecomer. person who come late
rough nesrovnalost
stubbornly tvrdohlavě
odds kurz, pravděpodobnost, difficulties "difficulties which make a good result seem very unlikely"
sedentary life usazený život
required potřebný, povinný, požadovaný
dispersal rozptýlení
persists přetrvává
gap mezera
Confined (place) upoutaný (malé místo)
obliged povinný
implied not stated openly, but understood to exist or to be true (implicitní, nevyslovený)
prevailing převládající
arid suchý
marine mořské
transgression přestoupení
remote sensing dálkové snímání
alluvium náplava
brief stručný
concern znepokojení, starost
deposition uložení – the action of deposing someone, especially a monarch.
breach porušení, průlom
accomplish dosáhnout, vykonat
feasible proveditelný
ecotones / ekoteny Ekoton je přechodná zóna mezi dvěma a více různými společenstvy / biotopy / ekosystémy.
current proud
inudation záplavy
superabundance nahojnost
unit weight jednotka váhy
niche výklenek, místečko
abundance nadbytek, bohatství
mer­its [countable] an advantage or good feature of something merit of [uncountable] formal a good quality that makes someone or something deserve praise NÁROK
altitude nadmořská výška
obscurity nejasnost obscure – temný
multitude zástup
Unlike na rozdíl od
measured měřeno (measure – opatření)
let alone natož
coalesce koalice, spojit se
hesitation nerovnost, váhání
reliance důvěra, spolehnutí
bulk množství
persisted přetrvává, trvá
additional další, dodatečný
agile hbití, agilní
astute rafinovaný
bandwidth šířka pásma
repertoire • seznam, soubor, zásoba schopností, dovedností • program her, skladeb
deployed 1 – to organize or move soldiers, military equipment etc so that they are in the right place and ready to be used (nasazen) 2 – to use something for a particular purpose, especially ideas, arguments etc (zobrazení k vysvětlené)
Younger Dryas mladší doba ledová
setbacks neúspěchy
dispersion rozptyl
Given the vzhledem k
broadly široce
underestimated podhodnoceno
fairly readily poměrně snadno
ado povyk
granted uděleno
depiction zobrazuje
delayed return opožděný "zisk"
deposits usazenina
recedes ustupování, klesání, odcházení
succession posloupnost - sukcese
breach porušení
work-shy liný člověk
indelible nesmazatelný
insurmountable nepřekonatelný
edible plants jedlé rostliny
Created by: 2523480264332909
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards