Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9th Grade Unit 5

Vocabulary from unit 5

TermDefinition
ability yetenek
accesories aksesuar
account hesap
actress aktris
admire hayran olmak
alive canlı
all skin and bone bir deri bir kemik
all walks of life her kesimden
apperance dış görünüş
appreciate takdir etmek
attractive çekici
author yazar
awesome harika
bald kel
basketball player basketbol oyuncusu
beard sakal
beautiful güzel
belt kemer
blonde sarışın
blouse bluz
bold koyu renkle yazılmış
boots bot
boring sıkıcı
bracelet bilezik
branch dal
brave cesur
breathe nefes almak
bright parlak
build vücut yapısı
cap kep
casual günlük (giysi)
celebrity ünlü kişi, şöhret
challenge meydan okumak
charity bağış
check kontrol etmek
clap alkışlamak
clutch el çantası
coat mont
come away with someone biriyle seyahat etmek
contact irtibat kurmak
cool klas, havalı
curly kıvırcık
dark skin koyu ten
description açıklama, tarif
deskmate sıra arkadaşı
dislike hoşlanmamak
displeased memnuniyetsiz
donate bağışlamak
down-to-earth gerçekçi
dyed hair boyalı saç
earmuffs kulak koruyucu
easygoing uysal, kafa dengi
elegant zarif, şık
envious kıskanç
event olay
extremely son derece
face-to-face yüzyüze
fair sarışın
fantastic şahane
fashionable modaya uygun
fat şişman
feel awful kötü hissetmek
fill up doldurmak
flip flops parmak arası terlik
footwear ayak giyecekleri
general appearance genel görünüm
general clothes genel giysiler
generous cömert
get into içeri girmek
glad memnun
glamorous çekici
glitz pırıltı
gloves eldiven
go one's way yoluna gitmek
good loking iyi görünümlü
graduation party mezuniyet partisi
guy adam
hair band saç bandı
handsome yakışıklı
heal iyileştirmek
height boy
high heeled shoes yüksek topuklu ayakkabılar
helpful yardımsever
hold tutmak
imaginative hayalperest
impractical elverişsiz
inability yeteneksizlik
information bilgi
insensible duyarsız, hissiz
inspirational ilham verici
inspire ilham vermek
inspiring ilham veren
jealous kıskanç
jeans kot pantolon
join katılmak
latest en son
lazy tembel
lead öncülük etmek
legend efsane
loose hair saçları açmak
lose weight zayıflamak
make up makyaj yapmak
of medium buid orta yapılı
of medium weight orta kilolu
middle aged orta yaşlı
modest alçak gönüllü
moustache bıyık
move duygulandırmak
necklace kolye
nervous gergin
novel roman
old fashioned eski moda
optimistic iyimser
outgoing dışa dönük
passion hırs, tutku
patient sabırlı
Peace and Justice Barış ve adalet
personality kişilik
pessimistic kötümser
pleased memnun
polite kibar
plump tombul
possible mümkün
power güç
pretty şirin
proud of gurur duymak
put on weight kilo almak
realistic gerçekçi
reliable güvenilir
respect saygı duymak
respectful saygılı
reward ödül
ridiculous gülünç
rude kaba
sandals sanadalet
scarf atkı, eşarp
search araştırmak
share opinion fikir paylaşmak
shirt görüş
shoulder length omuz hizasında
shy utangaç
simple sade
sincere samimi
sitar Hint çalgısı
skillful becerikli
skirt etek
slim ince
slippers terlik
smart akıllı, şık
smile gülümsemek
sneakers spor ayakkabı
socks çorap
sort of tür
spiky sert, dik dik
stand up to karşı durmak
stay in touch with iletişimde kalmak
stay up to date güncel kalmak
stingy cimri
straight hair düz saç
strong güçlü
stubborn inatçı
suit takım elbise
supporter destekleyici
teenager delikanlı, genç
the creme de la creme kaymak tabaka
tie kıravat
tie one's hair back saçı arkadan bağlamak
tissuue kağıt mendil
totally tamamen
touch dokunmak
touring gezi
tweet moda
ugly çirkin
unskilled beceriksiz
wavy dalgalı
wedding ceremony nikah töreni
well built iri yapılı
willing istekli
wordwide dünya çapında
in his forties kırklarında
elderly ihtiyar
chubby balık etli
overweight aşırı kilolu
obese obez
skinny cılız
weak zayıf
smooth pürüzsüz
wrinkled kırışık
almond shaped eyes badem gözlü
slant- eyed çekik gözlü
cross-eyed şaşı
pimple sivilce
dimple gamze
scar yara
mole ben
freckles çil
hazel ela
Created by: eyildiz42
Popular English Vocabulary sets

 

 



Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards