Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 ÖZEL UNIT 6

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
Adrenalin seeker Adrenalin peşinde koşan insan
Adventure type Macera türü
Adventurous Maceralı, cesaret isteyen
Again Tekrar
Along the beach Kumsal boyunca
Amazing Hayret verici, şaşırtıcı
Animal Hayvan
Antenna Anten
Attack Saldırmak
Attend Katılmak, iştirak etmek
Bad Kötü
Base jumping Paraşütle yüksekten atlama
Become Olmak
Best time En iyi zaman
Better Daha iyi
Between Arasında
Black Sea Region Karadeniz Bölgesi
Blow Esmek
Boomerang Bumerang
Boring Sıkıcı
Break Kırmak
Bridge Köprü
Building Bina
Bungee-jumping Ayağa bağlanan esnek halat ile atlamak
Buy Satın almak
Cave Mağara
Caving Mağaracılık sporu
Challenging Gayret gerektiren, zorlu
Cliff Uçurum
Climb a mountain Dağa tırmanmak
Compare Karşılaştırmak
Complete Tamamlamak
Cost Fiyatında olmak, - mal olmak
Crampon Buz mahmuzu, buz kancası
Croatia Hırvatistan
Culture Kültür
Danger Tehlike
Dangerous Tehlikeli
Death Ölüm
Decide Karar vermek
Demonstration Gösteri
Desert Çöl
Destination Gidilecek yer
Develop Geliştirmek
Die Ölmek
Different Farklı
Difficulty Zorluk
Dream Hayal, rüya
Drown Boğulmak
Easy Kolay
Edge of space Uzayın kenarı
Entertaining Eğlendirici
Equipment Ekipman, araç gereç
Everybody Herkes
Exciting Heyecan verici
Exotic Egzotik, ilginç
Experience Deneyim, denemek
Expert Uzman
Fall (down) Düşmek
Fantastic Fantastik, şahane
Far Eastern countries Uzak Doğu ülkeleri
Fascinating Büyüleyici
Favorite En sevilen, favori
Feel like Gibi hissetmek
Feeling Duygu, his
First İlk, birinci
Flashlight Flaşör, el feneri
Fly Uçmak
Forest Orman
Freedom Özgürlük
Frightening Korkutucu
Frozen waterfall Donmuş şelale
Get frostbite Soğuktan donmak
Gift Hediye
Glacier Buzul
Good İyi
Grow up Yetişmek, büyümek
Hang-gliding Delta kanat sporu
Hard Zor
Heli-skiing Kayakçıların helikopter ile dağın zirvesine götürüldüğü kayak türü
Helmet Kask
High lining İp üzerinde yürüme
Hill Tepe
Historic places Tarihi yerler
History Tarih
Hot-air balloon Sıcak hava balonu
Hour Saat (süre olarak)
How long? Ne kadar süre?
How much? Ne kadar?
Ice climber Buz tırmanıcısı
Ice screws Buz vidası
Individual sports Bireysel sporlar
Inexpensive Pahalı olmayan, ucuz
Inspire İlham vermek
Interesting İlginç
Jeep safari Jip safari
Join Katılmak
Kite surfing Uçurtma sörfü
Knife Bıçak
Land Yere inmek
Last En son
Learn Öğrenmek
Leg Bacak
Less Daha az
Lifestyle Yaşam tarzı
Like Gibi
Long Uzun
Military Ordu
More Daha fazla
Motorcycle tour Motosiklet turu
Motor-racing Motor yarışı
Mountainous road Dağlık yol
Move Hareket etmek
Nature Doğa
Ocean Okyanus
Old Eski
Over the sea Denizin üzerinde
Parachuting Paraşütçülük
Pool Havuz
Possible Olası, ihtimal dahilinde
Prefer = would rather Tercih etmek
Qualification Vasıf, nitelik
Rafting Rafting, ırmakta sal ile ilerleme
Rate Oran
Reason Sebep
Repair Tamir etmek
Ride a camel Deveye binmek
Ride an elephant File binmek
Right Doğru
River Nehir
Rope İp, halat
Safe Güvenli
Safety equipment Koruyucu ekipman
Scenery Manzara
Scuba diving Tüplü dalış
Second İkinci olarak
Set a record Rekor kırmak
Shark Köpek balığı
Skiing Kayak yapma
Skill Beceri, yetenek
Skydiving Dava dalışı, serbest düşüş
Sound barrier Ses duvarı
South Africa Güney Afrika
Special axe Özel balta
Special shoes Özel ayakkabılar
Spend Harcamak
Structure Yapı, bina
Support Desteklemek
Surfing Sörf yapma
Take photographs Fotoğraf çekmek
Take place Yer almak
Team sports Takım oyunları
Temple Tapınak
The craziest En çılgın
The Great Wall of China Çin Seddi
The lowest En alçak
The most En çok
Thermal clothes Termal kıyafetler
Traditional Geleneksel
Training Antrenman
Travel Seyahat etmek
Trekking Yürüyüş
Underwater hockey Su altı hokeyi
Visit Ziyaret etmek
Visitor Ziyaretçi
Want to İstemek
Whale Balina
What kind of ...? Ne tür ... ?
Wind Rüzgar
Windsurfing Rüzgâr sörfü
Worse Daha kötü
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards