Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 ÖZEL UNIT 7

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
Abandon Terk etmek
Abroad Yurt dışı
Adventurous Maceralı, serüvenli
Albania Arnavutluk
All-inclusive hotel Her şey dahil otel
Almond Badem
Alone Yalnız
Amphitheatre Amfi tiyatro
Ancient Antik, eski çağa ait
Andalucía Endülüs
Aquarium Akvaryum
Architecture Mimari
Artificial Yapay
Atatürk's Mansion Atatürk Köşkü
Attend Katılmak
Attract Cezp etmek
Attractive Çekici
Authentic Özgün
Autumn Sonbahar
Average temperature Ortalama sıcaklık
Beach Sahil
Beauty Güzellik
Become Olmak
Bed and breakfast hotel Sadece oda kahvaltı veren otel
Being understanding Anlayışlı olmak
Better Daha iyi
Beverage İçecek
Boat trip Tekne turu
Border Sınır
Boring Sıkıcı
Boutique hotel Butik otel
Bridge Köprü
Build İnşa etmek
Bullfighting Boğa güreşi
Capacity Kapasite
Capital Başkent
Caravansary Kervansaray
Cathedral Büyük kilise
Cheap Ucuz
City-sightseeing Şehir gezisi
Climate İklim
Comfortable Rahat, konforlu
Conquer Keşfetmek
Construct İnşa etmek
Construction İnşaat, yapı
Contain İçermek
Cooperation İş birliği
Cost Fiyatında olmak
Country Ülke
Countryside Kırsal bölge
Cruise Gemi gezintisi
Cuisine Mutfak (Türk mutfağı vb gibi)
Cultural diversity Kültürel çeşitlilik
Culture Kültür
Delicious Lezzetli
Destination Gidilecek yer
Determination Kararlılık
Different Farklı
Dormitory Öğrenci yurdu
Dry Kuru
Earthen pottery Toprak çömlek
Eastern Black Sea Region Doğu Karadeniz Bölgesi
Emperor İmparator
Empire İmparatorluk
End Sona ermek
Enormous Kocaman, çok büyük
Equality Eşitlik
Example Örnek
Expensive Pahalı
Experience Deneyim etmek
Famous Ünlü
Fascinating Büyüleyici
Folk dance Halk dansı
For example Örneğin
Foreign country Dış ülke, yabancı ülke
Fragrant soap Kokulu sabun
Fried liver Ciğer kavurma
Fun Eğlence, eğlenceli
Get lost Kaybolmak
Gift Hediye
Golden Altın
Grape juice Üzüm suyu
Greece Yunanistan
Green forest Yeşil orman
Guide Rehber, rehberlik etmek
Handcrafts El sanatları
Highland Yayla
Historic sites Tarihi yerler
Historical Tarihi
History Tarih
Honesty Dürüstlük
Hospitality Misafirperverlik
Hostel Pansiyon
Important Önemli
Incredible İnanılmaz
Invasion İstila
Joke Fıkra
Justice Adalet
Learn Öğrenmek
Life Yaşam
Living Canlı, yaşayan
Location Konum
Magic Sihir
Magnificent Muhteşem
Meatball Köfte
Mercifulness Merhametlilik
Modern Modern
Mosque Cami
Mountain Dağ
Museum Müze
Mustard Hardal
Must-see place Görülmesi gereken yer
Natural Doğal
Natural heritage Doğal miras
Offer Öneri, teklif
Others Diğerleri
Ottoman Empire Osmanlı İmparatorluğu
Palace Saray
Paragliding Yamaç paraşütü
Pass Geçmek
Patience Sabır
Per year Yıl başına, yılda
Plateau Plato
Population Nüfus
Port Liman
Price Fiyat
Province Vilayet, il
Public Halka açık
Rain Yağmur, yağmak
Rainy Yağmurlu
Recreational activities Eğlence etkinlikleri
Rediscover Yeniden keşfetmek
Relaxing Rahatlatıcı
Remarkable Dikkat çekici, göze çarpan
Respect for others Diğerlerine saygı
Rich Zengin
Ride on a jet ski Deniz motosikletine binmek
River Nehir
Rock structures Kaya parçaları
Rules and the laws Kurallar ve kanunlar
Sea level Deniz seviyesi
Seaside Deniz kenarı
Season Mevsim
Self-confidence Kendine güven
Shore Kıyı
South Güney
Souvenir Hediyelik eşya
Spain İspanya
Special Özel
Species Türler
Spectator Seyirci, izleyici
Spend Harcamak
Spring İlkbahar
State guesthouse Devlet konukevi, misafirhane
Sümela Monastery Sümela Manastır
Swiss İsviçre, İsviçreli
Taste Tatmak, tadına bakmak
Temple Tapınak
Terrestrial climate Karasal iklim
Tourist attraction Turistik yer
Trade route Ticaret yolu
Tradition Gelenek
Traditional Geleneksel
Unity of the family Aile birliği
Vacation Tatil
Various types Çeşitli türler
Vary Değişmek
Village Köy
Visitor Ziyaretçi
Warm Ilık
Warm Ilık
Waterway Suyolu
Weather Hava
Weigh Ağırlığında olmak
West Batı
What to buy Ne satın almalı
While -iken
Whole year Tüm yıl
Wickerwork basket Sepet, hasır sepet
Wild animals Vahşi hayvanlar
Wildlife Vahşi yaşam
World Dünya
Wrestling Güreş
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards