Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 ÖZEL UNIT 8

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
Allowance Harçlık
Almost equally Neredeyse eşit
Always Her zaman
Arrive at school Okula ulaşmak, okula varmak
Assignment Ödev, görev
Borrow books Kitap ödünç almak
Boss Patron
Brilliant Harika
Bring Getirmek
Busy Yoğun, meşgul
Buy the birthday cake Doğum günü pastasını satın almak
By the way! Bu arada!
Chores Bir evin günlük işleri
Clean the bathroom Banyoyu temizlemek
Clean the windows Pencereleri temizlemek
Close Yakın
Come back Geri gelmek
Complain Şikâyet etmek
Cook the meals Yemekleri pişirmek
Cooperate İş birliği yapmak
Daily Günlük olarak
Damage Hasar vermek
Decorate Dekore etmek, süslemek
Delicious Lezzetli
Diary Günlük
Dirty Kirli
Disturbing Rahatsız edici
Do grocery shopping Market alışverişi yapmak
Do laundry Çamaşır yıkamak
Dry the dishes Bulaşıkları kurulamak
Empty the dishwasher Bulaşık makinesini boşaltmak
Encouraging Cesaret verici
Enter Girmek
Everyone Herkes
Excited Heyecanlı
Fair Adil
Female Bayan
Garage Garaj
Get angry Sinirlenmek, kızmak
Get annoyed Rahatsız olmak, kafası bozulmak
Get bored Sıkılmak
Get tired Yorulmak
Gloom Kasvet, üzüntü
Guest Misafir
Have a shower Duş almak
Healthy Sağlıklı
Help Yardım etmek
How often? Hangi sıklıkta?
I hope Umarım
Importance Önem
Iron the clothes Elbiseleri ütülemek
Keep a diary Günlük tutmak
Keep the class tidy and neat Sınıfı temiz ve düzenli tutmak
Late Geç
Leave home Evden ayrılmak
Like Sevmek
Listen to the teacher carefully Öğretmeni dikkatlice dinlemek
Live Yaşamak
Load the dishwasher Bulaşık makinesini doldurmak
Make a fuss Karışıklık çıkartmak, yaygara kopartmak
Make a presentation Sunum yapmak
Make the bed Yatağı toplamak
Male Erkek
Mess Dağınıklık
Mow the lawn Çimi biçmek
Must = have to Zorunda olmak
Necessary Gerekli, gereken
Need İhtiyacı olmak
Nervous Gergin, asabi
Never Asla, hiç
Nursery school Anasınıfı
Obey Kurallara uymak
Object Nesne, obje
Obligation Zorunluluk
Often Sık sık
Opinion Fikir
Organize Organize etmek, düzenlemek
Physics Fizik dersi
Pick up someone from school Okuldan birini almak
Poem Şiir
Prepare the meals Yemekleri hazırlamak
Questionnaire Anket
Raise hand El kaldırmak
Rarely Nadiren
Respectful Saygılı
Respectful Saygılı
Responsible for Sorumlu olmak
Return the books Kitapları geri getirmek
Reward Ödül
Ribbon Kurdele
Rule Kural
Separate laundry Çamaşırları ayırmak
Set the table Masayı hazırlamak
Share Paylaşmak
Silent Sessiz
Sometimes Ara sıra
Suggestion Öneri
Sweet Tatlı
Take care Gözetmek, ilgilenmek
Take off shoes Ayakkabıları çıkartmak
Take out the garbage Çöpü dışarı çıkartmak
Take the dog for a walk Köpeği yürüyüşe çıkartmak
Take turns Nöbetleşe yapmak
Talk noisily Gürültülü şekilde konuşmak
Tidy up room Odayı toplamak
Tidy up the kitchen Mutfağı toparlamak
Together Beraber
Untidy Dağınık
Usually Genellikle
Vacuum the house Evi elektrikli süpürge ile süpürmek
Want İstemek
Wash the car Arabayı yıkamak
Wash the dishes Bulaşıkları yıkamak
What about you? Ya sen?
Worried Endişeli
You are right Sen haklısın
Created by: fatih_toy