Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 ÖZEL UNIT 9

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
Advanced Gelişmiş
Airbag Hava yastığı
Alchemy Simya
Aluminium foil Alüminyum folyo
Article Makale
Astronaut Astronot
Astronomy Gökbilim, uzay bilimi
Backward Geriye doğru
Belong to Ait olmak
Bestselling book En çok satan kitap
Binoculars Dürbün
Blind Gözleri görmeyen
Blue whale Mavi balina
Cars without drivers Sürücüsüz arabalar
Cell Hücre
Chemical substance Kimyasal madde
Chemist Kimyager
Cloned animal Klonlanmış hayvan
Common Ortak
Competitor Yarışmacı
Complex tool Karmaşık aygıt
Computed tomography Bilgisayarlı tomografi
Concern Endişe, kaygı
Conduct an experiment Deney yapmak
Contribution Katkı
Cosmology Evrenbilim, kozmoloji
Create Oluşturmak, yaratmak
Creature Yaratık
Danger Tehlike
Dangerous Tehlikeli
Death Ölüm
Debate Tartışma, görüş ayrılığı
Definition Tanım
Determination Kararlılık
Diagnose Teşhis etmek
Die Ölmek
Discover Keşfetmek
Discoverer Kâşif
Discovery Keşif
Durable Sağlam, dayanıklı
Encourage Cesaretlendirmek
Equation Denklem, eşitlik
Ethical Ahlaki, etik
Examine Muayene etmek
Exhibition Sergi, gösteri
Explore Keşfetmek
Famous Ünlü
Field Alan
Fingerprint Parmak izi
Fire Ateşlemek
Fire- fighting equipment Yangın söndürme teçhizatı
Fix Tamir etmek
Flame Alev
Free Bedava
Frown Somurtmak, kaş çatmak
Future Gelecek
Generate Üretmek, oluşturmak
Geography Coğrafya
Give lecture Ders vermek, ders anlatmak
Go on sale Satışa çıkmak
Gravity Yer çekimi
Gravity of the matter Maddenin yerçekimi
Grow up Büyümek
Gun Tabanca
Heart Kalp
Hybrid car Elektrikli araba
Improve Geliştirmek
Inform Bilgilendirmek
Infrared Kızılötesi
Insect Böcek
Interestingly İlginç şekilde
Inventor Mucit
Item Madde
Kidney dialysis Böbrek diyalizi
Kill Öldürmek
Lab Laboratuar
Layer Tabaka
Live Yaşamak
Lower cost Daha düşük maliyetli
Manage Başarmak
Medicine Tıp
Medieval Orta çağa ait
Melt Eritmek, erimek
Miniature Minyatür
Mold Kalıp
Mosquito Sivrisinek
Muscle Kas
Occupation Meslek
Octopus Ahtapot
Operate Çalıştırmak
Optimism İyimserlik
Patience Sabır
Patient Hasta insan
Penetrate Arasından geçmek, içinden geçmek
Philosophy Felsefe
Physicist Fizikçi
Physics Fizik
Planet Gezegen
Plant tree Ağaç dikmek
Political Politik
Polonium Polonyum
Possible Olası, muhtemel
Prevent Engellemek
Printing machine Baskı makinesi
Prize Ödül
Produce Üretmek
Product Ürün
Protect Korumak
Prototype Model, asıl örnek
Publish Yayımlamak
Radiation Radyasyon, ışın
Radium Radyum
Range Çeşit
Recognize Tanımak
Register Kayıt olmak
Religious Dini
Remote control Uzaktan kumanda
Rescue Hayat kurtarmak
Research Araştırma yapmak
Restore Eski haline getirmek, yenilemek
Sample Numune, örnek
Science Bilim, fen
Scientific development Bilimsel gelişim
Scientist Bilim adamı
Self-confidence Kendine güven
Shark Köpek balığı
Shy Utangaç
Sliding automatic door Otomatik kayan kapı
Smile Gülümsemek
Smoke Duman
Snowflake Kar tanesi
Solar gravity Güneşin yerçekimi
Solid rock Sert kaya, som kayaç
Space station Uzay istasyonu
Stem cell Kök hücre
Structure Yapı
Successfully Başarılı bir şekilde
Surface Yüzey
Sweat glands Ter bezleri
Technician Tekniker
Test tube Deney tüpü
Theory of Relativity İzafiyet Teorisi
Tongue Dil
Transform Dönüştürmek
Trapped Tutsak kalmış, kapana kısılmış
Trust Güven
Ultrasonic image Ultrasonik görüntü
Unborn Doğmamış, dünyaya gelmemiş
Vision Görme, görüş
Visitor Ziyaretçi
Washing machine Çamaşır makinesi
Weapon Silah
Wide range of subjects Çok çeşitli konular
Windshield wiper Ön cam sileceği
Wrap Sarmak, paketlemek
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards