Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 ÖZEL UNIT 10

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
A billion dollars' worth Bir milyar dolar değerinde
A quarter Çeyrek
Absolutely Kesinlikle
Abundant Bol
Active volcano Aktif volkan
Affect Etkilemek
Aftershock Artçı sarsıntı
Against -e karşı
Air pollution Hava kirliliği
Also Ayrıca
Altitude Yükseklik, rakım
Amazing İnanılmaz
Approximately Yaklaşık olarak
Around Civarında
At the moment Şu anda
Atmosphere Atmosfer
Authorities Yetkililer
Avalanche Çığ
Average Ortalama
Bacteria Bakteri
Below Altında, aşağıda
Beware Farkında olmak
Billions of people Milyarlarca insan
Biological pollutants Biyolojik kirliliğe neden olan nesneler
Bosnia Bosna
Build up İnşa etmek
Building Bina
Burst Patlamak
Campaign Kampanya
Care about Önemsemek
Cause Sebep
Centimeter Santimetre
Climate change İklim değişikliği
Cloud-to-cloud Buluttan buluta
Coast Sahil
Common Ortak, yaygın
Compare Kıyaslamak
Consists of İçermek
Continent Kıta
Create Yaratmak
Croatia Hırvatistan
Cut down Kesmek
Damage Hasar
Danger Tehlike
Dark Koyu, karanlık
Dawn Şafak
Day by day Gün geçtikçe
Death Ölüm
Declare İlan etmek, belirtmek
Defense Savunmak
Deforestation Ağaçları yok etmek
Degree Derece
Depth Derinlik
Desert Çöl
Different directions Farklı yönler
Different Farklı
Disaster Felaket, kaza
Display Göstermek
Distance Mesafe
Double Çift
Drought Kuraklık
Dry Kuru
During Esnasında
Dust Toz
Each of them Her biri
Earth Dünya
Earthquake Deprem
Eastern Doğu
Economic loss Ekonomik kayıp
Ecosystem destruction Ekosistemin yok olması
Ecuador Ekvator
Educate Eğitmek
Effect Etki
Efficiently Etkili bir şekilde
Eject Dışarı çıkarmak
Element Element, madde
Elevator Asansör
Energy shortage Enerji sıkıntısı
Enough Yeterince
Entire population Tüm nüfus
Entire world Tüm dünya
Environmental issue Çevresel konu
Erupt Patlamak
Evacuate Tahliye etmek
Everlasting Ölümsüz, sonsuz
Exactly Tam olarak
Experience Tecrübe
Explain Açıklamak
Explode Patlamak
Explosion Patlama
Extend Yayılmak
Extremely high Aşırı derecede yüksek
Fault lines Fay hattı
Figure Sayı
Financially Parasal olarak
Flash Parlama, aniden yanan ışık
Flood Sel
For a while Bir süre
Forest fire Orman yangını
Formation Oluşum
Fossil fuel depletion Fosil yakıtların tükenmesi
From 1900 to present 1900 den günümüze
Future of the world Dünyanın geleceği
Geographical area Coğrafi bölge
Glacier Buzul
Global warming Küresel ısınma
Government Hükümet
Happen Olmak, meydana gelmek
Historic Tarihi
Hit Vurmak, çarpmak
Homogeneous Homojen, tek türlü
Horizon Ufuk
Hurricane Kasırga
Hydrogen Hidrojen
Iceberg Buzul, buzdağı
Illustration Resimleme, açıklama
In a different way Farklı bir yolla
In the middle of Ortasında
Infection Enfeksiyon
Information Bilgi
Injure Yaralanmak
Injury Yaralanma
Introduce Takdim etmek, sunmak
Island Ada
Jolt Sarsmak
Kill Öldürmek
Lake Göl
Land pollution Toprak kirliliği
Landslide Toprak kayması
Layer Katman
Lightning Yıldırım
Local officials Yerel yetkililer
Lower stratosphere Stratosferin alt kısmı
Magnitude Büyüklük
Main quake Ana sarsıntı
Mass Kütle
Material Materyal, malzeme
Measure Ölçmek, ölçüm
Melt Erimek
Meteorological Meteorolojik
Missing people Kayıp kişiler
Mold Şekillendirmek
Mount Dağ
Move Hareket etmek
Mysterious Gizemli
Nacreous clouds Sedef bulutlar
National mourning Milli yas
Natural forces Doğal güçler
Natural phenomena Doğal olaylar
Natural Doğal
Near future Yakın gelecek
Necessary Gerekli
Neighboring nation Komşu ülke
Nitrogen Azot
Non-stop Hiç durmadan, durmaksızın
Non-toxic cleaning materials Zehir içermeyen temizleme malzemeleri
Number of affected people Etkilenen kişi sayısı
Occur Meydana gelmek, olmak
On occasion Ara sıra
On the surface Yüzeyde
Opinion Fikir
Over Üzerinde
Overpopulation Aşırı nüfus
Per year Yıllık
Physical damage Fiziksel hasar
Plate Katman
Polar winter Kutup kışı
Polar Kutup
Pollen Polen
Pollute Kirletmek
Possible Mümkün
Precaution Tedbir
Prediction Tahmin
Preserve Korumak
Pressure Basınç
Pretty much Oldukça fazla
Prevent Önlemek
Probable Muhtemel
Process Süreç
Protect Korumak
Psychological Psikolojik
Rainbow Gökkuşağı
Raincloud Yağmur bulutları
Raindrop Yağmur damlası
Rainfall Yağış
Reach Ulaşmak
Reason Sebep
Recyclable Geri dönüştürülebilir
Reflect Yansımak
Region Bölge
Regular Düzenli
Reoccur Yeniden olmak, gerçekleşmek
Rescue team Kurtarma ekibi
Result Sonuç
Richter scale Rihter ölçeği
River Nehir
Road Yol
The same Aynı
Save Kurtarmak
Scan Taramak
Secondary İkincil
Serbia Sırbistan
Serious Ciddi
Severely Ciddi şekilde
Severity Şiddet
Shower Duş, yağış
Sicily Sicilya
Similar Benzer
Sky Gökyüzü
Slope Eğim
Soil contamination Toprak kirliliği
Soon Yakında yer, alan
Stay calm Sakin kalmak
Stick together Bir arada kalmak
Still Hala
Storm Fırtına
Strike Vurmak, çarpmak
Sudden Ani
Sunlight Gün ışığı
Sunset Gün batımı
Surface Yüzey
Survivor Kazazede, hayatta kalan
Theory Teori
Threat Tehdit
Tornado Hortum
Toxic waste Zehirli atık
Transportation Taşımacılık
Troposphere Troposfer
Tsunami Tsunami, dev dalgalar
Universe Evren
Usual Olağan, sıradan
Variety of flora Bitki çeşitliliği
Various sizes Çeşitli boyutlarda
Victim Kurban
View Görüş
Village Köy
Volcanic eruption Volkanik patlama
Volcano Yanardağ
Waste İsraf etmek, atık
Water pollution Su kirliliği
Water shortage Su sıkıntısı
Water source Su kaynağı
Wildlife conservation Vahşi yaşamı koruma
Wonder Mucize
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards