Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Get200/Unit3

TermfDefinition
arts subjects гуманітарні/природничі дисципліни
biology біологія
chemistry хімія
double lesson пара
foreign languages іноземні мови
geography географія
history історія
humanities гуманітарні дисципліни
IT informational technologies інформаційні технології
mathematics maths математика
music музика
PE physical education фіз-ра
physics фізика
Ukrainian укр. мова
religious education релігієзнавство
science subjects наукові дисципліни
social science соціальні дисципліни
design and technology дизайн і технології
economic education економічна освіта
environmental science екологія
media studies медіатехнології
sports psychology спортпсихологія
grades and course requirements вимоги до ступенів/оцінок і курсу
cheat обманювати
copy списувати
cram зубрити
diploma диплом
end-of-term (year) exam семестровий (річний) іспит
exam paper екзаменаційне завдання
examination екзамен
extra lesson додатковий урок, факультатив
take an exam здавати, мати іспит
fail провалити
final exam випускний іспит
get caught попастися, дослівно "дістати зловленим"
get results отримати результат
get marks отримати оцінки
go towards використовуватись, бути спрямованими на, дослівно: йти в напрямку до
grade mark ступінь/ оцінка
memorise запам'ятовувати
mock practice exam "кривляльний"/тренувальний іспит
oral усний
pass здати (успішно)
past paper минулий (пройдений) екзамен
practical практичний
retake перездавати
revise for повторювати
school-leaving exam випускний іспит
send out розсилка
take a test складати тест
test тест
written письмовий
A levels екзамен на атестат, дослівно: рівень А
academic results академічні результати
award нагорода
BA Bachelor of Arts бакалавр гуманітарних/природничих наук
MA Master of Arts магістр гуманітарних/природничих наук
BSc Baсhelor of Science бакалавр точних наук
certificate сертифікат, довідка
distinction відзнака
GCSEs - General Certificate of Secondary Education атестат про середню освіту, аналог ЗНО в деяких країнах
get a degree отримати ступінь
graduate випускатись, Америк - випускник, Брит - postgraduate - випускник
graduate from випускатись
International Baccalaureate аналог ЗНО в деяких країнах
pass with flying colours здати блискуче
scrape through ледве перелізти - дослівно: продертись крізь
win a scholarship виграти стипендію
absent відсутній
bell дзвінок
break перерва
bully той, хто цькує
check your work перевірити вашу роботу
concentrate концентруватись
coursebook підручник
coursework курсова робота
curriculum програма
deadline кінцевий термін
dictation диктант
do your homework робити вашу домашню роботу
do research досліджувати
do write an assignment робити/писати завдання
do write an essay робити/писати твір
get suspended отримати відсторонення (покарання)
give a presentation давати презентацію
give a talk on поговорити (обговорити)
hand in homework здавати домашню роботу
lunch break перерва на другий сніданок
learning style стиль навчання
make mistakes робити помилки
miss lesson пропускати урок/сумувати за уроком
motivate motivating мотивувати/мотивуючий
notebook блокнот/ноутбук
packed lunch запакований сніданок
PE kit спортивка - дослівно набір на фіз-ру
play truant прогулювати
present присутній
project work проект
report someone повідомити (донести) про когось
set give assign homework давати/задавати домашню роботу
sick note записка про хворобу
school bus шкільний автобус
school year навчальний рік
take a gap year взяти вільний рік перед вступом
take notes записувати
term семестр
timetable розклад
work on a project працювати над проектом
work in pairs працювати в парах
absentee відсутня особа
absenteeism відсутність
assembly організація
attendance відвідуваність
compulsory обов'язкова (освіта)
concentration span час, який людина може тримати увагу
cut classes скорочувати, прогулювати заняття
detention покарання, затримання
forge клепати, підробляти
free period вихідні, "вікна"
obligatory обов'язковий
old student alumni випускник (колишній студент)
optional необов'язковий
prize-giving нагороджувальна
punctuality пунктуальність
take the register взяти журнал
take time-off взяти паузу
tutorial виховна година
caretaker завгосп
classmate однокласник
classroom assistant помічник вчителя
form tutor класний керівник
head teacher завуч
headmaster headmistress директор/директорка
pupil учень
staff персонал
student студент, учень
teacher вчитель
careers adviser радник з профорієнтації
deputy head заступник
head girl head boy президент школи
lecturer викладач
prefect староста
canteen їдальня
classroom клас
common room спільна кімната
corridor коридор
gymnasium спортзал
head teacher's office кабінет директора
laboratory лабораторія
library бібліотека
playground майданчик
sports field спортивне поле
staffroom учительська
lecture theatre актовий зал
extracurricular activities позашкільна діяльність
attend a course відвідувати курс
belong to належати до
charity event благодійний захід
club клуб
exchange trip поїздка по обміну
fundraising event захід зі збору коштів
take part in брати участь
join a club a society приєднатись до клубу/товариства
member учасник
pay attention приділяти увагу
school trip шкільна екскурсія
society товариство
summer camp літній табір
training тренінг, навчання
voluntary work волонтерська праця
education system система освіти
academy академія
coeducational school школа для хлопців і дівчат
college Брит коледж=технікум, Америк коледж=університет
comprehensive school загальноосвітня обов'язкова школа
do vocational training вчитись у профтехучилищі, дослівно: робити покликаннєве (фахове) навчання
elementary school початкова школа
grammar school селективна (вибіркова, з неї можуть вигнати) середня школа
high school старші класи
independent school незалежна школа
junior high school середня старша школа
kindergarten дитсадок
nursery ясла
primary school початкова школа
private school Америк - приватна, платна школа
secondary school середня школа
single-sex school школа для хлопчиків/дівчаток
state school Брит - державна безкоштовна школа
university університет
boarding school інтернат
public school system Брит - платна, елітна, Америк - безкоштовна, державна система освіти
school fees платня за навчання
serve an apprenticeship стажуватись
stream потік
workshop майстерка
concerned стурбований, обізнаний
confused у замішанні
disappointed розчарований
elicit викликати
emphasise наголошувати
enforce змушувати
ensure запевняти
familiar знайомий
frightened наляканий
impressed вражений
in favour of на користь
let loose відпустити
live up to expectations виправдовувати очікування
lose count of втратити рахунок
maniac маніяк
put a plan into action втілити
rates розцінки
stuffy загромаджений
the far end насамкінець
way too надто
work surface робоча поверхня
be in two minds (about) роздвоюватись
cater for обслужити, забезпечити, задовольнитись
crave бажати
deserted пустельний
draw up розробити/під'їхати і стати
end up завершуватись, мати результат
face-to-face communication тет-а-тет
in anticipation of в очікуванні
maintain утримувати
memory aid допомога в запам'ятовуванні
motivation speech мотиваційна промова
opt for вибирати, висловлюватись на підтримку
outperform випереджати
panel панель
struggle боротись, прикладати значні зусилля
subdivide підрозділяти
treasured безцінний
vote with your feet голосувати ногами
Created by: Oksana Galuga
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards