Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Get200/Unit2

TermDefinition
equipment устаткування, обладнання, "екіпіровка"
fireplace камін
fitted carpet ковролін
flowerpot горщик для квітів
freezer морозильник
fridge холодильник
hoover пилосос
lamp лампа
light світло
lighting освітлення
microwave мікрохвильовка
mirror дзеркало
oven духовка
chest of drawers комод
cooker плита
cupboard кухонна шафка, сервант
curtains net curtains штори тюль
cushion подушка декоративна
desk письмовий стіл
dishwasher посудомийка
double bed двоспальне ліжко
duvet перина
carpet килим
central heating центральне опалення
chair стілець
bookshelf книжкова полиця
blanket ковдра
blinds жалюзі
bookcase книжкова шафа
bedside table тумбочка
bin смітник
unique-looking дослівно: унікально - виглядаючий
well-maintained дослівно: добре-підтримуваний
furniture and equipment меблі і обладнання
alarm clock будильник
armchair м'яке крісло
bath ванна
bed ліжко
old-fashioned старомодний
open-plan без перегородок
stuffy душний, забитий
badly-decorated погано декорований
cramped здавлений, забитий
dingy закопчений, запилений
dusty запилений
oak дуб
second-hand вживаний
spacious просторий
steel сталевий
stone кам'яний
tidy untidy прибраний неприбраний
wooden дерев'яний
decorated прикрашений
eco-friendly екологічний
furnished unfurnished умебльований неумебльований
glass скляний
homely домашній
luxurious шикарний
maintain підтримувати
modern сучасний
mud бруд
utility room комірчина
windowsill підвіконня
airy просторий
brick цегла
bright яскравий
solar panels сонячні панелі
stair rail поручні
smoke alarm протипожежна сигналізація
burglar alarm охоронна сигналізація
double-glazed двокамерний склопакет
extension розширення, прибудова
fish pond ставок
floorboards паркетини
flowerbed клумба
landing місце між сходовими прольотами
cluttered захаращений, розкидані речі
comfortable зручний
convert перетворювати
cosy, snug затишний
sitting room вітальня
stairs staircase сходи сходовий проліт
steps сходинки, кроки
study кабінет
upstairs вгорі (сходами)
wall стіна
living room, lounge вітальня
loft горище
porch ґанок
roof дах
shed навіс, сарай
ground floor перший поверх
hall хол
hedge живопліт
island острів
kitchen кухня
laundry room пральня
lift ліфт
fireplace камін
front back door передні задні двері
garage гараж
garden садок
gate ворота
downstairs вниз (сходами)
drive під'їзна доріжка
fence паркан
attic горище
balcony балкон
basement cellar цоколь підвал
bathroom ванна кімната
bedroom спальня
carport місце для паркування
ceiling стеля
chimney димар
dining room їдальня
door двері
in the heart of the countryside в серці села
in the middle of nowhere дослівно: посередині "ніде"
lane провулок
off the beaten track подалі від битого шляху
within walking distance of дослівно: в межах пішохідної відстані від
a stone's throw from дослівно: на відстані кидка каменя
across the road from через дорогу від
amenities зручності
central location центральне місцезнаходження
hustle and bustle шум і гам
public transport громадський транспорт
residents мешканці
view вид
village село
on the edge of на краю
overlook вид з вікна
neighbourhood сусідство
in the countryside в сільській місцевості
in the suburbs на околиці
inhabitant житель
located розташований
neighbour сусід
in a rural area в сільській місцевості
in the centre в центрі
commute доїзд, сполучення
district район
away from в стороні від
city велике місто
under construction в процесі будівництва
mobile home фургон, вагончик
retirement flat квартира для літніх людей
sheltered accommodation притулок
dilapidated старий, знищений
housing estate мікрорайон, нерухомість
in need of renovation дослівно: в потребі оновлення
all mod cons всі сучасні вигоди
auction аукціон
bedsit смарт-квартира
bid ставка (на аукціоні)
affordable housing доступне житло
block of flats багатоквартирний будинок
building будівля
bungalow бунгало, одноповерховий будиночок
castle зАмок
cottage хатка
detached house особняк
family home родинний дім
farmhouse фермерський будинок
flat квартира
house будинок
mansion палац
nursing home будинок для літніх людей
semi-detached house дуплекс
studio flat квартира-студія
terraced house таунхауз
tower block висотка
villa вілла (часто в теплих краях)
stream in, flow in continuously струменіти
stumble upon натрапити
turn into перетворитись, розвинутись у
turn up for з'являтись (на заняттях)
wrapped up in захоплений, дослівно: загорнутий у
squashed розчавлений
stain пляма
bump into наткнутись
get into "запасти на"
kick up a fuss розпочати сварку
rambling безладний
run-down зруйнований, вичерпаний
snug захищений, затишний
solitude пустеля
fully furnished повністю умебльований
keep your eyes on дослівно: тримайте свої очі на
miss сумувати, скучати, втрачати
nearby поблизу
rough грубий
sharp різкий
sigh зітхання
stare at витріщатись
sulk "дутися", ображатися
tiny крихітний
be off your head бути божевільним
blurry нечіткий
affordable доступний
beyond понад
complain скаржитись
embellish прибріхувати
tenant орендар
notice помічати
payment платня
per week - per month за тиждень - за місяць
take out a mortgage віддати під заставу
budget бюджет
charge вартість
deposit депозит
estate agent агент з нерухомості
housewarming новосілля
instalments порційні платежі
share a room flat house ділити кімнату квартиру будинок
to let (здавати) в оренду
bill рахунок, чек
pay in advance платити наперед
rent оренда, знімати
live on one's own жити окремо
move in - move out переїхати в переїхати з
landlord landlady господар власник власниця
for sale на продаж
advert реклама
flatmate housemate roommate співмешканець
1 accommodation 1 розміщення
ad реклама
rubber gloves ґумові рукавиці
spade лопата
trowel совок
duster тряпка
lawnmower газонокосарка
rake граблі
tidy the desk навести лад на письмовому столі
broom мітла
brush щітка
have green fingers бути талановитим садівником дослівно: мати зелені пальці
hoover the carpet пилососити килим
iron the clothes прасувати одяг
make the bed застеляти ліжко
mow the lawn стригти газон
sweep the floor замітати підлогу
change the sheets міняти простирадла
do the gardening займатись садівництвом
do the housework займатись роботою по дому
empty the dishwasher дослівно: спустошувати посудомийку
silver frame срібна рамка
rack вішалка
kitchen appliances кухонне приладдя
kitchen utensils кухонне начиння
mantelpiece поличка над каміном
ornament прикраса, статуетка
potted plant вазон
shutters віконниці
sheet простирадло
shelf полиця
shower душ
single bed односпальне ліжко
sink мийка на кухні
sofa диван
table стіл
toaster тостер
toilet унітаз
TV set телевізор
wallpaper шпалери
wardrobe гардероб
washbasin умивальник
washing machine пралька
antique антикваріат
fruit bowl чаша для фруктів
hand (of a clock) стрілка годинника
kettle чайник
picture картинка
pillow подушка (для сну)
poster постер
radiator радіатор
Created by: Oksana Galuga
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards