Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u5 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) 2015 u5 ŻYCIE RODZINNE i TOWARZYSKIE

EnglishPolish
adolescent nastolatek/nastolatka
adult osoba dorosła
baby dziecko, niemowlę
child dziecko
elderly starszy
grown-up dorosły
infant niemowlę
juvenile osoba nieletnia
middle-aged osoba w średnim wieku
newborn noworodek
pensioner emerytka
school-age child dziecko w wieku szkolnym
senior citizen emeryt(ka)
toddler dziecko uczące się chodzić
youngster młoda osoba
adoptive (parents) przybrani rodzice
biological (parents) biologiczni (rodzice)
ex-wife była żona
extended family rodzina wielopokoleniowa
foster child dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej
godfather ojciec chrzestny
great-grandfather pradziadek
half-brother brat przyrodni
husband-to-be przyszły mąż
in-laws teściowie
offspring potomstwo
sibling brat/siostra
single parent rodzic samotnie wychowywujący dziecko
spouse małżonek/małżonka
stepdaughter pasierbica
baptise ochrzcić
raise wychować
treat traktować
ask out (on a date) zaproponować wyjście (na randkę)
break up zerwać
bring up wychować
get along być (w dobrych) stosunkach
get by dać sobie radę
look down patrzeć z góry na
grow apart oddalać się (od siebie)
strict upbringing surowe wychowanie
take care of (sb) opiekować się (kimœ)
adrenalin rush przypływ adrenaliny
everyday activities codzienne czynności
indoors wewnątrz (budynku)
leisure activities czynności wykonywane w czasie wolnym
outdoors na zewnątrz (budynku)
sports enthusiast entuzjasta sportu
stress buster pogromca stresu (sposób na odstresowanie się)
workout trening
recreational rekreacyjny
varied (interests) zróżnicowane (zainteresowania)
weekly cotygodniowy
take up (a sport) zacząć uprawiać sport
glued to a computer screen przykuty do komputera
positive thinking pozytywne myślenie
aisle nawa
best man drużba
chief bridesmaid druhna
church wedding ślub kościelny
civil wedding ślub cywilny
groom pan młody
honeymoon podróż poślubna
newlyweds nowożeńcy
reception przyjęcie
wedding ceremony ceremonia zaślubin
memorable (day) pamiętny (dzień)
traditional tradycyjny
addiction (to substances) uzależnienie od substancji
communication problems problemy z porozumieniem się
counselling services usługi doradcze
divorce rozwód
domestic violence przemoc domowa
economic difficulties trudności natury ekonomicznej
emotionally attached przywiązany emocjonalnie
financial difficulties trudności finansowe
neglect zaniedbać
rebellious behaviour buntownicze zachowanie
separation separacja
social pressure nacisk społeczny
long-term relationship długotrwały (związek)
deal radzić sobie
manage dawać radę
resist odpierać
resolve rozwiązywać
struggle mieć trudności
lack of common sense brak rozsądku
sound familiar brzmieć znajomo
Created by: martawcisel
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards