Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u6 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) 2015 u6 ŻYWIENIE

EnglishPolish
beef wołowina
blueberry czarna borówka
broccoli brokuły
celery seler
cherry wiśnia, czereśnia
cod dorsz
cottage cheese serek wiejski
cucumber ogórek
fig figa
haddock łupacz
ham szynka
lamb baranina
lime limetka
salmon łosoś
tuna tuńczyk
turnip rzepa
veal cielęcina
artifical sztuczny
dark gorzki
energy-giving energetyczny
freshly-baked świeżo upieczony
granulated granulowany
iodised jodowany
lean chudy
loose niepakowany, na wagę
mashed rozgnieciony
mild łagodny
mineral mineralny
pasteurised pasteryzowany
processed przetworzony
protein-rich bogaty w białko
refined rafinowany
roast pieczony
rosted pieczony
rye żytni
scrambled (eggs) jajecznica
sparkling gazowany
steamed gotowany na parze
strong mocny, silny
sugar-coated obtoczony w cukrze
sun-dried suszony na słońcu
toasted opiekany; zapieczony
wholegrain pełnoziarnisty
wholemeal razowy
prepare przygotować
snack on podjadać (coś)
café kawiarnia
canteen stołówka
exclusive restaurant ekskluzywna restauracja
family-run restaurant restauracja prowadzona przez członków jednej rodziny
fast-food restaurant restauracja szybkiej obsługi
fresh ingredients świeże składniki
helpful staff pomocni pracownicy
hotel dining room jadalnia hotelowa
Italian cuisine kuchnia włoska
main course danie główne
reasonable prices rozsądne ceny
relaxing atmosphere relaksująca atmosfera
skilled chefs wykwalifikowani kucharze
tempting desserts kuszące desery
top-notch pierwszorzędny
dine jeść obiad/kolację
recommend rekomendować
serve podawać
add dodać
bake piec
boil gotować
cool chłodzić
fry smażyć
grill grillować
mix mieszać
pour lać
preheat rozgrzać, nagrzać
roast upiec
scramble zrobić (jajecznicę)
smoke wędzić
sprinkle posypać
weigh ważyć
bacterial infection infekcja bakteryjna
cancer prevention zapobieganie zachorowaniom na raka
cravings zachcianki
digestive system układ trawienny
food poisoning zatrucie pokarmowe
intake spożycie
leafy vegetables warzywa liściowe
moderation umiarkowanie
poor memory słaba pamięć
servings porcje
unhealthy lifestyle niezdrowy tryb życia
vital functions funkcje życiowe
vitamin supplements suplementy witaminowe
crash ostry
detox oczyszczający
high-protein wysokobiałkowy
low-carb ubogi w węglowodany
low-fat niskotłuszczowy
boost (mood) poprawić (humor)
burn (calories) spalić (kalorie)
lose (weight) stracić (na wadze)
put (sb) on a diet zalecić/nakazać (komuś) dietę
quench (thirst) ugasić (pragnienie)
skip (a meal) nie jesć (posiłku)
burn off (calories) spalić (kalorie)
cut down zredukować
keep down (weight) utrzymywać niską (wagę)
put on (weight) przybrać (na wadze)
combat stress zwalczać stres
control your hunger kontrolować głód
health benefits korzyœci zdrowotne
healthy eating plan program zdrowego odżywiania się
high in calories wysokokaloryczny
keep energy levels high utrzymywać wysoki poziom energii
makes your mouth water sprawia, że cieknie ślinka
regular intervals regularne odstępy czasu
square meal pełny posiłek
Created by: martawcisel
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards