Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Personality

QuestionAnswer
able to zdolny do
adorable zachwycający, uroczy
arrogant arogancki, bezczelny
ambitious Ambitny
Bad-tempered Wybuchowy
Boring Nudny
Brave Odważny
Bravery Odwaga
Caring Troskliwy
Cheerful Radosny
Clever Mądry, inteligentny
Confident Pewny siebie
Cooperative Skłonny do współpracy
Cowardly Tchorzliwy
Crazy Zwariowany
Dishonest Nieuczciwy
Disloyal Nielojalny
Dull Nudny, nieciekawy
Emotional Emocjonalny, uczuciowy
Energetic Energiczny
Enthusiastic Entuzjastyczny
Experienced Doświadczony
Fair Sprawiedliwy
Fit Sprawny
Friendly Przyjazny
Funny Wesoły
Generosity Hojnoś
Generous Hojny
Good at Dobry w
Grumpy Zrzędliwy
Hard working Pracowity
Helpful Uczynny
Honest Szczery
Inexperienced Niedoświadczony
Insenitive Niewrażliwy
Interesting Interesujący
Irresponsible Nieodpowiedzialny
Kind Dobry, życzliwy
Laziness Lenistwo
Lazy Leniwy
Loyal to Lojalny wobec
Loyalty Lojalność
Mean Skąpy
Miesrable Ponury, zbolały
Modest Skromny
Modesty Skromność
Negative about Negatywnie nastawiony do
Optimistic Optymistyczny
Outgoing Otwarty, towarzyski
Pessimistic Pesymistyczny
Popular Popularny, lubiany
Positive Pozytywny
Responsibility Odpowiedzialność
Responsible for Odpowiedzialny za
Selfish Egoistyczny
Sensible Rozsądny
Sensitive to Wrażliwy na
Serious Poważny
Shy Nieśmiały
Sociable Towarzyski
Stupid Głupi
Successful Odnosić sukcesy
Uncommunicative Niekomunikatywny
Uncooperative Niechetny do współpracy
Unfair Niesprawiedliwy
Unfit W słabej kondycji
Unhelpful Niechetny do pomocy
Unkind Niemiły
Unpopular Nie cieszyć się sympatią
Unsuccessful Nie odnosić sukcesu
Bad mood Zły nastrój
Crazy about sth Szaleć za czymś
Inspired in sth Zainteresowany czymś
Involved in Zaangażowany w
Keen on Lubić coś
Obsessed with Mieć obsesję na punkcie czegoś
Passionate about Pasjonować się czymś
Serious about Poważnie podchodzić do czegoś
Casual clothes Swobodne ubranie
Designer clothes Ubranie od znanych projektantów
Hoodie Bluza z kapturem
Jacket Kurtk
Skinny jeansy Dżinsy rurki
Suit Garnitur
Sweatpants Spodnie dresowe
Tie Krawat
Uniform Mundur
Winter coat Kurtka zimowa
Adapter to Przystosować się do
Admire Podziwiać
Argue Kłucić się
Avoid sth Unikać czegoś
Can't afford sth Nie móc pozwolić sobie na coś
Can't stand doing sth Nie znosić robienia czegoś
Care about sth Przejmować się czymś
Charity Organizacja charytatywna
Developing country Kraj rozwijający się
Elderly Starszy
Experience Doświadczenie
Get a job Znaleźć pracę
Have sth in common Mieć coś wspólnego
Healthy Zdrowy
Homeless Bezdomny
Housework Prace domowe
Human rights Prawa człowieka
Identity Tożsamości
Impress Robić wrażenie na
Inspire Inspirować
Make a good impression Zrobić dobre wrażenie
Opportunity Okazja
Peace Pokój
Priority Priorytet
Prison Więzienie
Refuseto do sth Odmówić zrobienia czegoś
Role model Wzór do naśladowania
Spend money on Wydawać pieniądze na
Spend Time Spędzać czas
Stereotyp Stereotypy
Survey Sondaż
Take risks Podejmować ryzyko
Team Player Osoba umiejąca pracować w zespole
Unhealthy Niezdrowy
Voluntary work Wolontariat
Volunteer Wolontariusz
Created by: ooolaaa2002
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards